TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चतुर्थ पटल - योनिमुद्राकथनम्

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


योनिमुद्राकथनम्
ब्रह्मयोनिगत् ध्यात्वा कामं कन्दुकसन्निभम् ।
सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम् ॥२॥

तस्योर्ध्व तु शिखा सूक्ष्मा चिद्रूपा परमा कला ।
तथा सहितमात्मानमेकीभूतं बिचिन्तयेत् ॥३॥

गच्छति ब्रह्ममार्गेण लिंगत्रयक्रमेण वै ।
सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम् ॥४॥

अमृतं तद्धि स्वर्गस्थं परमानन्दलक्षणम् ।
श्वेतरक्तं तेजसाढ्यं सुधाधारा प्रवर्षिणम् ।
पीत्वा कुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशेत्कुलम् ॥५॥

पुनरेव कुलं गच्छेन्मात्रायोगेन नान्यथा ।
सा च प्राणसमाख्याता ह्यस्मिंस्तंत्रे मयोदिता ॥६॥

पुन: प्रलीयते तस्यां कालाग्न्यादिशिवात्मकम् ।
योनिमुद्रा परा ह्येषा बन्धस्तस्या: प्रकीतिंत: ॥७॥

तस्यास्तु बंधमात्रेण तन्नास्ति यं न साधयेत् ॥८॥

छिन्नरूपास्तु ये मंत्रा: कीलिता: स्तंभिताश्च ये ।
दग्धा मंत्रा: शिरोहीना मलिनास्तु तिरस्कृता: ॥९॥

मन्दा बालास्तथा वृद्धा: प्रौढा यौवनगर्विता: ।
भेदिनो भ्रमसंयुक्ता: सप्ताहं मूर्छिताश्च ये ॥१०॥

अरिपक्षे स्थिता ये च निर्वीर्य: सत्त्ववर्जिता: ।
तथा सत्त्वेन हीनाश्च खंडिता: शतधा कृता: ॥११॥

विधिनानेन संयुक्त: प्रभवन्त्यचिरेण तु ।
सिद्धिमोक्षप्रदा: सर्वे गुरुना विनोयोजिता: ॥१२॥

यद्यदुच्चरते योगी मंत्ररूपं शुभाशुभम् ।
तत्सिद्धिं समवाप्नोति योनिमुद्रा निबन्धनात् ॥१३॥

दीक्षयित्वा विधानेन अभिषिंच्य सहस्रधा ।
ततो मंत्राधिकारार्थमेषा मुद्रा प्रकीर्तिता ॥१४॥

ब्रह्महत्यासहस्त्राणि त्रैलोक्यमपि घातयेत् ।
नासौ लिप्यति पापेन योनिमुद्रानिबंधनात् ॥१५॥

गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतल्पग: ।
एतै: पापैर्न बध्येत योनिमुद्रानिबंधनात् ॥१६॥

तस्मादभ्यासनं नित्यं कर्तव्यं मोक्षकांक्षिभि: ।
अभ्यासाज्जायते सिद्धिरभ्यासान्मोक्षप्नुयात् ॥१७॥

संविदं लभतेsभ्यासात् योगोsभ्यसात्प्रवर्तते ।
मुद्रिणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासाद्वायुसाधनम् ॥१८॥

कालवञ्चनमभ्यासात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत् ।
वाक्सिद्धि: कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगत: ॥१९॥

योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित् ।
सर्वथा नैब दातव्या प्राणै: कण्ठगतैरपि ॥२०॥

अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम् ।
गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुर्लभम् ॥२१॥

सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली ।
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोsपि च ॥२२ ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम् ।
ब्रह्मरन्ध्रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत् ॥२३॥

महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी ।
जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा ॥२४॥

उड्डानं चैव वज्रोली दशमं शक्तिचालनम् ।
इदं हि मुद्रादशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम् ॥२५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:00.5530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गीता संपूर्ण कानीं राहिली

 • सर्व गीता तोंडपाठ करणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

मराठीत जुन्या कवींच्या साधारण किती कविता उपलब्ध असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.