Dictionaries | References

"ष" Words

  |  
   षट् ‍   षट् कर्में   षट् कोश   षट् चक्रें   षट् प्रज्ञ   षट् पारतंत्र्यें   षट् शास्त्रें   षट् सुख   षट्‌तिला   षटक   षट्क   षटकर्ण   षट्कर्ण   षटकर्णी   षट्कर्णी   षट्‍कर्णी करणें आणि घोटाळयांत पडणें   षट्‍कर्णी झालें आणि मन घोटाळयांत पडलें   षटकर्णी होणे   षटकर्म   षट्कर्म   षटकर्मी   षटकार   षटकोण   षट्कोण   षटचक्रभेद   षट्-ड्-षट्‍कर्णीं होणें-जाणें   षटपद   षट्पुर   षटप्रज्ञ   षट्बाहु   षटशास्त्रें   षट्शास्त्रें   षटशास्त्री   षटांकुर   षड् ‍   षंड   षड् अरि   षड् उपशास्त्र   षड् ऊर्भी   षड् ऋतु   षड् गुण   षड् गुणैश्र्वर्य   षड् दर्शनें   षड् दळ   षड् दोष   षड् भाव   षड् रस   षड् राग   षड् रिपु   षड् लवण   षड् वार्तिक   षड् विकार   षडक्षर   षड्क्षरीमंत्र   षडंग   षडगुण   षड्गुण   षड्गणैश्वर्य   षडंगन्यास   षड्ग्रही   षडंगुल   षडंगुलि   षड्ज   षड्ज   षंड-ढ   षडृतु   षड्दर्शनें   षड्भुज   षड्भांतर   षड्‍योग कपिलाषष्ठी   षडूर्मि   षडूर्मिं   षड्रस   षड्रसभोजन   षडरि   षड्रिपु   षड्वर्ग   षड्वैरी   षड्विकार   षडैश्वर्य   षडशास्त्री   षडस्त्र   षडानन   षंडिक   षंढ   षंढ-षंढाला जनानखाना, भेरटाला चतुरंग सेना   षण् ‍   षण् नकार   षण्मास   षण्मास्य   षण्मास-षण्मासीचा वायदा   षष् ‍   षष्टि   षष्ठ   षष्ठी   षष्ठीपूजन   षादमानी   षोक   षोकी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.