Dictionaries | References

छांदोग्य उपनिषद

छांदोग्य उपनिषद;Chāndogya-upaniṣad  
Variations : छं. उप.; छां,; छां.; छांदोग्य; छां. उ.; छा.उ.; Chāndogyopaniṣad; Chāndogya Upaniṣad; Ch. Up.; Ch. Up. ; Chān. Up.; Chān.; Chānd. Up.; Cha. Up.; ChUp.

  |  
१८               अक्षर   अग्रस्त   अतिदानम्   अतिधन्वन्   अतिमृत्यु   अतिशी   अतिशेष   अतिस्वृ   अत्यय   अदत्   अदत्क   अध्यूढ   अन   अनन्तवत्   अनन्नम्   अनसूरि   अनादर   अनारम्बण   अनाशकायन   अनाशकायनम्   अनिस्तिष्ठत्   अनुपान   अनुपानम्   अनुपानीय   अनुप्रतिष्ठा   अनुप्रभूत   अनुभू   अनुरिष्   अनुविषण्ण   अनुव्याख्या   अनुसमाहृ   अनृताभिसन्ध   अन्तरिक्षक्षित्   अन्तवेला   अन्नम्   अन्यराजन्   अन्वाविश्   अन्वाहार्य   अपध्वान्त   अपनिह्नु   अपश्वस्   अपान्   अपिग्रह्   अपिपास   अपी   अपीत   अपूप   अप्रवर्तिन्   अप्रसाह   अप्सुमत्   अबलिमन्   अभिनद्धाक्ष   अभिनन्द   अभिनहन   अभिनहनम्   अभिनिःसृत   अभिनिष्पत्ति   अभिनिष्पद्   अभिपश्   अभिप्रतारिन   अभिप्रतारिन्   अभिप्रव्रज्   अभिप्रस्था   अभिप्राप्   अभिप्राश्   अभिविमान   अभिव्याहरणम्   अभिव्याहार   अभिसंपद्   अभिसंस्था   अभिसायम्   अभिसिध्   अभ्यनुशास्   अभ्यनूक्त   अभ्यात्त   अभ्याश   अभ्याहन्   अभ्याहित   अभ्युत्था   अभ्युद्धा   अभ्युपगन्तृ   अभ्र   अभ्रम्   अम   अमनस्   अमल   अमावस्या   अर   अरण्यम्   अरण्यायन   अर्वाक्   अर्वाच्   अर्ह   अल्प   अल्पविद्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP