Dictionaries | References

बस

See also:  बस्स
A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
Enough. 2 Used as s f and vulgarly--Plenty, abundance, quantities, lots, piles, heaps. बस करणें To stop, cease, desist.
Seatedness or settledness; the state, or the realization of the state, of a firm seat or comfortable fixedness at, on, in, about; the being or the feeling at home. v बस. Ex. त्या अमलांत त्याचा अझून बस बसला नाहीं; ज्या व्यवहारांत ज्याचा बस बसला तो त्यास सुकर.

क्रि.वि.  पुरे ; पुरेसा ; ठीक . व्यासांवर युरोपीय पंडितांनीं अलीकडे जो चोरीचा चार्ज आणला आहे तोच बस आहे . - नि ५०० . - स्त्री . ( अशिष्ट ) वैपुल्य ; रेलचेल ; कमाल . त्यानें गाण्याची बस करुन दिली . [ फा . बस ] ( वाप्र . )
 पु. 
दृढता ; निश्चितपणा ; कायमपणा .
०करणें   अक्रि . थांबणें ; विरमणें ; राहणें . बस भाई उद्गा .
थांब ! पुरे बाबा !
स्थिस्रथा वरतेची स्थिति ; जम ; वजन ; छाप ; पगडा . ( व . ) बसोटी . ( क्रि० बसणें ). ज्या व्यवहारांत ज्याचा बस बसला तो त्यास सुकर . [ बसणें ] बसक - स्त्री .
तृप्ति . कंटाळा दाखविण्यासाठीं योजतात ( क्रि० होणें . कर्त्याची षष्ठी ). [ हिं . बसभाई ]
आसन ; आस्तरण ; बैठक ; बिछाईत ( जाजम , खुर्ची इ० ).
बैठक ; खुर्ची ; तळखडा ; ( सामा . ) आधार .
बसकी ; तळ ; बूड ; पाय ; बुंधा ; अडणी . या दऊतीची बसक लहान म्हणून आपटते .
बसकी ; बाजारांत घातलेल्या दुकानावरील कर , पट्टी .
बसकीची जमीन ; सपाट , सखल जमीन ; दरी ; बदखल .
जमीनीचा खोलगट भाग ; लवण .
जमीनीवर ठाम बसून राहणें ( थकव्यामुळें , हट्टानें - मनुष्यानें , पशूनें ). ( क्रि० घेणें ; मारणें ). बसक - वि . सखल ; खोलगट ( जमीन ). बसकट - स्त्री . दमल्यामुळें , हट्टानें , ( तगादेवाल्यानें ऋणकोला ) रोखण्याकरितां जमीनीवर थबकल घालून बसणें ; हातपाय मोकळे सोडून बसण्याची क्रिया ; बैठक . ( क्रि० घेणें ; मारणें ). ही म्हैस उभी आहे तों दूध काढा . एकदां बसकट मारली म्हणजे उठणार नाहीं . - वि .
सखल ; थपकट ; चपटें ; सपाटसर ; याच्या उलट उभट , उभार .
बसकें ; फेंदरें ; नकटें ( नाक ). बसकट नाक्या - वि . फेंदरा ; नकटा . बसकण - न .
आस्तरण ; बैठक . बसक ( - स्त्री . ) पहा .
बसकट , थबकल ( - स्त्री . ) पहा .
०कण   घेणें मारणें - सिद्धीच्या निराशेनें हातीं घेतलेलें काम सोडून देणें .
०कर   कार कूर बस्कर बस्कार - स्त्रीन . हांतरी ; चटई ; जाजम ; घडवंची ; मुलांनीं शाळेंत बसावयास आणलेलें गोणपाट इ० आसनाप्रमाणें पसरलेली , ठेवलेली कोणतीहि वस्तू . ( हेट . ) बस्टुक . [ सं . विष्टर ]
०कल   स्त्रीन . बसण्यास फुरसत ; वेळ ; सवड ; संधि ( बहुधा नकारार्थी प्रयोग ). तो सारा दिवस फिरतो त्यास क्षणभर बसकल सांपडत नाहीं . - वि .
कमी उंचीचें ; आखूड व पसरट ; नीच व सपाट .
बसकें ; फेंदरें ; नकटें ( नाक ).
खोलगट ; खालपट ( जमीन ). का - स्त्री .
( राजा . ) बैठक ; आसन ; खुर्ची .
तळ ; पाया ( वस्तूचा ). - वि .
बेताच्या उताराचा ; आडव्या घाटाचा ; याच्या उलट पाणढाळ ; खर .
सपाट ; थबकट .
०की  स्त्री. 
विटीदांडूच्या खेळांतील एक शब्द .
बसका अर्थ १ व २ पहा .
चुंबळ . - वि . चुंबळीसारखें बसकट ( पागोटें ). तिवट बस्की साधें . - समारो १ . २०१ .
०कीचा वि.  
तळ , पाया , बैठक , असलेला .
बसण्यालायक ( घोडा , बैल , गाढव ).
०कूर   स्त्रीन . बसकर पहा . बसकेचा वि . तळ , पाया , बैठक , आधार असलेला .
०कोळी  स्त्री. बसकट मातीची घागर . यथाविधीनें त्या येरी । बसकोळ्या घागरी । - तुगा २८० . बसण स्त्री . ( कर . ) बसण्यास घेतलेली लाकडी वस्तु बसणी स्त्री .
बसणें ; बैठक ; मांडी ठोकून बसणें . एका बसणीस म्यां शंभर बंद लिहिले .
बूड ; आसन .
( कों . ) लहान पाट .
०फुगडी  स्त्री. बसून घालावयाच्या फुगडीचा खेळ . बस फुगडी बसुंगा । चतुर भुंगा लालुंगा । एक पाय खोलीतो । सीताराम बोलीतो । - मसाप २ . २३४ .

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
ad   Enough. Plenty, abundance.
बस करणें   To stop, cease, desist.
 m  Seatedness. Sense of security and order; the being or the feeling
$at home$.

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP