TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पंचम पटल - आज्ञाचक्रविवरणम्

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


आज्ञाचक्रविवरणम्
आज्ञापद्मं भ्रुवोर्मध्ये हक्षोपेतं द्विपत्रकम् ।
शुक्लाभं तन्महाकाल: सिद्धो देव्यत्र हाकिनी ॥१२२॥

शरच्चन्द्रनिभं तत्राक्षरबीजं विजृम्भितम् ।
पुमान् परमहंसोsयं यज्ज्ञाला नावसीदति ॥१२३॥

तत्र देव: परन्तेज: सर्वतन्त्रेषु मन्त्रिण: ।
चिन्तयित्वा परां सिद्धिं लभते नात्र संशय: ॥१२४॥

तुरीयं त्रितयं लिङ्गं तदाहं मुक्तिदायक: ।
ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्त्समो भवति ध्रुवम् ॥१२५॥

इडा हि पिङ्गला ख्याता वरणासीति होच्यते ।
वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वनाथोsत्र भाषित: ॥१२६॥

एतत् क्षेत्रस्य माहात्म्यंमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभि: ।
शास्त्रेषु बहुधा प्रोक्तं परं तत्त्वं सुभाषितम् ॥१२७॥

सुषुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मरन्ध्रं यतोsस्ति वै ।
ततश्चैषा परावृत्त्या तदाज्ञापद्मदक्षिणे ।
वामनासापुटं याति गङ्गेति परिगीयते ॥१२८॥

ब्रह्मरन्ध्रे हि यत् पद्मं सहस्रारं व्यवस्थितम् ।
तत्र कन्दे हि या योनिस्तस्यां चन्द्रो व्यवस्थित: ॥१२९॥

त्रिकोणाकारतस्तस्या: सुधा क्षरति सन्ततम् ।
इडायाममृतं तत्र समं स्रवति चन्द्रमा: ॥१३०॥

अमृतं बहति द्वारा धारारूपं निरन्तरम् ।
वामनासापुटं याति गङ्गेत्युक्ता हि योगिभि: ॥१३१॥

आज्ञापङ्कजदक्षांसाद्वामनासापुटं गता ।
उदग्वहेति तत्रेडा ( ङ्गेति ) वरणा समुदाहृता ॥१३२॥

ततो द्वयमिह स्थाने वाराणस्यान्तु चिन्तयेत् ।
तदाकारा पिङ्गलापितदाज्ञाकमलोत्तरे ।
दक्षनासापुटे याति प्रोक्तास्माभिरसीति वै ॥१३३॥

मूलाधारे हि यत् पद्मं चतुष्पत्रं व्यवस्थितम् ।
तत्र कन्देsस्ति या योनिस्तस्यां सूर्यां व्यवस्थित: ॥१३४॥

तत् सूर्यमण्डलद्वारं विषं क्षरति सन्ततम् ।
पिङ्गलायां विषं तत्र समर्थयति तापन: ॥१३५॥

विषं तत्र बहुन्ती या धारारूपं निरन्तरम् ।
दक्षनासापुटे याति कल्पितयन्तु पूर्ववत् ॥१३६॥

आज्ञापङ्कजवामा स्याद्दक्षनासापुटं गता ।
उदग्वहा पिङ्गलापि पुरासीति प्रकीर्तिता ॥१३७॥

आज्ञापद्ममिदं प्रोक्तं यत्र देवो महेश्वर: ।
पीठत्रयं ततश्चोर्ध्वं निरुक्तं योगचिन्तकै: ।
तद्विन्दुनादशक्त्याख्यं भालपद्मे व्यवस्थितम् ॥१३८॥

य: करोति सदा ध्यानमाज्ञापद्मस्य गोपितम् ।
पूर्वजन्मकृतं कर्म विनश्येदविरोधत: ॥१३९॥

इह स्थित: सदा योगी ध्यानं कुर्यान्निरन्तरम् ।
तदा करोति प्रतिमां प्रतिजापमनर्थवत् ॥१४०॥

यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणकिन्नरा: ।
सेनन्ते चरणौ तस्य सर्वे तस्य वशानुशा: ॥१४१॥

करोति रसनां योगी प्रविष्टां विपरीतगाम् ।
लम्बिकोर्ध्वेषु गर्तेषु धृत्वा ध्यानं भयापहम् ॥१४२॥

अस्मिन् स्थाने मनो यस्य क्षणार्ध वर्ततेsचलम् ।
तस्य सर्वाणि पापानि संक्षयं यान्ति तत्क्षणात् ॥१४३॥

यानि यानीह प्रोक्तानि पञ्चपद्मे फ़लानि वै ।
तानि सर्वाणि सुतरामेतज्ज्ञानाद्भवत्नि हि ॥१४४॥

य: करोति सदाभ्यासमाज्ञापद्मे विचक्षण: ।
वासनाया महाबन्धं तिरस्कृत्य प्रमोदते ॥१४५॥

प्राणप्रयाणसमये तत्पद्मं य: स्मरन्सुधी: ।
त्यजेत्प्राणं स धर्मात्मा परमात्मनि लीयते ॥१४६॥

तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् जाग्रत् यो ध्यानं कुरुते नर: ।
पापकर्मविकुर्वाणो नहि मज्जति किल्बिषे ॥१४७॥

राजयोगाधिकारी स्यादेतच्चिन्तनतो ध्रुवम् ।
योगी बन्धाद्विनिर्मुक्त: स्वीयया प्रभया स्वयम् ॥१४८॥

द्विदलध्यानमाहात्म्यं कथितुं नैव शक्यते ।
ब्रह्मादिदेवताश्चैव किञ्चिन्मतो विदन्ति ते ॥१४९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:01.9600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

social mobility

 • सामाजिक चलता 
 • सामाजिक चलनशीलता 
 • सामाजिक चलिष्णुता 
 • सामाजिक चलनशीलता 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

घर के मंदिर में कौनसी बातों का ध्यान रखना चाहिये?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.