Dictionaries | References

हंसणें

See also:  हसंणें , हसणें
A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
to laugh at him. Also हसायाला आहेत पोसायाला नाहीं Jeerers there are, but not one feeder.
To laugh. 2 fig. To open out, slit, part, yawn, gape. हसत हसत or हसतां हसतां दांत पाडणें To destroy or injure with all suavity of air and manner. Pr. हसत्याबरोबर हसावें रडत्याबरोबर रडावें Rejoice with him that rejoices; weep with him that weeps. Rom. xii. 15. हसून गोड करणें To conciliate or make propitious by suavity or blandness. 2 To cajole, wheedle, bamboozle.

उ.क्रि.  १ हास्य , स्मित करणें . २ ( ल . ) एखाद्यास नावे ठेवणे , खोडया काढणें , उपहास करणें . ३ ( ल . ) फुटणें ; उलणें ( करंजी , गुरवळी लाडू इ० ). [ सं . ह्सन ] ( खापरानें ) हसणें - ( चुलीवर ठेवलेल्या ) वर जमलेल्या मशीनें पेट घेणें . हसता नाही पोसता नाही - अत्यंत पोरका , गरीब , सुखदुःख देणारा कोणी आप्तेष्ट नसलेला हसायला आहेत पोसायला नाही - फक्त थटटा , फजीति करणारे लोक असतात , पोटाला कोणी घालीत नाहीत . हसत हसत - हसतां हसतां दांत पाडणें - न . रागवतां चरफडतां एखाद्याची फजीती , पराभव , नाश करणे . हसत्या बरोबर हसणें , रडत्या बरोबर रडणें - वारा येईल तशी पाठ देणें . हसून गोड ( साजरे ) करणें - १ दुसर्‍याचा राग , विषाद , शेवटी गोडगोड शब्द बोलून घालविणे . २ गोड बोलून फसविणे . हंसतील त्यांचें दात दिसतील - लोकांनी नावें ठेवल्यास त्याची पर्वा न करणें . आपण हंसे लोकांना शेंबूड माझ्या नाकाला - दुसर्‍याला ज्या दोषाबद्दल हंसावयाचे तोच दुर्गुण आपणापाशी असणें हंसत गौरी , पार्वती , लक्ष्मी - स्त्री . हसतमुख , आनंदी स्त्री .
०चहाड वि.  हंसत हंसत चहाडया करणारा .
०मुख  न. आनंदी , हंसरा चेहरा . - वि . उल्लसित , आनंदीवृत्तीचा .
०शिंदूळ वि.  १ नखरेबाज . चटकचांदणी ( परंतु प्रत्यक्ष व्यभिचारी नाही अशी स्त्री ). २ मोठमोठयानें हंसण्याची खोड असलेला ( पुरुष ). ३ हंसवून फसविणारा , भ्रष्टविणारा , भुरळ घालणारा ; गोड बोलून केसांनें गळा कापणारा . हंसता - वि . १ हंसणारा . २ ( ल . ) हौशी ; रंगेल ; आनंदी ; खेळकर . म्ह ० हसती बायको रडता पुरुष कामाची नाहीत . हसती - स्त्रे . हास्यविनोद . हसतीदंती भेटओळख , हस्तीदंती ओळख - स्त्री . न बोलतांना नुसते परस्पराकडे पाहून हंसून झालेली मेट ; केवळ परस्पर स्मित करण्याइतकी ओळख . ह्सरा , हंसरा - वि . १ नेहमी किंवा पुष्कळ हंसणारा . २ खेळकर , आनंदी ( मूल इ० ). हंसाबाजी - स्त्री . १ हास्यविनोद ; थटटा . २ मस्करी ; टिंगल , उपहास . [ हिं . ] हसित - न . ( न्याय ) मुख , नेत्र व गाल हे ज्यामध्ये किंचित विकसित होऊन काहींसे दांतहि दिसतील असें हंसणें . हंसिताचे प्रकारः - अतिहसित , अपहसित , उपहसित , विहसित , स्मित . - मराठी रंगभूमी ३३२ . हसूं , , हंसू , सें - न . १ हंसणें , हास्य . २ विटंबना , उपहास , फजिती . चौघामध्यें माझें हंसे झाले . ३ हसण्याचा विषय , हास्यास्पद वस्तु .

Search results

No pages matched!

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP