TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पंचम पटल - सहस्रारपद्मविवरणम्

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


सहस्रारपद्मविवरणम्
अत ऊर्ध्व तालुमूले सहस्रारं सरोरुहम् ।
अस्ति यत्र सुषुम्णाया मूलं सविवरं स्थितम् ॥१५०॥

तालुमूले सुषुम्णास्य अधोवक्त्रा प्रर्वतते ।
मूलाधारेण योन्यन्ता: सर्वनाड्य: समाधिता: ।
ता बीजभूतास्तत्त्वस्य ब्रह्ममार्गप्रदायिका: ॥१५१॥

तालुस्थाने च यत्पद्मं सहस्रारं पुरोदितम् ।
तत्कन्दे योनिरकास्ति पश्चिमाभिमुखी मता ॥१५२॥

तस्य मध्ये सुषुम्णाया मूलं सविवरं स्थितम् ।
ब्रह्मरन्ध्रं तदेवोक्तमामूलाधारपङ्कजम् ॥१५३॥

तत्रान्तरन्ध्रे चिच्छक्ति: सुषुम्णा कुण्डलीसदा ॥१५४॥

सुषुम्णायां स्थिता नाडी चित्रा स्यान्मम वल्लभे ।
तस्यां मम मते कार्या ब्रह्मरन्ध्रादिकल्पना ॥१५५॥

यस्या: स्मरणमात्रें ब्रह्मज्ञत्वं प्रजायते ।
पापक्षयश्च भवति न भूय: पुरुषो भवेत् ॥१५६॥

प्रवेशितं चलाङ्गुष्ठं मुखे स्वस्य निवेशयेत् ।
तेनात्र न वहत्येव देहचारी समीरण: ॥१५७॥

तेन संसरचक्रेsस्मिन्न भ्रमन्ते च सर्वदा ।
तदर्थ ये प्रवर्तन्ते योगिन: प्राणधारणे ॥१५८॥

तत एवाखिला नाडी निरुद्धा चाष्टवेष्टनम् ।
इयं कुण्डलिनी शक्ती रन्ध्रं त्यजति नान्यथा ॥१५९॥

यदा पूर्णासु नाडीषु सन्निरुद्धानिलास्तदा ।
बन्धत्यागेन कुण्डल्या मुखं रध्राद्वहिर्भवेत् ।
सुषुम्णायां सदैवायं वहेत्प्राणसमीरण: ॥१६०॥

मूलपद्मस्थिता योनिर्वामदक्षिणकोणत: ।
इडापिङ्गलयोर्मध्ये सुषुम्णा योनिमध्यगा ॥१६१॥

ब्रह्मरन्ध्रन्तु तत्रैव सुषुम्णाधारमण्डले ।
यो जानाति स मुक्त: स्यात्कर्मबन्धाद्विचक्षण: ॥१६२॥

ब्रह्मरन्ध्रमुखे तासां सङ्गम: स्यादसंशय: ।
तस्मिन् स्नाने स्नातकानां मुक्ति: स्यादविरोधत: ॥१६३॥

गंगायमुनयोर्मध्ये वहत्येषा सरस्वती ।
तासान्तु सङ्गमे स्नात्वा धन्यो याति पराङतिम् ॥१६४॥

इडा गङ्गा पुरा प्रोक्ता पिङ्गला चार्कपुत्रिका ।
मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां सङ्गोsतिदुर्लभ: ॥१६५॥

सितासिते सङ्गमे यो मनसा स्नानमाचरेत् ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो याति ब्रह्म सनातनम् ॥१६६॥

त्रिवेण्यां सङ्गमे यो वै पितृकर्म समाचरेत् ।
तारयित्वा पितृन्सर्वान्स याति परमां गतिम् ॥१६७॥

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रत्यहं य: समाचरेत् ।
मनसा चिंतयित्वा तु सोsक्षयं फ़लमाप्नुयात् ॥१६८॥

सकृद्य: कुरुते स्नानं स्वर्गो सौख्यं भुनक्ति स: ।
दग्ध्वा पापानशेषान्वै योगी शुद्ध मति: स्वयम् ॥१६९॥

अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोsपि वा ।
स्नानाचरणमात्रेण पूतो भवति नान्यथा ॥१७०॥

मृत्युकाले प्लुतं देहं त्रिवेण्या: सलिले यदा ।
विचिन्त्ययस्त्यजेत्प्राणान्स तदामोक्षमाप्नुयात् ॥१७१॥

नात: परतरं गुह्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।
गोप्तव्यं तत्प्रयत्नेन न व्याख्येयं कदाचन ॥१७२॥

ब्रह्मरन्ध्रे मनो दत्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति ।
सर्वपापविनिर्मुक्त: स याति परमां गतिम् ॥१७३॥

अस्मिन् लीनं मनो यस्य स योगी मयि लीयते ।
अणिमादिगुणान् भुक्त्वां स्वेच्छया पुरुषोत्तम: ॥१७४॥

एतद्रन्ध्रध्यानमात्रेण मर्त्य: संसारेsस्मिन् वल्लभो मे भवेत्स: ।
पापान् जित्वा मुक्तिमार्गाधिकारी ज्ञानं दत्त्वा तारयत्यद्भुतं वै ॥१७५॥

चतुर्मुखादित्रिदशैरगम्यं योगिवल्लभम् ।
प्रयत्नेन सुगोप्यं तद्ब्रह्मरन्ध्र मयोदितम् ॥१७६॥

पुरा मयोक्ता या योनि: सहस्रारे सरोरुहे ।
तस्याsधो वर्तते चन्द्रस्तद्धयानं क्रियते बुधै: ॥१७७॥

यस्य स्मरणमात्रेण योगीन्द्रोsवनिमण्डले ।
पूज्यो भवति देवानां सिद्धानां सम्मतो भवेत् ॥१७८॥

शिर:कपालविवरे ध्यायेद्दुग्धमहोदधिम् ।
तत्र स्थित्वा सहस्रारे पद्मे चन्द्रं विचिन्तयेत् ॥१७९॥

शिर:कपालविवरे द्विरष्टकलया युत: ।
पीयूषभानुहंसाख्यं भावयेतं निरञ्जनम् ॥१८०॥

निरन्तरकृताभ्यासात्त्रिदिने पश्यति ध्रुवम् ।
दृष्टिमात्रेण पापौघं दहत्येव स साधक: ॥१८१॥

अनागतञ्च स्फ़ुरति चित्तशुद्धिर्भवेत्खलु ।
सद्य: कृत्वापि दहति महापातकपञ्चकम् ॥१८२॥

आनुकूल्यं ग्रहा यान्ति सर्वे नश्यन्त्युपद्रवा: ।
उपसर्गा: शमं यान्ति युद्धे जयमवाप्नुयात् ॥१८३॥

खेचरी भूचरी सिद्धिर्भवेच्छीरेन्दुदर्शनात् ।
ध्यानदेव भवेत्सर्वं नात्र कार्या विचारणा ॥१८४॥

सत्यं सत्यं पुन: सत्यं मम तुल्यो भवेद्ध्रुवम् ।
योगशास्त्रं च परमं योगिनां सिद्धिदायकम् ॥१८५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:02.0070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बिर्मत फुटप

 • प्रायश्चित भोगणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

How I do save the text on my computer?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.