Dictionaries | References

"ઊ" Words

  |  
   ઊકડું   ઊકલવું   ઊકલી જવું   ઊકળવું   ઊકારાંત   ઊખચૂસાઈ   ઊખડવું   ઊખડી જવું   ઊખાડેલું   ઊખેડી નાખેલું   ઊગતું   ઊગમ   ઊગમ થવો   ઊગર   ઊગરવું   ઊગવવું   ઊગવું   ઊગી નીકળવું   ઊગેલું   ઊઘડવું   ઊચકનાર   ઊચકવા યોગ્ય   ઊચ્ચતા   ઊછરતું   ઊછરવું   ઊછળ-કૂદ   ઊછળતું   ઊછળવું   ઊજણી નાખવી   ઊજળું   ઊજળું કરવું   ઊજાળાપણું   ઊટકવું   ઊટણું   ઊઠક-બેઠક   ઊઠવું   ઊઠાવનાર   ઊઠાવવું   ઊઠાવું   ઊઠી જવું   ઊડણખાટલી   ઊડતી ખબર   ઊડતી રકાબી   ઊડતું   ઊડવું   ઊડિયા   ઊડી જવું   ઊઢણ   ઊણપ થવી   ઊણું   ઊતક   ઊતરતાપણું   ઊતરતું   ઊતરતો   ઊતરવું   ઊતરવો   ઊતરેલું   ઊથલપાથલ   ઊથલપાથલ મચવી   ઊથલપાથલ મચી જવી   ઊથલપૂથલ   ઊદય થવો   ઊદલ   ઊધઈ   ઊન   ઊનનું ગૂંથેલું જાકીટ   ઊના   ઊની   ઊની વસ્ત્ર   ઊનું   ઊપજ   ઊપજવું   ઊપજેલું   ઊપણવું   ઊપણી   ઊપસવું   ઊપાડેલું   ઊપાધિ   ઊબ   ઊબકા આવવા   ઊબવું   ઊબાયેલું   ઊભરવું   ઊભરાવું   ઊભરો   ઊભરો આવવો   ઊભા થવું   ઊભા રહેવું   ઊભી ફસલ   ઊભું   ઊભું કરવું   ઊભું થવું   ઊભું રહેલું   ઊભેલું   ઊભો   ઊભો પાક   ઊમટ   ઊમટવું   ઊમરું   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP