TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

Periodic Table in Marathi

Just another gem found on TransLieral Foundation's site. Several decades ago, total of 92 elements in periodic table have names defined in Marathi. It is just sad that not many people know that.

List of elements in Marathi

अणू # अणूचिन्ह  English
element name
मराठी 
मूलतत्त्व
समाईक ऑक्सिडीभवन स्थिति
(Common Oxidation State)
उ [H] hydrogen उदजन ±1
या [He] helium यानाति 0
ल [Li] lithium लघ्वातु +1
वि [Be] beryllium विडूर +2
टा [B] boron टांकण +3
प्रां [C] carbon प्रांगार ±4
भू [N] nitrogen भूयाति −3
जा [O] oxygen जारक −2
त [F] fluorine तरस्विनी −1
१० शि [Ne] neon शिथिराति 0
११ क्षा [Na] sodium क्षारातु +1
१२ भ्रा [Mg] magnesium भ्राजातु +2
१३ स्फ [Al] aluminum स्फटयातु +3
१४ सै [Si] silicon सैकता ±4
१५ भा [P] phosphorus भास्वर −3
१६ शु [S] sulfur शुल्वारि −2
१७ नी [Cl] chlorine नीरजी −1
१८ मं [Ar] argon मंदाति 0
१९ द [K] potassium दहातु +1
२० चू [Ca] calcium चूर्णातु +2
२१ स्तो [Sc] scandium स्तोकातु +3
२२ रं [Ti] titanium रंजातु +4,3,2
२३ रो [V] vanadium रोचातु +5,2,3,4
२४ व [Cr] chromium वर्णातु +3,2,6
२५ लो [Mn] manganese लोहक +2,3,4,6,7
२६ अ [Fe] iron अयस् +3,2
२७ के [Co] cobalt केत्वातु +2,3
२८ रू [Ni] nickel रूपक +2,3
२९ ता [Cu] copper ताम्र +2,1
३० कु [Zn] zinc कुप्यातु +2
३१ द्र [Ga] gallium द्रवातु +3
३२ सि [Ge] germanium सिकातु +4,2
३३ ने [As] arsenic नेपाली ±3,+5
३४ मे [Se] selenium मेचाग्नि +4,−2,+6
३५ दु [Br] bromine दुराघ्री ±1,+5
३६ ली [Kr] krypton लीनाति 0
३७ दी [Rb] rubidium दीपातु +1
३८ शो [Sr] strontium शोणातु +2
३९ भृ [Y] yttrium भृशला +3
४० गो [Zr] zirconium गोमेदातु +4
४१ का [Nb] niobium काशातु +5,3
४२ सं [Mo] molybdenum संवर्णातु +6,3,5
४३ चे [Tc] technetium चेष्टातु +7,4,6
४४ नक [Ru] ruthenium नक्षरातु +4,3,6,8
४५ ना [Rh] rhodium नाम्लातु +3,4,6
४६ नि [Pd] palladium निचूषातु +2,4
४७ रज [Ag] silver रजत +1
४८ मृ [Cd] cadmium मृज्यातु +2
४९ नै [In] indium नैलातु +3
५० त्र [Sn] tin त्रपु +4,2
५१ अं [Sb] antimony अंजन +3,5
५२ वं [Te] tellurium वंगक +4,6,−2
५३ जं [I] iodine जंबुकी −1,+5,7
५४ को [Xe] xenon कोटयाति 0
५५ द्यु [Cs] cesium द्युतातु +1
५६ ह [Ba] barium हर्यातु +2
५७ सु [La] lanthanum सुजारला +3
५८ पु [Ce] cerium पुष्कला +3,4
५९ श्या [Pr] praseodymium श्यामला +3,4
६० आ [Nd] neodymium आपीतला +3
६१ पि [Pm] promethium पिविरला +3
६२ धू [Sm] samarium धूसरला +3,2
६३ किं [Eu] europium किंविरला +3,2
६४ यो [Gd] gadolinium योनिला +3
६५ इ [Tb] terbium इद्‌‍भृशला +3,4
६६ चु [Dy] dysprosium चुम्बला +3
६७ पां [Ho] holmium पांडुला +3
६८ र [Er] erbium रक्तला +3
६९ व्या [Tm] thulium व्याहरिला +3,2
७० श्वे [Yb] ytterbium श्वेतला +3,2
७१ निर्व [Lu] lutetium निर्वर्णला +3
७२ गा [Hf] hafnium गावातु +4
७३ स [Ta] tantalum सहातु +5
७४ च [W] tungsten चण्डातु +6,4
७५ बा [Re] rhenium बाष्पातु +7,4,6
७६ गु [Os] osmium गुर्वातु +4,6,8
७७ घ [Ir] iridium घनातु +4,3,6
७८ म [Pt] platinum महातु +4,2
७९ स्व [Au] gold स्वर्ण +3,1
८० पा [Hg] mercury पारद +2,1
८१ सितु [Tl] thallium सिक्ष्यातु +1,3
८२ सी [Pb] lead सीस +2,4
८३ भि [Bi] bismuth भिदातु +3,5
८४ तो [Po] polonium तोयातु +4,2
८५ ला [At] astatine लावणी
८६ तै [Rn] radon तैजसाति 0
८७ क्षु [Fr] francium क्षुद्रातु +1
८८ ते [Ra] radium तेजातु +2
८९ ए [Ac] actinium एजातु +3
९० ह्र [Th] thorium ह्रसातु +4
९१ प्रै [Pa] protactinium प्रैजातु +5,4
९२ कि [U] uranium किरणातु +6,3,4,5
९३ Np neptunium neptunium +5,3,4,6
९४ Pu plutonium plutonium +4,3,5,6
९५ Am americium americium +3,4,5,6
९६ Cm curium curium +3
९७ Bk berkelium berkelium +3,4
९८ Cf californium californium +3
९९ Es einsteinium einsteinium +3
१०० Fm fermium fermium +3
१०१ Md mendelevium mendelevium +3,2
१०२ No nobelium nobelium +2,3
१०३ Lr lawrencium lawrencium +3
१०४ Rf rutherfordium rutherfordium
१०५ Db dubnium dubnium
१०६ Sg seaborgium seaborgium
१०७ Bh bohrium bohrium
१०८ Hs hassium hassium
१०९ Mt meitnerium meitnerium
११० Ds darmstadtium darmstadtium
१११ Rg roentgentium roentgentium
११२ Cn copernicum copernicum
११३ Uut ununtrium ununtrium
११४ Fl flerovium flerovium
११५ Uup ununpentium ununpentium
११६ Lv livermorium livermorium
११७ Uus ununseptium ununseptium
११८ Uuo ununoctium ununoctium

Thanks to Mr. Jeff Bigler for spreadsheet based periodic table that I used to introduce the Marathi names.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ध्यान

  • न. १ मनन ; चिंतन . २ ( विशेषतः ) अष्टांग योगांतील वृत्तिनिग्रहरुप अंग , प्रकार ; मनाची एकाग्रता . ३ विषयाचे आकलन करण्याची शक्ति ; लक्ष्य . ही गोष्ट ध्यानांत येत नाही . ४ ईश्वराची मूर्ति किंवा चित्र इ० कांत आयुधभेद , वीरासनादि स्थितिभेद , उग्रता , सौम्यपणा इ० विशिष्ट गुणयुक्त दाखविलेले स्वरुप , मुद्रा . हे ध्यान उग्र आहे , ते ध्यान सौम्य आहे . सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी । कर कटावरी ठेवूनिया । - तुगा १ . ५ . परमेश्वराचे , एखाद्या देवतेचे स्वरुपवर्णन करणारी कविता , पद इ० . ६ ( व्यापक ) विशिष्ट रुप ; ढब ; मोडणी ; डौल ; चिन्ह ; तर्‍हा ; पद्धत . दोघे जण सावकारी करितात परंतु ते ध्यानच कांही निराळे . ७ ( उप . ) गबाळ व भोळसट मनुष्यः द्वाड व घाणेरडा मुलगा . श्रीमंताच्यापुढे हे ध्यान कां उभे राहणार ? - अस्तंभा १९१ . ८ लक्ष्य ; सावधगिरी ; अवधान . हे गडी खेळतील , विरंगुळतील तिकडे ध्यान असूं द्या . ९ स्मरण ; आठवण ; स्मृति . ही गोष्ट मी ध्यानांत ठेविली . १० शरीरावयांची विषयग्रहणाविषयी जागृति ; भान जाग्यावर असणे ; शुद्धि . मी निजून उठलो आहे . अजून पुरता ध्यानावर आलो नाही . ११ आवड ; पसंति . म्यां जे केले ते त्याच्या ध्यानास येत नाही . [ सं . ] ध्यानांत घेणे , येणे - ( एखादी गोष्ट ) पसंत पडणे ; आवडणे ; बरी अशी वाटणे . हे ऐकून मसलत सर्वांचे ध्यानांत आली . - भाब ५ . ध्यानास लागणे - ( एखाद्या गोष्टीचा ) ध्यास लागणे ; ( एखादी गोष्ट ) डोक्यांत घोळविणे ध्यानीमनी - क्रिवि . ( ध्यानांत - मनांत ) १ अंतःकरणाच्या अनेक अवस्थांभेदांच्या ज्या वृत्ती त्यांपैकी एका वृत्तीत ( अकरणरुपी प्रयोग ). आज पाऊस पडेल हे माझ्या ध्यानीमनी नव्हते म्हणून मी छत्रीवांचून बाहेर पडलो . २ अवस्थाभेदांनी होणार्‍या ज्या अंतःकरणाच्या अनेक वृत्ती त्या सर्वांना व्यापून . यांच्या ध्यानीमनी सर्वदा खेळ , म्हणून स्वप्नांत चावळला तरी बारा , तिरपगडे इ० बोलतो . [ ध्यान + सं . निष्ठा = निश्चययुक्त श्रद्धा ] 
  • ०मुद्रा स्त्री. १ देवतेचे ध्यान करतेवेळी धारण करावयाची मुद्रा , शरीराची ठेवावयाची विशिष्ट स्थिति , बैठक , आसन . २ ध्यान करतेवेळी होणारी भ्रुकुटी वांकड्या होणे इ० प्रकारयुक्त मुद्रा ; चर्या . [ ध्यान + सं . मुद्रा = चर्या ] 
  • ०योग पु. ईश्वरप्राप्तीचे ध्यानरुप , साधन ; अमूर्तचिंतन . [ ध्यान + योग ] ध्यानस्थ वि . १ ईश्वराचे ध्यान करण्यांत निमग्न झालेला , गढून गेलेला . देव आणि भक्त । तन्मय अति ध्यानस्थ । २ ( अशिष्ट ध्यानस्त ) विचार करण्यांत गुंग झालेला ; विचारमग्न . तुम्ही गोष्ट सांगितली तेव्हा मी ध्यानस्त होतो म्हणून ऐकिली नाही . [ ध्यान + सं . स्था = उभे राहणे ] 
  • ना. एकाग्रता , चिंतन , ध्यास , मनन , सतत विचार ; 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Are the advertisements necessary on your pages?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.