TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अपहृति अलंकारः - लक्षण ५

रसगंगाधर ग्रंथाचे लेखक पंडितराज जगन्नाथ होत. व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.


लक्षण ५
इति चित्रमीमांसागतं तन्निर्मितमपि लक्षणमिह तथैव । तस्मात्‍ ‘ नायं सुधांशु: किं तर्हि सुशांशु: प्रेयसीमुखम्‍ ’ इत्यत्र दृढारोपं रूपकमेव भवि-तुमर्हति, नापह्लुति: । उपमेयतोपमानतावच्छेदकयो: सामानाधिकरण्यस्य निष्प्रत्यूहं भानात्‍ । तदुक्तं विमर्शिन्याम्‍-“-‘ न विषं विषमिल्याहुर्ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ’ । अत्र विषस्य निषेधपूर्वं ब्रह्मस्वविषये आरोप्यमाणत्वाद्‍दृढा-रोपं रूपकमेव, नापह्लुति: ” इति । यदि च प्राचीनमतमुपेक्ष्यालंकाररत्नाकरे णेव मयाप्ययं प्रकारोऽपह्लुतिमघ्ये गणित इत्युच्यते, तदा आहार्यताद्वप्य-निश्चयस्य समानत्वादूपकभेद एवापह्लुतिरित्यप्युच्यताम्‍ । निरस्यतां च प्राचीनमुखदाक्षिण्यम्‍ । एवमपि चित्रमीमांसागतत्वन्निर्मितापह्लुतिलक्षण-

स्यात्राव्याप्ति: स्थितैव । अपि च यदि ‘ नायं सुधांशु: किं तर्हि सुधांशु: प्रेयसीमुखम्‍ ’ इत्यत्र पर्यस्तापह्लुतिरिच्युत्यते, तदा तस्यामेव त्वत्कृत-चित्रमीमांसागतस्य-

‘ बिम्बाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिह्लुते । उपरञ्जकतामेति विषयी रूपकं तदा ॥’

इति रूपकलक्षणस्यातिव्यात्पिर्वज्रलेपायिता स्यात्‍, विषयिणो निह्ल-वेऽपि विषयस्यानिह्लुतत्वात्‍ । अथापि चित्रमीमांसायां प्राचीनमतानुसारेण रूपकलक्षणम्‍, कुवलयानन्दे च रत्नाकराद्यनुसारेणापह्लुतित्वोक्तिरिति यथाकथंचित्सामञ्जस्यं विधेयमिति दिक्‍ ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:31.3300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सणी

  • स्त्री. १ ढबू पैसा ; दोन पैसे ; पैशांची दुक्कल . सहा रुक्यांचें नाणें . भाणाण सारा दणाण जाला कणा पावती सणी । - ऐपो ३७० . २ जमीन मोजणीचें एक माप - सहा रुके . सजरणी पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

जर सर्व प्राण्य़ांचा आत्मा एकच असेल तर प्राणी पक्ष्यांची भुते होतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site