Dictionaries | References

महाभारत कर्णपर्व

महाभारत कर्णपर्व  
Variations : म. भा. कर्ण; म. भा. कर्ण; म. क.; Karṇa Parva; Karna Parva; Mb.8.; Mb8; Mbh.viii

  |  
   अंग   अंबष्ट, अम्बष्टक   अंशुमत्   अंशुमान्   अग्नि   अङ्ग   अतिभू   अतिसर्ग   अद्रि   अधिष्ठानम्   अध्युषिते   अनुविंद   अनुविन्द   अन्ध   अन्ध्रक   अपार   अभिडीनम्   अभिपत्   अभिप्रदॄ   अभिप्रवृत्त   अभिभू   अभिरुध्   अभिरुषित   अभिलक्ष्   अभिव्यध्   अभिष्वञ्ज्   अभिसंया   अभिसंसृत   अभिसम्भग्न   अभिहेष्   अभीषाह   अभ्युत्था   अभ्युपमन्त्र्   अमेय   अम्भस्   अरिष्ट   अर्जुन   अलंबुस   अवडीन   अवडीनम्   अवधूनन   अवनम्   अवली   अवाचीन   अविच्छेदेन   अविभागविद्   अश्मक   अश्वत्थामन्   अश्वसेन   अष्टगव   असुकर   असौम्य   आकूतम्   आञ्जलिक्यम्   आदित्य   आपिशलि   आमित्र   इन्द्र   उग्रकर्मा   उग्रधन्वन्   उग्रायुध   उड्डीन   उत्तमौजस्   उत्सेक   उत्सेध   उद्देश   उपनन्द   उपनिशम्य   उपली   उपहित   उपांशु   उलूक   उशनस्   उशीनर   एकशय   ऐकान्त्यम्   ऐड   ओघवान्   औष्ट्रिक   कज   कणपायिन्   कर्कोटक   कर्ण   कर्णजित्   कर्त्तृ   कलाप   कवचिन्   कवची   काकवाशिक   काकाकृत्   कामित   कामुक   काम्बोज   कारस्कर   काल   कालपृष्ठ   काशपौण्ड्र   काशी   काश्यप   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP