TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

मण्डल २ - सूक्तं २१

ऋग्वेद फार प्राचीन वेद आहे. यात १० मंडल आणि १०५५२ मंत्र आहेत. ऋग्वेद म्हणजे ऋषींनी देवतांची केलेली प्रार्थना आणि स्तुति.


सूक्तं २१
विश्वजिते धनजिते स्वर्जिते सत्राजिते नृजित उर्वराजिते ।
अश्वजिते गोजिते अब्जिते भरेन्द्राय सोमं यजताय हर्यतम् ॥१॥
अभिभुवेऽभिभङ्गाय वन्वतेऽषाळ्हाय सहमानाय वेधसे ।
तुविग्रये वह्नये दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम इन्द्राय वोचत ॥२॥
सत्रासाहो जनभक्षो जनंसहश्च्यवनो युध्मो अनु जोषमुक्षितः ।
वृतंचयः सहुरिर्विक्ष्वारित इन्द्रस्य वोचं प्र कृतानि वीर्या ॥३॥
अनानुदो वृषभो दोधतो वधो गम्भीर ऋष्वो असमष्टकाव्यः ।
रध्रचोदः श्नथनो वीळितस्पृथुरिन्द्रः सुयज्ञ उषसः स्वर्जनत् ॥४॥
यज्ञेन गातुमप्तुरो विविद्रिरे धियो हिन्वाना उशिजो मनीषिणः ।
अभिस्वरा निषदा गा अवस्यव इन्द्रे हिन्वाना द्रविणान्याशत ॥५॥
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ।
पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम् ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:47:23.1530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

निगुत

  • क्रि.वि. ( काव्य ) १ नुकतेच ; अलीकडे ; लवकर ; आतांच . तुज सांगीतली निगुती । - विउ ७ . १०५ . २ यथार्थ ; व्यवस्थित ; निभ्रांत ; स्पष्ट . त्या सांनिध्याची उपस्थिति । वेगळाली सूचिली निगुती । - रासपं ५ . ९७ . कोणकामना तुझ्या चित्ती । सांग निगुती मुनिवर्या । - नवनीत १८६ . शिंपी म्हणती नामयाते । प्रत्यक्ष बोलती निगुते । - भवि १४ . २५ . ३ लक्षपूर्वक ; दक्षतेने ; ध्यान देऊन . ईश्वर म्हणे पार्वती । ऐकावी निगुती । - भबो ३७ . ४ नेटाने ; निश्चयाने . पुनःपुन्हा ; वरचेवर . तोंवरी अभ्यास निगुती । - परमा ९ . ३४ . - क्रिवि . ( क्व . ) निश्चयाने ; नीटपणे ; खचित ; निःसंदेह ; खात्रीने . ऐसे बोलोनि निगुती । - गुच १५ . ३२ . दैत्य लक्षण जाणोनि निगुती । - मुआदि ४ . १६५ . निगुताई - निगुती - स्त्री . काळजीने ठेवणे , वागविणे , उपयोग करणे ; लक्ष देणे ; काळजी ; दक्षता ; यथार्थपणा ; सावधानपणा ; संरक्षणाची योग्य तजवीज ; रीति ; युक्ति . ऐसी निगुती करोनि । आली एकादशी दिनी । - गुच ३५ . ५३ . ( क्व . ) निगूत . 
RANDOM WORD

Did you know?

परदेशात १३ हा आंकडा अशुभ कां मानतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site