TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
चाणक्य-सूत्राणि

चाणक्य-सूत्राणि

नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.


 • चाणक्य-सूत्राणि - प्रथमोऽध्यायः
  नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.
 • चाणक्य-सूत्राणि - द्वितीयोऽध्यायः
  नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.
 • चाणक्य-सूत्राणि - तृतीयोऽध्यायः
  नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.
 • चाणक्य-सूत्राणि - चतुर्थोऽध्यायः
  नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.
 • चाणक्य-सूत्राणि - पञ्चमोऽध्यायः
  नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.
 • चाणक्य-सूत्राणि - षष्ठोऽध्यायः
  नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.
 • चाणक्य-सूत्राणि - सप्तमोऽध्यायः
  नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.
 • चाणक्य-सूत्राणि - अष्टमोऽध्यायः
  नीतिवर्णनात्मक संस्कृत ग्रंथांमध्ये, चाणक्य-नीतिदर्पण ग्रंथाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. जीवन सुखमय आणि ध्येयपूर्ण बनविण्यासाठी, विविध विषयांचे वर्णन या ग्रंथात आहे. व्यवहार संबंधी सूत्रे तसेच राजनीति संबंधी श्लोकांचा यात समावेश आहे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2011-10-04T12:28:16.8130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वेग

 • पु. १ गतीचा जोर ; जोराची गति ; गतिमान् ‍ पदार्थाचा जोर . आणि मातलिया इंद्रियाचे वेग । - ज्ञा १६ . १९२ . २ त्वरा ; गडबड ; घाई ; झपाटा ; सपाटा ; जलदी . - ज्ञा २ . १७ . तुम्ही आतां वेग कीजे । नळाची शुध्दि लाविजे । - कथा १ . १० . ७५ . ३ आवेश ; जोर ; उत्साह . आटु वेगु विंदाणु । आशा शंका प्रतारणु । हे संन्यासिले अवगुणु । जिया वाचा । - ज्ञा १३ . २७१ . ४ वेदना ; कळ ; अंगांत भिनत असलेल्या बिषाच्या लहरी किंवा वेदनेच्या उसळया प्रत्येक ; पेटका . ५ मलमूत्र विसर्जनाची घाई ; गुदद्वारें मलविसर्जन होतांना येणारा आवेग , शीण ; जुलाब ; ढाळ . ६ हल्ला . कपीवीर चौताळला वेग केला । - राक १ . ६ . ७ एखादें काम करण्याची आकस्मिक उसळी , मनानें एकदम घेतलेलें वळण ; जोराचा उमाळा ; मानसिक शक्तीचा एकदम झालेला ; उद्रेक ; उसळी . ८ आधिक्य . [ सं . ] सामाशब्द - वेगत्तरू - क्रिवि . वेगवत्तर ; अतिवेगानें ; मोठया जलदीनें . घेऊनि निघाला बाहेरि । वेगत्तरू । - गीता २ . २३५५ . [ सं . वेगवत् ‍ + तर ] वेगमान - न . वेगाचें प्रमाण ; भ्रामकत्व . ( इं . ) मोमेटम . [ वेग + मान = मोजणी ] वेगमोड - स्त्री . वेग कमी करणारी वस्तु ; ढकली ; खर्डी ; घोरपड . [ वेग + मोडणें ] वेगलवार - पु . एक नोकर ; वेगंचार . - राव्य १ . १६ . वेगवतर , वेगवत्तर - क्रिवि . अति वेगानें ; ताबडतोब . कव्हणां नेणतां देवो चाले । कौंडण्यापुरा वेगवतरू । - धवळेपू २३ . ४ . वेगवंत , वेगवान् - वि . १ चपळ ; वेगानें जाणारा ; जलद धावणारा . २ जोराची गति असलेला ; मोठा वेग असलेला . वेगवती , वेगसंधी - स्त्री . घोडयाच्या गतीने निरनिराळे प्रकार . - अश्वप . १ . १८५ . वेगासार - क्रि . ( गो . ) लवकर . वेगा - क्रिवि . वेगानें ; वेगें . बिरडें घालूनिया वेगा । - मुसभा ९ . ८४ . वेगाघात - पु . जिनें चलनयुक्त पदार्थ दुसर्‍या पदार्थावर आपटतो ती शक्ति . हा वेगाघात पदार्थाचें प्रकृतिपरिमाण आणि वेग यांच्या गुणाकाराबरोबर असतो . - यंमू २१९ . वेगाडा , वेगाढा - वि . वेगवान् ‍ ; वेगवंत ; वेगाढय . वायेआं पासौनि बेगाडे । पर्वताहौनि दळवाडे । - शिशु ९ . ३४ ; गीता १ . ४५१ . पुढें जुंपिले सबळ घोडे । जे कां अनिळाहुनि वेगाढे । - ह २२ . ६३ . - ह २४ . १५ . [ सं . वेगाढय ] वेगाडा , वेगाढा , वेगाढें - क्रिवि . ( महानु . ) लवकर ; वेगानें ; त्वरेनें ; जोरानें . जेणें दोष माझे नाससी वेगाडे । तो अधिकार फुडे नाहीं मज । - ज्ञाप्र १३१ . यादव उठिले वेगाढे । रथीं जुंपिले जी घोडे । - एभा ३१० . वेगाडेपण - न . सवेगता ; अतिगतिमान् ‍ असण्याचा गुण . जैसें मनाचें वेगाडेपण । - कृमुरा २५ . १५५ . वेगातिशय - पु . वेगाचें आधिक्य . [ वेग + अतिशय ] वेगावत - क्रिवि . वेगानें . धांवति तो पोरें पळतां घरी वेगावत । - निगा ९३ . वेगाळ - वि . वेगवान् ‍ ; चांगली गति असलेला . वेगीं , वेगें - क्रिवि . त्वरेनें , वेगानें ; जलदीनें ; चटकन ; त्वरित . - ज्ञा २ . १७ . तात कोठें तो सांग मला वेगीं । - ध्रुवचरित्र ( नवनीत पृ . ४११ ). 
 • ना. गडबड , घाई , जलदी , झपाटा , त्वरा , सपाटा ; 
 • ना. आवेश , उत्साह , जोर , तडफ ; 
 • m  Momentum; velocity. Pain in passage. Sudden impulse. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

shreeyantra siddha kase karave ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site