TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्री राम सहस्‍त्रनामावलि: - १. ॐ राजीवलोचनाय नमः । ...


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.

॥ श्रीरामाय नम: ॥
१. ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
२. ॐ श्रीमते नमः ।
३. ॐ श्रीरामाय नमः ।
४. ॐ रघुपुङ्गवाय नमः ।
५. ॐ रामभद्राय नमः ।
६. ॐ सदाचाराय नमः ।
७. ॐ राजेन्द्राय नमः ।
८. ॐ जानकीपतये नमः ।
९. ॐ अग्रगण्याय नमः ।
१०. ॐ वरेण्याय नमः ।
११. ॐ वरदाय नमः ।
१२. ॐ परमेश्वराय नमः ।
१३. ॐ जनार्दनाय नमः ।
१४. ॐ जितमित्राय नमः ।
१५. ॐ परार्थेकप्रयोजनाय नमः ।
१६. ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
१७. ॐ दान्ताय नमः ।
१८. ॐ शत्रुजिते नमः ।
१९. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
२०. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
२१. ॐ सर्वदेवादये नमः ।
२२. ॐ शरण्याय नमः ।
२३. ॐ वालिमर्दनाय नमः ।
२४. ॐ ज्ञानभाव्याय नमः ।
२५. ॐ अपरिच्छेद्याय नमः ।
२६. ॐ वाग्मिने नमः ।
२७. ॐ सत्यव्रताय नमः ।
२८. ॐ शुचये नमः ।
२९. ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
३०. ॐ दृढप्रज्ञाय नमः ।
३१. ॐ खरध्वंसिने नमः ।
३२. ॐ प्रतापवते नमः ।
३३. ॐ द्युतिमते नमः।
३४. ॐ आत्मवते नमः ।
३५. ॐ वीराय नमः ।
३६. ॐ जितक्रोधाय नमः ।
३७. ॐ अरिमर्दनाय नमः ।
३८. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
३९. ॐ विशालाक्षाय नमः ।
४०. ॐ प्रभवे नमः ।
४१. ॐ परिवृढाय नमः ।
४२. ॐ दृढाय नमः ।
४३. ॐ ईशाय नमः ।
४४. ॐ खड्‌गधराय नमः ।
४५. ॐ श्रीमते नमः ।
४६. ॐ कौसलेयाय नमः ।
४७. ॐ अनसूयकाय नमः ।
४८. ॐ विपुलांसाय नमः ।
४९. ॐ महोरस्काय नमः ।
५०. ॐ परमेष्ठिने नमः ।
५१. ॐ परायणाय नमः ।
५२. ॐ सत्यव्रताय नमः ।
५३. ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
५४. ॐ गुरवे नमः ।
५५. ॐ परमधार्मिकाय नमः ।
५६. ॐ लोकज्ञाय नमः ।
५७. ॐ लोकवन्द्याय नमः ।
५८. ॐ लोकात्मने नमः ।
५९. ॐ लोककृते नमः ।
६०. ॐ परस्मै नमः ।
६१. ॐ अनादये नमः ।
६२. ॐ भगवते नमः ।
६३. ॐ सेव्याय नमः ।
६४. ॐ जितमायाय नमः ।
६५. ॐ रघूद्वहाय नमः ।
६६. ॐ रामाय नमः ।
६७. ॐ दयाकराय नमः ।
६८. ॐ दक्षाय नमः ।
६९. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
७०. ॐ सर्वपावनाय नमः ।
७१. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
७२. ॐ नीतिमते नमः ।
७३. ॐ गोप्त्रे नमः ।
७४. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
७५. ॐ हरये नमः ।
७६. ॐ सुन्दराय नमः ।
७७. ॐ पीतवाससे नमः ।
७८. ॐ सूत्रकाराय नमः ।
७९. ॐ पुरातनाय नमः ।
८०. ॐ सौम्याय नमः ।
८१. ॐ महर्षये नमः ।
८२. ॐ कोदण्डिने नमः ।
८३. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
८४. ॐ सर्वकोविदाय नमः ।
८५. ॐ कवये नमः ।
८६. ॐ सुग्रीववरदाय नमः ।
८७. ॐ सर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः ।
८८. ॐ भव्याय नमः ।
८९. ॐ जितारिषड्‍वर्गाय नमः ।
९०. ॐ महोदराय नमः ।
९१. ॐ अघनाशनाय नमः ।
९२. ॐ सुकीर्तये नमः ।
९३. ॐ आदिपुरुषाय नमः ।
९४. ॐ कान्ताय नमः ।
९५. ॐ पुण्यकृतागमाय नमः ।
९६. ॐ अकल्मषाय नमः ।
९७. ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
९८. ॐ सर्वावासाय नमः ।
९९. ॐ दुरासदाय नमः ।
१००. ॐ स्मितभाषणे नमः ।
१०१. ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
१०२. ॐ स्मृतिमते नमः ।
१०३. ॐ वीर्यवते नमः ।
१०४. ॐ प्रभवे नमः ।
१०५. ॐ धीराय नमः ।
१०६. ॐ दान्ताय नमः ।
१०७. ॐ घनश्यामाय नमः ।
१०८. ॐ सर्वायुधविशारदाय नमः ।
१०९. ॐ अध्यात्मयोगनिलयाय नमः ।
११०. ॐ सुमनसे नमः ।
१११. ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
११२. ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ।
११३. ॐ शूराय नमः ।
११४. ॐ सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः ।
११५. ॐ यज्ञस्वरूपिणे नमः ।
११६. ॐ यज्ञेशाय नमः ।
११७. ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ।
११८. ॐ वर्णाश्रमकराय नमः ।
११९. ॐ वर्णिने नमः ।
१२०. ॐ शत्रुजिते नमः ।
१२१. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
१२२. ॐ विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः ।
१२३. ॐ परमात्मने नमः ।
१२४. ॐ परात्परस्मै नमः ।
१२५. ॐ प्रमाणभूताय नमः ।
१२६. ॐ दुर्ज्ञेयाय नमः ।
१२७. ॐ पूर्णाय नमः ।
१२८. ॐ परपुरञ्जयाय नमः ।
१२९. ॐ अनन्तदृष्टये नमः ।
१३०. ॐ आनन्दाय नमः ।
१३१. ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
१३२. ॐ धनुर्धराय नमः ।
१३३. ॐ गुणाकराय नमः ।
१३४. ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः ।
१३५. ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ।
१३६. ॐ अभिवन्द्याय नमः ।
१३७. ॐ महाकायाय नमः ।
१३८. ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
१३९. ॐ विशारदाय नमः ।
१४०. ॐ विनीतात्मने नमः ।
१४१. ॐ वीतरागाय नमः ।
१४२. ॐ तपस्वीशाय नमः ।
१४३. ॐ जनेश्वराय नमः ।
१४४. ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।
१४५. ॐ कल्पाय नमः ।
१४६. ॐ सर्वेशाय नमः ।
१४७. ॐ सर्वकामदाय नमः ।
१४८. ॐ अक्षयाय नमः ।
१४९. ॐ पुरुषाय नमः ।
१५०. ॐ साक्षिणे नमः ।
१५१. ॐ केशवाय नमः ।
१५२. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
१५३. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
१५४. ॐ महामायाय नमः ।
१५५. ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः ।
१५६. ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।
१५७. ॐ ज्योतिषे नमः ।
१५८. ॐ हनुमत्प्रभवे नमः ।
१५९. ॐ अव्ययाय नमः ।
१६०. ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
१६१. ॐ सहनाय नमः ।
१६२. ॐ भोक्त्रे नमः ।
१६३. ॐ सत्यवादिने नमः ।
१६४. ॐ बहुश्रुताय नमः ।
१६५. ॐ सुखदाय नमः ।
१६६. ॐ कारणाय नमः ।
१६७. ॐ कर्त्रे नमः ।
१६८. ॐ भवबन्धविमोचनाय नमः ।
१६९. ॐ देवचूडामणये नमः ।
१७०. ॐ नेत्रे नमः ।
१७१. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
१७२. ॐ ब्रह्मवर्धनाय नमः ।
१७३. ॐ संसारोत्तारकाय नमः ।
१७४. ॐ रामाय नमः ।
१७५. ॐ सर्वदु:खविमोक्षकृते नमः ।
१७६. ॐ विद्वत्तमाय नमः ।
१७७. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
१७८. ॐ विश्वहर्त्रे नमः ।
१७९. ॐ विश्वकृते नमः ।
१८०. ॐ नित्याय नमः ।
१८१. ॐ नियतकल्याणाय नमः ।
१८२. ॐ सीताशोकविनाशकृते नमः ।
१८३. ॐ काकुत्स्थाय नमः ।
१८४. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
१८५. ॐ विश्वामित्रभयापहाय नमः ।
१८६. ॐ मारीचमथनाय नमः ।
१८७. ॐ रामाय नमः ।
१८८. ॐ विराधवधपण्डिताय नमः ।
१८९. ॐ दुस्स्वप्रनाशनाय नमः ।
१९०. ॐ रम्याय नमः ।
१९१. ॐ किरीटिने नमः ।
१९२. ॐ त्रिदशाधिपाय नमः ।
१९३. ॐ महाधनुषे नमः ।
१९४. ॐ महाकायाय नमः ।
१९५. ॐ भीमाय नमः ।
१९६. ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।
१९७. ॐ तत्त्वस्वरुपिणे नमः ।
१९८. ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
१९९. ॐ तत्त्ववादिने नमः ।
२००. ॐ सुविक्रमाय नमः ।
२०१. ॐ भूतात्मने नमः ।
२०२. ॐ भूतकृते नमः ।
२०३. ॐ स्वामिने नमः ।
२०४. ॐ कालज्ञानिने नमः ।
२०५. ॐ महापटवे नमः ।
२०६. ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।
२०७. ॐ गुणग्राहिणे नमः ।
२०८. ॐ निष्कलङ्काय नमः ।
२०९. ॐ कलङ्कघ्ने नमः ।
२१०. ॐ स्वभावभद्राय नमः ।
२११. ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
२१२. ॐ केशवाय नमः ।
२१३. ॐ स्थाणवे नमः ।
२१४. ॐ ईश्वराय नमः ।
२१५. ॐ भूतादये नमः ।
२१६. ॐ शम्भवे नमः ।
२१७. ॐ आदित्याय नमः ।
२१८. ॐ स्थविष्ठाय नमः ।
२१९. ॐ शाश्वताय नमः ।
२२०. ॐ ध्रुवाय नमः ।
२२१. ॐ कवचिने नमः ।
२२२. ॐ कुण्डलिने नमः ।
२२३. ॐ चक्रिणे नमः ।
२२४. ॐ खड्‌गिने नमः ।
२२५. ॐ भक्तजनप्रियाय नमः ।
२२६. ॐ अमृत्यवे नमः ।
२२७. ॐ जन्मरहिताय नमः ।
२२८. ॐ सर्वजिते नमः ।
२२९. ॐ सर्वगोचराय नमः ।
२३०. ॐ अनुत्तमाय नमः ।
२३१. ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
२३२. ॐ सर्वादये नमः ।
२३३. ॐ गुणसागराय नमः ।
२३४. ॐ समाय नमः ।
२३५. ॐ समात्मने नमः ।
२३६. ॐ समगाय नमः ।
२३७. ॐ जटामुकुटमण्डिताय नमः ।
२३८. ॐ अजेयाय नमः ।
२३९. ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
२४०. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
२४१. ॐ महातपसे नमः ।
२४२. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
२४३. ॐ महाबाहवे नमः ।
२४४. ॐ अमृताय नमः ।
२४५. ॐ वेदवित्तमाय नमः ।
२४६. ॐ सहिष्णवे नमः ।
२४७. ॐ सद्गतये नमः ।
२४८. ॐ शास्त्रे नमः ।
२४९. ॐ विश्वयोनये नमः ।
२५०. ॐ महाद्युतये नमः ।
२५१. ॐ अतीन्द्राय नमः ।
२५२. ॐ ऊर्जिताय नमः ।
२५३. ॐ प्रांशवे नमः ।
२५४. ॐ उपेन्द्राय नमः ।
२५५. ॐ वामनाय नमः ।
२५६. ॐ बलिने नमः ।
२५७. ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
२५८. ॐ विधात्रे नमः ।
२५९. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
२६०. ॐ विष्णवे नमः ।
२६१. ॐ शङ्कराय नमः ।
२६२. ॐ हंसाय नमः ।
२६३. ॐ मरीचये नमः ।
२६४. ॐ गोविन्दाय नमः ।
२६५. ॐ रत्‍नगर्भाय नम: ।
२६६. ॐ महामतये नमः ।
२६७. ॐ व्यासाय नमः ।
२६८. ॐ वाचस्पतये नमः ।
२६९. ॐ सर्वदर्पितासुरमर्दनाय नमः ।
२७०. ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।
२७१. ॐ पूज्याय नमः ।
२७२. ॐ प्रकटाय नमः ।
२७३. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
२७४. ॐ सम्भवाय नमः ।
२७५. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
२७६. ॐ वेद्याय नमः ।
२७७. ॐ अनिर्देशाय नमः ।
२७८. ॐ जाम्बवत्प्रभवे नमः ।
२७९. ॐ मदनाय नमः ।
२८०. ॐ मथनाय नमः ।
२८१. ॐ व्यापिने नमः ।
२८२. ॐ विश्वरूपाय नमः ।
२८३. ॐ निरञ्जनाय नमः ।
२८४. ॐ नारायणाय नमः ।
२८५. ॐ अग्रण्ये नमः ।
२८६. ॐ साधवे नमः ।
२८७. ॐ जटायुप्रीतिवर्धनाय नमः ।
२८८. ॐ नैकरूपाय नमः ।
२८९. ॐ जगन्नाथाय नमः ।
२९०. ॐ सुरकार्यहिताय नमः ।
२९१. ॐ स्वभुवे नमः ।
२९२. ॐ जितक्रोधाय नमः ।
२९३. ॐ जितारातये नमः ।
२९४. ॐ प्लवगाधिपराज्यदाय नमः ।
२९५. ॐ वसुदाय नमः ।
२९६. ॐ सुभुजाय नमः ।
२९७. ॐ नैकमायाय नमः ।
२९८. ॐ भव्यप्रमोदनाय नमः ।
२९९. ॐ चण्डांशवे नमः ।
३००. ॐ सिद्धिदाय नमः ।
३०१. ॐ कल्पाय नमः ।
३०२. ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
३०३. ॐ अगदाय नमः ।
३०४. ॐ रोगहर्त्रे नमः ।
३०५. ॐ मन्त्रज्ञाय नमः ।
३०६.ॐ मन्त्रभावनाय नमः ।
३०७. ॐ सौमित्रिवत्सलाय नमः ।
३०८. ॐ धुर्याय नमः ।
३०९. ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृते नमः ।
३१०. ॐ वसिष्ठाय नमः ।
३११. ॐ ग्रामण्ये नमः ।
३१२. ॐ श्रीमते नमः ।
३१३. ॐ अनुकूलाय नमः ।
३१४. ॐ प्रियंवदाय नमः ।
३१५. ॐ अतुलाय नमः ।
३१६. ॐ सात्त्विकाय नमः ।
३१७. ॐ धीराय नमः ।
३१८. ॐ शरासनविशारदाय नमः ।
३१९. ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
३२०. ॐ सर्वगुणोपेताय नमः ।
३२१. ॐ शक्तिमते नमः ।
३२२. ॐ ताटकान्तकाय नमः ।
३२३. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
३२४. ॐ प्राणिनां प्राणाय नमः ।
३२५. ॐ कमठाय नमः ।
३२६. ॐ कमलापतये नमः ।
३२७. ॐ गोवर्धनधराय नमः ।
३२८. ॐ मत्स्यरूपाय नमः ।
३२९. ॐ कारुण्यसागराय नमः ।
३३०. ॐ कुम्भकर्णप्रभेत्त्रे नमः ।
३३१. ॐ गोपिगोपालसंवृताय नमः ।
३३२. ॐ मायाविने नमः ।
३३३. ॐ व्यापकाय नमः ।
३३४. ॐ व्यापिने नमः ।
३३५. ॐ रैणुकेयबलापहाय नमः ।
३३६. ॐ पिनाकमथनाय नमः ।
३३७. ॐ वन्द्याय नमः ।
३३८. ॐ समर्थाय नमः ।
३३९. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
३४०. ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः ।
३४१. ॐ लोकचरिताय नमः ।
३४२. ॐ भरताग्रजाय नमः ।
३४३. ॐ श्रीधराय नमः ।
३४४. ॐ सद्गतये नमः ।
३४५. ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।
३४६. ॐ नारायणाय नमः ।
३४७. ॐ बुधाय नमः ।
३४८. ॐ मनोवेगिने नमः ।
३४९. ॐ मनोरूपिणे नमः ।
३५०. ॐ पूर्णाय नमः ।
३५१. ॐ पुरुषपुङ्गवाय नमः ।
३५२. ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ।
३५३. ॐ यदुपतये नमः ।
३५४. ॐ भूतावासाय नमः ।
३५५. ॐ सुविक्रमाय नमः ।
३५६. ॐ तेजोधराय नमः ।
३५७. ॐ धराधाराय नमः ।
३५८. ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।
३५९. ॐ महानिधये नमः ।
३६०. ॐ चाणूरमर्दनाय नमः ।
३६१. ॐ दिव्याय नमः ।
३६२. ॐ शान्ताय नमः ।
३६३. ॐ भरतवन्दिताय नमः ।
३६४. ॐ शब्दातिगाय नमः ।
३६५. ॐ गभीरात्मने नमः ।
३६६. ॐ कोमलाङ्गाय नमः ।
३६७. ॐ प्रजागराय नमः ।
३६८. ॐ लोकगर्भाय नमः ।
३६९. ॐ शेषशायिने नमः ।
३७०. ॐ क्षीराब्धिनिलयाय नमः ।
३७१. ॐ अमलाय नमः ।
३७२. ॐ आत्मयोनये नमः ।
३७३. ॐ अदीनात्मने नमः ।
३७४. ॐ सहस्‍त्राक्षाय नमः ।
३७५. ॐ सहस्‍त्रपदे नमः ।
३७६. ॐ अमृतांशवे नमः ।
३७७. ॐ महागर्भाय नमः ।
३७८. ॐ निवृत्तविषयस्पृहाय नमः ।
३७९. ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ।
३८०. ॐ मुनये नमः ।
३८१. ॐ साक्षिणे नमः ।
३८२. ॐ विहायसगतये नमः ।
३८३. ॐ कृतिने नमः ।
३८४. ॐ पर्जन्याय नमः ।
३८५. ॐ कुमुदाय नमः ।
३८६. ॐ भूतावासाय नमः ।
३८७. ॐ कमललोचनाय नमः ।
३८८. ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ।
३८९. ॐ श्रीवासाय नमः ।
३९०. ॐ वीरघ्ने नमः ।
३९१. ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
३९२. ॐ लोकाभिरामाय नमः ।
३९३. ॐ लोकारिमर्दनाय नमः ।
३९४. ॐ सेवकप्रियाय नमः ।
३९५. ॐ सनातनतमाय नमः ।
३९६. ॐ मेघश्यामलाय नमः ।
३९७. ॐ राक्षसान्तकृते नमः ।
३९८. ॐ दिव्यायुधधराय नमः ।
३९९. ॐ श्रीमते नमः ।
४००. ॐ अप्रमेयाय नमः ।
४०१. ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
४०२. ॐ भूदेववन्द्याय नमः ।
४०३. ॐ जनकप्रियकृते नमः ।
४०४. ॐ प्रपितामहाय नमः ।
४०५. ॐ उत्तमाय नमः ।
४०६. ॐ सात्त्विकाय नमः ।
४०७. ॐ सत्याय नमः ।
४०८. ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
४०९. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
४१०. ॐ सुव्रताय नमः ।
४११. ॐ सुलभाय नमः ।
४१२. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
४१३. ॐ सुघोषाय नमः ।
४१४. ॐ सुखदाय नमः ।
४१५. ॐ सुधिये नमः ।
४१६. ॐ दामोदराय नमः ।
४१७. ॐ अच्युताय नमः ।
४१८. ॐ सार्ङ्गिणे नमः ।
४१९. ॐ वामनाय नमः ।
४२०. ॐ मधुराधिपाय नमः ।
४२१. ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।
४२२. ॐ शौरये नमः ।
४२३. ॐ शूराय नमः ।
४२४. ॐ कैटभमर्दनाय नमः ।
४२५. ॐ सप्ततालप्रभेत्त्रे नमः ।
४२६. ॐ मित्रवंशप्रवर्धनाय नमः ।
४२७. ॐ कालस्वरूपिणे नमः ।
४२८. ॐ कालात्मने नमः ।
४२९. ॐ कालाय नमः ।
४३०. ॐ कल्याणदाय नमः ।
४३१. ॐ कवये नमः ।
४३२. ॐ संवत्सराय नमः ।
४३३. ॐ ऋतवे नमः ।
४३४. ॐ पक्षाय नमः ।
४३५. ॐ अयनाय नमः ।
४३६. ॐ दिवसाय नमः ।
४३७. ॐ युगाय नमः ।
४३८. ॐ स्तव्याय नमः ।
४३९. ॐ विविक्ताय नमः ।
४४०. ॐ निर्लेपाय नमः ।
४४१. ॐ सर्वव्यापिने नमः ।
४४२. ॐ निराकुलाय नमः ।
४४३. ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
४४४. ॐ सर्वलोकपूज्याय नमः ।
४४५. ॐ निरामयाय नमः ।
४४६. ॐ रसाय नमः ।
४४७. ॐ रसज्ञाय नमः ।
४४८. ॐ सारज्ञाय नमः ।
४४९. ॐ लोकसाराय नमः ।
४५०. ॐ रसात्मकाय नमः ।
४५१. ॐ सर्वदु:खातिगाय नमः ।
४५२. ॐ विद्याराशये नमः ।
४५३. ॐ परमगोचराय नमः ।
४५४. ॐ शेषाय नमः ।
४५५. ॐ विशेषाय नमः ।
४५६. ॐ विगतकल्मषाय नमः ।
४५७. ॐ रघुनायकाय नमः ।
४५८. ॐ वर्णश्रेष्ठाय नमः ।
४५९. ॐ वर्णवाह्याय नमः ।
४६०. ॐ वर्ण्याय नमः ।
४६१. ॐ वर्ण्यगुणोज्जवल्लाय नमः ।
४६२. ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ।
४६३. ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः ।
४६४. ॐ देवदेवाय नमः ।
४६५. ॐ सुखप्रदाय नमः ।
४६६. ॐ देवाधिदेवाय नमः ।
४६७. ॐ देवर्षये नमः ।
४६८. ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
४६९. ॐ सवदेवमयाय नमः ।
४७०. ॐ चक्रिणे नमः ।
४७१. ॐ शार्ङ्गपाणये नमः ।
४७२. ॐ रघूत्तमाय नमः ।
४७३. ॐ मनसे नमः ।
४७४. ॐ बुद्ध्यै नमः ।
४७५. ॐ अहंकाराय नमः ।
४७६. ॐ प्रकृत्यै नमः ।
४७७. ॐ पुरुषाय नमः ।
४७८. ॐ अव्ययाय नमः ।
४७९. ॐ अहल्यापावनाय नमः ।
४८०. ॐ स्वामिने नमः ।
४८१. ॐ पितृभक्ताय नमः ।
४८२. ॐ वरप्रदाय नमः ।
४८३. ॐ न्यायाय नमः ।
४८४. ॐ न्यायिने नमः ।
४८५ ॐ नयिने नमः ।
४८६. ॐ श्रीमते नमः ।
४८७. ॐ नयाय नमः ।
४८८. ॐ नगधराय नमः ।
४८९. ॐ ध्रुवाय नमः ।
४९०. ॐ लक्ष्मीविश्वम्भराभर्त्रे नमः ।
४९१. ॐ देवेन्द्राय नमः ।
४९२. ॐ बलिमर्दनाय नमः ।
४९३. ॐ वाणारिमर्दनाय नमः ।
४९४. ॐ यज्वने नमः ।
४९५. ॐ अनुत्तमाय नमः ।
४९६. ॐ मुनिसेविताय नमः ।
४९७. ॐ देवाग्रणये नमः ।
४९८. ॐ शिवध्यानतत्पराय नमः ।
४९९. ॐ परमाय नमः ।
५००. ॐ परस्मै नमः ।
५०१. ॐ सामगेयाय नमः ।
५०२. ॐ प्रियाय नमः ।
५०३. ॐ अक्रूराय नमः ।
५०४. ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
५०५. ॐ सुलोचनाय नमः ।
५०६. ॐ पुण्याय नमः ।
५०७. ॐ पुण्याधिकाय नमः ।
५०८. ॐ पूर्वस्मै नमः ।
५०९. ॐ पूर्णाय नमः ।
५१०. ॐ पूरयित्रे नमः ।
५११. ॐ रवये नमः ।
५१२. ॐ जटिलाय नमः ।
५१३. ॐ कल्मषध्वान्तप्रभञ्जनविभावसवे नमः ।
५१४. ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः ।
५१५. ॐ अव्यक्ताय नमः ।
५१६. ॐ दशास्यद्विपकेसरिणे नमः ।
५१७. ॐ कलानिधये नमः ।
५१८. ॐ कलानाथाय नमः ।
५१९. ॐ कमलानन्दवर्धनाय नमः ।
५२०. ॐ जयिने नमः ।
५२१. ॐ जितारये नमः ।
५२२. ॐ सर्वादये नमः ।
५२३. ॐ शमनाय नमः ।
५२४. ॐ भवभञ्जनाय नमः ।
५२५. ॐ अलंकरिष्णवे नमः ।
५२६. ॐ अचलाय नमः ।
५२७. ॐ रोचिष्णवे नमः ।
५२८. ॐ विक्रमोत्तमाय नमः ।
५२९. ॐ आशवे नमः ।
५३०. ॐ शब्दपतये नमः ।
५३१. ॐ शब्दागोचराय नमः ।
५३२. ॐ रञ्जनाय नमः ।
५३३. ॐ रघवे नमः ।
५३४. ॐ निश्श्बदाय नमः ।
५३५. ॐ प्रणवाय नमः ।
५३६. ॐ मालिने नमः ।
५३७. ॐ स्थूलाय नमः ।
५३८. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
५३९. ॐ विलक्षणाय नमः ।
५४०. ॐ आत्मयोनये नमः ।
५४१. ॐ अयोनये नमः ।
५४२. ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।
५४३. ॐ सहस्‍त्रपदे नमः ।
५४४. ॐ सनातनतमाय नमः ।
५४५. ॐ स्‍त्रग्विणे नमः ।
५४६. ॐ पेशलाय नमः ।
५४७. ॐ जविनां वराय नमः ।
५४८. ॐ शक्तिमते नमः ।
५४९. ॐ शङ्खभृते नमः ।
५५०. ॐ नाथाय नमः ।
५५१. ॐ गदापद्मरथाङ्गभृते नमः ।
५५२. ॐ निरीहाय नमः ।
५५३. ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
५५४. ॐ चिद्रूपाय नमः ।
५५५. ॐ वीतसाध्वसाय नमः ।
५५६. ॐ शताननाय नमः ।
५५७. ॐ सहस्‍त्राक्षाय नमः ।
५५८.ॐ शतमूर्तये नमः ।
५५९. ॐ घनप्रभाय नमः ।
५६०. ॐ ह्रत्पुण्डरीकशयनाय नमः ।
५६१. ॐ कठिनाय नमः ।
५६२. ॐ द्रवाय नमः ।
५६३. ॐ उग्राय नमः ।
५६४. ॐ ग्रहपतये नमः ।
५६५. ॐ श्रीमते नमः ।
५६६. ॐ समर्थाय नमः ।
५६७. ॐ अनर्थनाशनाय नमः ।
५६८. ॐ अधर्मशत्रवे नमः ।
५६९. ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
५७०. ॐ पुरुहूताय नमः ।
५७१. ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
५७२. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
५७३. ॐ ब्रह्मद्भर्भाय नमः ।
५७४. ॐ धर्मधेनवे नमः ।
५७५. ॐ धनागमाय नमः ।
५७६. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
५७७. ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
५७८. ॐ सुललाटाय नमः ।
५७९. ॐ सुविक्रमाय नमः ।
५८०. ॐ शिवपूजारताय नमः ।
५८१. ॐ श्रीमते नमः ।
५८२. ॐ भवानीप्रियकृते नमः ।
५८३. ॐ वशिने नमः ।
५८४. ॐ नराय नमः ।
५८५. ॐ नारायणाय नमः ।
५८६. ॐ श्यामाय नमः ।
५८७. ॐ कपर्दिने नमः ।
५८८. ॐ नीललोहिताय नमः ।
५८९. ॐ रुद्राय नमः ।
५९०. ॐ पशुपतये नमः ।
५९१. ॐ स्थाणवे नमः ।
५९२. ॐ विश्वमित्राय नमः ।
५९३. ॐ द्विजेश्वराय नमः ।
५९४. ॐ मातामहाय नमः ।
५९५. ॐ मातरिश्वने नमः ।
५९६. ॐ विरिञ्चाय नमः ।
५९७. ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।
५९८. ॐ सर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः ।
५९९. ॐ चण्डाय नमः ।
६००. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
६०१. ॐ वालखिल्याय नमः ।
६०२. ॐ महाकल्पाय नमः ।
६०३. ॐ कल्पवृक्षाय नमः ।
६०४. ॐ कलाधराय नमः ।
६०५. ॐ निदाघाय नमः ।
६०६. ॐ तपनाय नमः ।
६०७. ॐ अमोघाय नमः ।
६०८. ॐ श्‍लक्ष्णाय नमः ।
६०९. ॐ परबलापह्रते नमः ।
६१०. ॐ कबन्धमथनाय नमः ।
६११. ॐ दिव्याय नमः ।
६१२. ॐ कम्बुग्रीवशिवप्रियाय नमः ।
६१३. ॐ शङ्खाय नमः ।
६१४. ॐ अनिलाय नमः ।
६१५. ॐ सुनिष्पन्नाय नमः ।
६१६. ॐ सुलभाय नमः ।
६१७. ॐ शिशिरात्मकाय नमः ।
६१८. ॐ असंसृष्टाय नमः ।
६१९. ॐ अतिथये नमः ।
६२०. ॐ शूराय नमः ।
६२१. ॐ प्रमाथिने नमः ।
६२२. ॐ पापनाशकृते नमः ।
६२३. ॐ वसुश्रवसे नमः ।
६२४. ॐ कव्यवाहाय नमः ।
६२५. ॐ प्रतप्ताय नमः ।
६२६. ॐ विश्वभोजनाय नमः ।
६२७. ॐ रामाय नमः ।
६२८. ॐ नीलोत्पलश्यामाय नमः ।
६२९. ॐ ज्ञानस्कन्धाय नमः ।
६३०. ॐ महाद्युतये नमः ।
६३१. ॐ पवित्रपादाय नमः ।
६३२. ॐ पापारये नमः ।
६३३. ॐ मणिपूराय नमः ।
६३४. ॐ नभोगतये नमः ।
६३५. ॐ उत्तारणाय नमः ।
६३६. ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ।
६३७. ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
६३८. ॐ दुस्सहाय नमः ।
६३९. ॐ अभयाय नमः ।
६४०. ॐ अमृतेशाय नमः ।
६४१. ॐ अमृतवपुषे नमः ।
६४२. ॐ धर्मिणे नमः ।
६४३. ॐ धर्माय नमः ।
६४४. ॐ कृपाकराय नमः ।
६४५. ॐ भर्गाय नमः ।
६४६. ॐ विवस्वते नमः ।
६४७. ॐ आदित्याय नमः ।
६४८. ॐ योगाचार्याय नमः ।
६४९. ॐ दिवस्पतये नमः ।
६५०. ॐ उदारकीर्तये नमः ।
६५१. ॐ उद्योगिने नमः ।
६५२. ॐ वाङ्‌मयाय नमः ।
६५३. ॐ सदसन्मयाय नमः ।
६५४. ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।
६५५. ॐ नाकेशाय नमः ।
६५६. ॐ स्वाधिष्ठानाय नमः ।
६५७. ॐ षडाश्रयाय नमः ।
६५८. ॐ चतुर्वर्गफलाय नमः ।
६५९. ॐ वर्णिने नमः ।
६६०. ॐ शक्तित्रयफलाय नमः ।
६६१. ॐ निधये नमः ।
६६२. ॐ निधानगर्भाय नमः ।
६६३. ॐ निर्व्याजाय नमः ।
६६४. ॐ गिरिशाय नमः ।
६६५. ॐ व्यालमर्दनाय नमः ।
६६६. ॐ श्रीवल्लभाय नमः ।
६६७. ॐ शिवारम्भाय नमः ।
६६८. ॐ शान्तये नमः ।
६६९. ॐ भद्राय नमः ।
६७०. ॐ समञ्जाय नमः ।
६७१. ॐ भूशयाय नमः ।
६७२. ॐ भूतिकृते नमः ।
६७३. ॐ भूत्यै नमः ।
६७४. ॐ भूषणाय नमः ।
६७५. ॐ भूतवाहनाय नमः ।
६७६. ॐ अकायाय नमः ।
६७७. ॐ भक्तकायस्थाय नमः ।
६७८. ॐ कालज्ञानिने नमः ।
६७९. ॐ महावटवे नमः ।
६८०. ॐ परार्थवृत्तये नमः ।
६८१. ॐ अचलाय नमः ।
६८२. ॐ विविक्ताय नमः ।
६८३. ॐ श्रुतिसागराय नमः ।
६८४. ॐ स्वभावभद्राय नमः ।
६८५. ॐ मध्यस्थाय नमः ।
६८६. ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
६८७. ॐ वेद्याय नमः ।
६८८. ॐ वैद्याय नमः ।
६८९. ॐ वियद्गोप्त्रे नमः ।
६९०. ॐ सर्वामरमुनीश्वराय नमः ।
६९१. ॐ सुरेन्द्राय नमः ।
६९२. ॐ करणाय नमः ।
६९३. ॐ कर्मणे नमः ।
६९४. ॐ कर्मकृते नमः ।
६९५. ॐ कर्मिणे नमः ।
६९६. ॐ अधोक्षजाय नमः ।
६९७. ॐ ध्येयाय नमः ।
६९८. ॐ धुर्याय नमः ।
६९९. ॐ धराधीशाय नमः ।
७०० ॐ संकल्पाय नमः ।
७०१. ॐ शर्वरीपतये नमः ।
७०२. ॐ परमार्थगुरवे नमः ।
७०३. ॐ वृद्धाय नमः ।
७०४. ॐ शुचये नमः ।
७०५. ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।
७०६. ॐ विष्णवे नमः ।
७०७. ॐ जिष्णवे नमः ।
७०८. ॐ विभवे नमः ।
७०९. ॐ वन्द्याय नमः ।
७१०. ॐ यज्ञेशाय नमः ।
७११. ॐ यज्ञपालकाय नमः ।
७१२. ॐ प्रभविष्णवे नमः ।
७१३. ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
७१४. ॐ लोकात्मने नमः ।
७१५. ॐ लोकभावनाय नमः ।
७१६. ॐ केशवाय नमः ।
७१७. ॐ केशिघ्ने नमः ।
७१८. ॐ काव्याय नमः ।
७१९. ॐ कवये नमः ।
७२०. ॐ कारणकारणाय नमः ।
७२१. ॐ कालकर्त्रे नमः ।
७२२. ॐ कालशेषाय नमः ।
७२३. ॐ वासुदेवाय नमः ।
७२४. ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
७२५. ॐ आदिकर्त्रे नमः ।
७२६. ॐ वराहाय नमः ।
७२७. ॐ माधवाय नमः ।
७२८. ॐ मधुसूदनाय नमः ।
७२९. ॐ नारायणाय नमः ।
७३०. ॐ नराय नमः ।
७३१. ॐ हंसाय नमः ।
७३२. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
७३३. ॐ जनार्दनाय नमः ।
७३४. ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
७३५. ॐ महायज्ञाय नमः ।
७३६. ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
७३७. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
७३८. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
७३९. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
७४०. ॐ कृष्णाय नमः ।
७४१. ॐ सूर्याय नमः ।
७४२. ॐ सुरार्चिताय नमः ।
७४३. ॐ नारसिंहाय नमः ।
७४४. ॐ महाभीमाय नमः ।
७४५. ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः ।
७४६. ॐ नखायुधाय नमः ।
७४७. ॐ आदिदेवाय नमः ।
७४८. ॐ जगत्कर्त्रे नमः ।
७४९. ॐ योगीशाय नमः ।
७५०. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
७५१. ॐ गोविन्दाय नमः ।
७५२. ॐ गोपतये नमः ।
७५३. ॐ गोप्त्रे नमः ।
७५४. ॐ भूपतये नमः ।
७५५. ॐ भुवनेश्वराय नमः ।
७५६. ॐ पद्मनाभाय नमः ।
७५७. ॐ ह्रषीकेशाय नमः ।
७५८. ॐ धात्रे नमः ।
७५९. ॐ दामोदराय नमः ।
७६०. ॐ प्रभवे नमः ।
७६१. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
७६२. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
७६३. ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
७६४. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
७६५. ॐ वामनाय नमः ।
७६६. ॐ दुष्टदमनाय नमः ।
७६७. ॐ गोविन्दाय नमः ।
७६८. ॐ गोपवल्लभाय नमः ।
७६९. ॐ भक्तप्रियाय नमः ।
७७०. ॐ अच्युताय नमः ।
७७१. ॐ सत्याय नमः ।
७७२. ॐ सत्यकीर्तये नमः ।
७७३. ॐ धृत्यै नमः ।
७७४. ॐ स्मृत्यै नमः ।
७७५. ॐ कारुण्याय नमः ।
७७६. ॐ करुणाय नमः ।
७७७. ॐ व्यासाय नमः ।
७७८. ॐ पापघ्ने नमः ।
७७९. ॐ शान्तिवर्धनाय नमः ।
७८०. ॐ संन्यासिने नमः ।
७८१. ॐ शास्‍त्रतत्त्वज्ञाय नमः ।
७८२. ॐ मन्दराद्रिनिकेतनाय नमः ।
७८३. ॐ बदरीनिलयाय नमः ।
७८४. ॐ शान्ताय नमः ।
७८५. ॐ तपस्विने नमः ।
७८६. ॐ वैद्युतप्रभाय नमः ।
७८७. ॐ भूतावासाय नमः ।
७८८. ॐ गुहावासाय नमः ।
७८९. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
७९०. ॐ श्रियः पतये नमः ।
७९१. ॐ तपोवासाय नमः ।
७९२. ॐ मुदावासाय नमः ।
७९३. ॐ सत्यवासाय नमः ।
७९४. ॐ सनातनाय नमः ।
७९५. ॐ पुरुषाय नमः ।
७९६. ॐ पुष्कराय नमः ।
७९७. ॐ पुण्याय नमः ।
७९८. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
७९९. ॐ महेश्वराय नमः ।
८००. ॐ पूर्णमूर्तये नमः ।
८०१. ॐ पुराणज्ञाय नमः ।
८०२. ॐ पुण्यदाय नमः ।
८०३. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
८०४. ॐ शङ्खिने नमः ।
८०५. ॐ चक्रिणे नमः ।
८०६. ॐ गदिने नमः ।
८०७. ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
८०८. ॐ लाङ्गलिने नमः ।
८०९. ॐ मुसलिने नमः ।
८१०. ॐ हलिने नमः ।
८११. ॐ किरीटिने नमः ।
८१२. ॐ कुण्डलिने नमः ।
८१३. ॐ हारिणे नमः ।
८१४. ॐ मेखलिने नमः ।
८१५. ॐ कवचिने नमः ।
८१६. ॐ ध्वजिने नमः ।
८१७. ॐ योद्‌ध्रे नमः ।
८१८. ॐ जेत्रे नमः ।
८१९. ॐ महावीर्याय नमः ।
८२०. ॐ शत्रुजिते नमः ।
८२१. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
८२२. ॐ शास्‍त्रे नमः ।
८२३. ॐ शास्‍त्रकराय नमः ।
८२४. ॐ शास्‍त्राय नमः ।
८२५. ॐ शङ्कराय नमः ।
८२६. ॐ शङ्करस्तुताय नमः ।
८२७. ॐ सारथये नमः ।
८२८. ॐ सात्त्विकाय नमः ।
८२९. ॐ स्वामिने नमः ।
८३०. ॐ सामवेदप्रियाय नमः ।
८३१. ॐ समाय नमः ।
८३२. ॐ पवनाय नमः ।
८३३. ॐ संहताय नमः ।
८३४. ॐ शक्तये नमः ।
८३५. ॐ सम्पूर्णाङ्गाय नमः ।
८३६. ॐ समृद्धिमते नमः ।
८३७. ॐ स्वर्गदाय नमः ।
८३८. ॐ कामदाय नमः ।
८३९. ॐ श्रीदाय नमः ।
८४०. ॐ कीर्तिदाय नमः ।
८४१. ॐ अकीर्तिनाशनाय नमः ।
८४२. ॐ मोक्षदाय नमः ।
८४३. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
८४४. ॐ क्षीराब्धिकृतकेतनाय नमः ।
८४५. ॐ सर्वात्मने नमः ।
८४६. ॐ सर्वलोकेशाय नमः ।
८४७. ॐ प्रेरकाय नमः ।
८४८. ॐ पापनाशनाय नमः ।
८४९. ॐ सर्वव्यापिने नमः ।
८५०. ॐ जगन्नाथाय नमः ।
८५१. ॐ सर्वलोकमहेश्वराय नमः ।
८५२. ॐ सर्गस्थित्यन्तकृते नमः ।
८५३. ॐ देवाय नमः ।
८५४. ॐ सर्वलोकसुखावहाय नमः ।
८५५. ॐ अक्षय्याय नमः ।
८५६. ॐ शाश्वताय नमः ।
८५७. ॐ अनन्ताय नमः ।
८५८. ॐ क्षयवृद्धिविवर्जिताय नमः ।
८५९. ॐ निर्लेपाय नमः ।
८६०. ॐ निर्गुणाय नमः ।
८६१. ॐ सूक्ष्माय नमः ।
८६२. ॐ निर्विकाराय नमः ।
८६३. ॐ निरञ्जनाय नमः ।
८६४. ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ।
८६५. ॐ सत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः ।
८६६. ॐ अधिकारिणे नमः ।
८६७. ॐ विभवे नमः ।
८६८. ॐ नित्याय नमः ।
८६९. ॐ परमात्मने नमः ।
८७०. ॐ सनातनाय नमः ।
८७१. ॐ अचलाय नमः ।
८७२. ॐ निर्मलाय नमः ।
८७३. ॐ व्यापिने नमः ।
८७४. ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
८७५. ॐ निराश्रयाय नमः ।
८७६. ॐ श्यामाय नमः ।
८७७. ॐ यूने नमः ।
८७८. ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
८७९. ॐ दीप्तास्याय नमः ।
८८०. ॐ मितभाषणाय नमः ।
८८१. ॐ आजानुबाहवे नमः ।
८८२. ॐ सुमुखाय नमः ।
८८३. ॐ सिंहस्कन्धाय नमः ।
८८४. ॐ महाभुजाय नमः ।
८८५. ॐ सत्यवते नमः ।
८८६. ॐ गुणसम्पनाय नमः ।
८८७. ॐ स्वयंतेजसे नमः ।
८८८. ॐ सुदीप्तिमते नमः ।
८८९. ॐ कालात्मने नमः ।
८९०. ॐ भगवते नमः ।
८९१. ॐ कालाय नमः ।
८९२. ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः ।
८९३. ॐ नारायणाय नमः ।
८९४. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
८९५. ॐ परमात्मने नमः ।
८९६. ॐ सनातनाय नमः ।
८९७. ॐ विश्वसृजे नमः ।
८९८. ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।
८९९. ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।
९००. ॐ शाश्वताय नमः ।
९०१. ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
९०२. ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
९०३. ॐ विश्वात्मने नमः ।
९०४. ॐ विश्वभावनाय नमः ।
९०५. ॐ सर्वभूतसुह्रदे नमः ।
९०६. ॐ शान्ताय नमः ।
९०७. ॐ सर्वभूतानुकम्पनाय नमः ।
९०८. ॐ सर्वेश्वरेश्वराय नमः ।
९०९. ॐ सर्वस्मै नमः ।
९१०. ॐ श्रीमते नमः ।
९११. ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।
९१२. ॐ सर्वगाय नमः ।
९१३. ॐ सर्वभूतेशाय नमः ।
९१४. ॐ सर्वभूताशयास्थिताय नमः ।
९१५. ॐ अभ्यन्तरस्थाय नमः ।
९१६. ॐ तमसश्छेत्त्रे नमः ।
९१७. ॐ नारायणाय नमः ।
९१८. ॐ परस्मै नमः ।
९१९. ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
९२०. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।
९२१. ॐ प्रजापतिपतये नमः ।
९२२. ॐ हरये नमः ।
९२३. ॐ नरसिंहाय नमः ।
९२४. ॐ ह्रषीकेशाय नमः ।
९२५. ॐ सर्वात्मने नमः ।
९२६. ॐ सर्वदृशे नमः ।
९२७. ॐ वशिने नमः ।
९२८. ॐ जगतस्तस्थुषाय नमः ।
९२९. ॐ प्रभवे नमः ।
९३०. ॐ नेत्रे नमः ।
९३१. ॐ सनातनाय नमः ।
९३२. ॐ कर्त्रे नमः ।
९३३. ॐ धात्रे नमः ।
९३४. ॐ विधात्रे नमः ।
९३५. ॐ सर्वेषां प्रभवे नमः ।
९३६. ॐ ईश्वराय नमः ।
९३७. ॐ सहस्‍त्रमूर्तये नमः ।
९३८. ॐ विश्वात्मने नमः ।
९३९. ॐ विष्णवे नमः ।
९४०. ॐ विश्वदृशे नमः ।
९४१. ॐ अव्ययाय नमः ।
९४२. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
९४३. ॐ स्‍त्रष्ट्रे नमः ।
९४४. ॐ सहस्‍त्राक्षाय नमः ।
९४५. ॐ सहस्‍त्रपदे नमः ।
९४६. ॐ तत्त्वाय नमः ।
९४७. ॐ नारायणाय नमः ।
९४८. ॐ विष्णवे नमः ।
९४९. ॐ वासुदेवाय नमः ।
९५०. ॐ सनातनाय नमः ।
९५१. ॐ परमात्मने नमः ।
९५२. ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
९५३. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
९५४. ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
९५५. ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।
९५६. ॐ पराकाशाय नमः ।
९५७. ॐ परात्परस्मै नमः ।
९५८. ॐ अच्युताय नमः ।
९५९. ॐ पुरुषाय नमः ।
९६०. ॐ कृष्णाय नमः ।
९६१. ॐ शाश्वताय नमः ।
९६२. ॐ शिवाय नमः ।
९६३. ॐ ईश्वराय नमः ।
९६४. ॐ नित्याय नमः ।
९६५. ॐ सर्वगताय नमः ।
९६६. ॐ स्थाणवे नमः ।
९६७. ॐ उग्राय नमः ।
९६८. ॐ साक्षिणे नमः ।
९६९. ॐ प्रजापतये नमः ।
९७०. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
९७१. ॐ सवित्रे नमः ।
९७२. ॐ लोककृते नमः ।
९७३. ॐ लोकभृते नमः ।
९७४. ॐ विभवे नमः ।
९७५. ॐ रामाय नमः ।
९७६. ॐ श्रीमते नमः ।
९७७. ॐ महाविष्णवे नमः ।
९७८. ॐ जिष्णवे नमः ।
९७९. ॐ देवाहितावहाय नमः ।
९८०. ॐ तत्त्वात्मने नमः ।
९८१. ॐ तारकाय नमः ।
९८२. ॐ ब्रह्मणे नमः ।
९८३. ॐ शाश्वताय नमः ।
९८४. ॐ सर्वसिद्धिदाय नमः ।
९८५. ॐ अकारवाच्याय नमः ।
९८६. ॐ भगवते नमः ।
९८७. ॐ श्रिये नमः ।
९८८. ॐ भूलीलापतये नमः ।
९८९. ॐ पुंसे नमः ।
९९०. ॐ सर्वलोकेश्वराय नमः ।
९९१ ॐ श्रीमते नमः ।
९९२. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
९९३. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
९९४. ॐ स्वामिने नमः ।
९९५. ॐ सुशीलाय नमः ।
९९६. ॐ सुलभाय नमः ।
९९७. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
९९८. ॐ सर्वशक्तिमते नमः ।
९९९. ॐ नित्याय नमः ।
१०००. ॐ सम्पूर्णकामाय नमः ।
१००१. ॐ नैसर्गिकसुह्रदे नमः ।
१००२. ॐ सुखिने नमः ।
१००३. ॐ कृपापीयूषजलधये नमः ।
१००४. ॐ सर्वदेहिनां शरण्याय नमः ।
१००५. ॐ श्रीमते नमः ।
१००६. ॐ नारायणाय नमः ।
१००७. ॐ स्वामिने नमः ।
१००८. ॐ जगतां पत्ये नमः ।
१००९. ॐ ईश्वराय नमः ।
१०१०. ॐ श्रीशाय नमः ।
१०११. ॐ भूतानां शरण्याय नमः ।
१०१२. ॐ संश्रिताभीष्टदायकाय नमः ।
१०१३. ॐ अनन्ताय नमः ।
१०१४. ॐ श्रीपतये नमः ।
१०१५. ॐ रामाय नमः ।
१०१६. ॐ गुणभृते नमः ।
१०१७. ॐ निर्गुणाय नमः ।
१०१८. ॐ महते नमः ।॥ इति श्रीआनन्दरामायणे वाल्मीकीये श्रीरामसहस्‍त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-07-14T02:17:00.1530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ठोवर

 • न. ( व . ) फुटकें मडकें . 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांती म्हणजे काय ? ती केव्हा करावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.