TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|सहस्रनामावली|

श्री गायत्री सहस्त्रनामावलिः


हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.
A sahasranamavali is a type of Hindu scripture in which a diety is referred to by 1000 or more different names.Many devout Hindus chant them every morning or evening.

श्री गायत्री सहस्त्रनामावलिः

१ ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः ।
२ ॐ अव्यक्तायै नमः ।
३ ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः ।
४ ॐ अमृतायै नमः ।
५ ॐ अर्णवमध्यस्थायै नमः ।
६ ॐ अजितायै नमः ।
७ ॐ अपराजितायै नमः ।
८ ॐ अणिमादिगुणाधारायै नमः ।
९ ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः ।
१० ॐ अजरायै नमः ।
११ ॐ अजायै नमः ।
१२ ॐ अपरस्यै नमः ।
१३ ॐ अधर्मायै नमः ।
१४ ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः ।
१५ ॐ अधरायै नमः ।
१६ ॐ अकारादिक्षकरान्तायै नमः ।
१७ ॐ अरिषड्‍वर्गभेदिन्यै नमः ।
१८ ॐ अञ्जनाद्रिप्रतीकाशायै नमः ।
१९ ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः ।
२० ॐ अदित्यै नमः ।
२१ ॐ अजपायै नमः ।
२२ ॐ अविद्यायै नमः ।
२३ ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः ।
२४ ॐ अन्तर्बहिःस्थितायै नमः ।
२५ ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः ।
२६ ॐ अन्तरात्मिकायै नमः ।
२७ ॐ अजायै नमः ।
२८ ॐ अजमुखावासायै नमः ।
२९ ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः ।
३० ॐ अर्धमात्रायै नमः ।
३१ ॐ अर्थदानज्ञायै नमः ।
३२ ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः ।
३३ ॐ असुरघ्न्यै नमः ।
३४ ॐ अमावास्यायै नमः ।
३५ ॐ अलक्ष्मीघ्न्यन्त्यजार्चितायै नमः ।
३६ ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः ।
३७ ॐ आदिशक्त्यै नमः ।
३८ ॐ आकृत्यै नमः ।
३९ ॐ आयताननायै नमः ।
४० ॐ आदित्यपदवीचारायै नमः ।
४१ ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः ।
४२ ॐ आचार्यायै नमः ।
४३ ॐ आवर्तनायै नमः ।
४४ ॐ आचारायै नमः ।
४५ ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः ।
४६ ॐ आग्नेय्यै नमः ।
४७ ॐ आमयै नमः ।
४८ ॐ आद्यायै नमः ।
४९ ॐ आराध्यायै नमः ।
५० ॐ आसनस्थितायै नमः ।
५१ ॐ आधारनिलयायै नमः ।
५२ ॐ आधारायै नमः ।
५३ ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः ।
५४ ॐ आद्याक्षरसमायुक्तायै नमः ।
५५ ॐ आन्तराकशरूपिण्यै नमः ।
५६ ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः ।
५७ ॐ आन्तत्यमण्डलगतायै नमः ।
५८ ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः ।
५९ ॐ इन्दिरायै नमः ।
६० ॐ इष्टदायै नमः ।
६१ ॐ इन्दीवरनिभेक्षणायै नमः ।
६२ ॐ इरावत्यै नमः ।
६३ ॐ इन्द्रपदायै नमः ।
६४ ॐ इन्द्राण्यै नमः ।
६५ ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः ।
६६ ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः ।
६७ ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः ।
६८ ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः ।
६९ ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः ।
७० ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः ।
७१ ॐ ईश्वर्यै देव्यै नमः ।
७२ ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः ।
७३ ॐ उमायै नमः ।
७४ ॐ उषायै नमः ।
७५ ॐ उडुनिभायै नमः ।
७६ ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः ।
७७ ॐ उडुप्रभायै नमः ।
७८ ॐ उडुमत्यै नमः ।
७९ ॐ उडुपायै नमः ।
८० ॐ उडुमध्यगायै नमः ।
८१ ॐ ऊर्ध्वाय नमः ।
८२ ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नमः ।
८३ ॐ ऊर्ध्वाधोगतिभेदिन्यै नमः ।
८४ ॐ ऊर्ध्वबाहुप्रियायै नमः ।
८५ ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः ।
८६ ॐ ऋताय नमः ।
८७ ॐ ऋषये नमः ।
८८ ॐ ऋतुमत्यै नमः ।
८९ ॐ ऋषिदेवनमस्कृतायै नमः ।
९० ॐ ऋग्वेदायै नमः ।
९१ ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः ।
९२ ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः ।
९३ ॐ ऋद्धिदायै नमः ।
९४ ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः ।
९५ ॐ ऋजुधर्मायै नमः ।
९६ ॐ ऋतुप्रदायै नमः ।
९७ ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः ।
९८ ॐ ऋज्व्यै नमः ।
९९ ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः ।
१०० ॐ लूतारिवरसम्भूतायै नमः ।
१०१ ॐ लूतादिविषहारिण्यै नमः ।
१०२ ॐ एकाक्षरायै नमः ।
१०३ ॐ एकामात्रायै नमः ।
१०४ ॐ एकस्यै नमः ।
१०५ ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः ।
१०६ ॐ ऐन्द्र्यै नमः ।
१०७ ॐ ऐरावतारूढायै नमः ।
१०८ ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रभायै नमः ।
१०९ ॐ ओंकारायै नमः ।
११० ॐ ओषध्यै नमः ।
१११ ॐ ओतायै नमः ।
११२ ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः ।
११३ ॐ और्वायै नमः ।
११४ ॐ औषधसम्पन्नायै नमः ।
११५ ॐ औपासनफलप्रदायै नमः ।
११६ ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः ।
११७ ॐ अःकारमनुस्वरूपिण्यै नमः ।
११८ ॐ कात्यायन्यै नमः ।
११९ ॐ कालरात्र्यै नमः ।
१२० ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
१२१ ॐ कामसुन्दर्यै नमः ।
१२२ ॐ कमलायै नमः ।
१२३ ॐ कामिन्यै नमः ।
१२४ ॐ कान्तायै नमः ।
१२५ ॐ कामदायै नमः ।
१२६ ॐ कालकण्ठिन्यै नमः ।
१२७ ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः ।
१२८ ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः ।
१२९ ॐ कल्याण्यै नमः ।
१३० ॐ कुण्डलवत्यै नमः ।
१३१ ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः ।
१३२ ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः ।
१३३ ॐ कुण्डल्यै नमः ।
१३४ ॐ कुमुदालयायै नमः ।
१३५ ॐ कालजिह्वायै नमः ।
१३६ ॐ करालास्यायै नमः ।
१३७ ॐ कालिकायै नमः ।
१३८ ॐ कालरूपिण्यै नमः ।
१३९ ॐ कमनीयगुणायै नमः ।
१४० ॐ कान्त्यै नमः ।
१४१ ॐ कलाधारायै नमः ।
१४२ ॐ कुमुद्वत्यै नमः ।
१४३ ॐ कौशिक्यै नमः ।
१४४ ॐ कमलाकारायै नमः ।
१४५ ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः ।
१४६ ॐ कौमार्यै नमः ।
१४७ ॐ करुणापाङ्गयै नमः ।
१४८ ॐ ककुबन्तायै नमः ।
१४९ ॐ करिप्रियायै नमः ।
१५० ॐ केसर्यै नमः ।
१५१ ॐ केशवनुतायै नमः ।
१५२ ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ।
१५३ ॐ कालिन्द्यै नमः ।
१५४ ॐ कालिकायै नमः ।
१५५ ॐ काञ्च्यै नमः ।
१५६ ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः ।
१५७ ॐ काममात्रे नमः ।
१५८ ॐ क्रतुमत्यै नमः ।
१५९ ॐ कामरूपायै नमः ।
१६० ॐ कृपावत्यै नमः ।
१६१ ॐ कुमार्यै नमः ।
१६२ ॐ कुण्डनिलयायै नमः ।
१६३ ॐ किरात्यै नमः ।
१६४ ॐ कीरवाहनायै नमः ।
१६५ ॐ कैकेय्यै नमः ।
१६६ ॐ कोकिलालापायै नमः ।
१६७ ॐ केतक्यै नमः ।
१६८ ॐ कुसुमप्रियायै नमः ।
१६९ ॐ कमण्डलुधरायै नमः ।
१७० ॐ काल्यै नमः ।
१७१ ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः ।
१७२ ॐ कलहंससगत्यै नमः ।
१७३ ॐ कक्षायै नमः ।
१७४ ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः ।
१७५ ॐ कस्तूरीतिलकायै नमः ।
१७६ ॐ कम्प्रायै नमः ।
१७७ ॐ करीन्द्रगमनायै नमः ।
१७८ ॐ कुह्वै नमः ।
१७९ ॐ कर्पूरलेपनायै नमः ।
१८० ॐ कृष्णायै नमः ।
१८१ ॐ कपिलायै नमः ।
१८२ ॐ कुहुराश्रयायै नमः ।
१८३ ॐ कूटस्थायै नमः ।
१८४ ॐ कुधरायै नमः ।
१८५ ॐ कम्रायै नमः ।
१८६ ॐ कुक्षिस्थाखिलाविष्टापायै नमः ।
१८७ ॐ खड्‍गखेटकरायै नमः ।
१८८ ॐ खर्वायै नमः ।
१८९ ॐ खेचर्यै नमः ।
१९० ॐ खगवाहनायै नमः ।
१९१ ॐ खट‍वाङ्गधारिण्यै नमः ।
१९२ ॐ ख्यातायै नमः ।
१९३ ॐ खगराजोपरिस्थितायै नमः ।
१९४ ॐ खलघ्न्यै नमः ।
१९५ ॐ खण्डितजरायै नमः ।
१९६ ॐ खण्डाख्यानप्रदायिन्यै नमः ।
१९७ ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः ।
१९८ ॐ गङ्गायै नमः ।
१९९ ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः ।
२०० ॐ गायत्र्यै नमः ।
२०१ ॐ गोमत्यै नमः ।
२०२ ॐ गीतायै नमः ।
२०३ ॐ गान्धार्यै नमः ।
२०४ ॐ गानलोलुपायै नमः ।
२०५ ॐ गौतम्यै नमः ।
२०६ ॐ गामिन्यै नमः ।
२०७ ॐ गाधायै नमः ।
२०८ ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः ।
२०९ ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः ।
२१० ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः ।
२११ ॐ गन्धर्व्यै नमः ।
२१२ ॐ गह्वर्यै नमः ।
२१३ ॐ गोत्रायै नमः ।
२१४ ॐ गिरीशायै नमः ।
२१५ ॐ गहनायै नमः ।
२१६ ॐ गम्यै नमः ।
२१७ ॐ गुहावासायै नमः ।
२१८ ॐ गुणवत्यै नमः ।
२१९ ॐ गुरुपापप्रणाशिन्यै नमः ।
२२० ॐ गुर्व्यै नमः ।
२२१ ॐ गुणवत्यै नमः ।
२२२ ॐ गुह्यायै नमः ।
२२३ ॐ गोप्तव्यायै नमः ।
२२४ ॐ गुणदायिन्यै नमः ।
२२५ ॐ गिरिजायै नमः ।
२२६ ॐ गुह्यमातङ्गयै नमः ।
२२७ ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः ।
२२८ ॐ गर्वापहारिण्यै नमः ।
२२९ ॐ गोदायै नमः ।
२३० ॐ गोकुलस्थायै नमः ।
२३१ ॐ गदाधरायै नमः ।
२३२ ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः ।
२३३ ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः ।
२३४ ॐ घर्मदायै नमः ।
२३५ ॐ घनदायै नमः ।
२३६ ॐ घण्टायै नमः ।
२३७ ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः ।
२३८ ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः ।
२३९ ॐ घोषायै नमः ।
२४० ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः ।
२४१ ॐ घण्टारवाप्रियायै नमः ।
२४२ ॐ घ्राणायै नमः ।
२४३ ॐ घृणिसंतुष्टकारिण्यै नमः ।
२४४ ॐ घनारिमण्डलायै नमः ।
२४५ ॐ घूर्णायै नमः ।
२४६ ॐ घृताच्यै नमः ।
२४७ ॐ घनवेगिन्यै नमः ।
२४८ ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः ।
२४९ ॐ चर्चायै नमः ।
२५० ॐ चर्चितायै नमः ।
२५१ ॐ चारुहासिन्यै नमः ।
२५२ ॐ चटुलायै नमः ।
२५३ ॐ चण्डिकायै नमः ।
२५४ ॐ चित्रायै नमः ।
२५५ ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ।
२५६ ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
२५७ ॐ चारुदन्तायै नमः ।
२५८ ॐ चातुर्यै नमः ।
२५९ ॐ चरितप्रदायै नमः ।
२६० ॐ चूलिकायै नमः ।
२६१ ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः ।
२६२ ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः ।
२६३ ॐ चन्द्रहासायै नमः ।
२६४ ॐ चारुदात्र्यै नमः ।
२६५ ॐ चकोर्यै नमः ।
२६६ ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः ।
२६७ ॐ चन्द्रकायै नमः ।
२६८ ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः ।
२६९ ॐ चौर्यै नमः ।
२७० ॐ चौरायै नमः ।
२७१ ॐ चण्डिकायै नमः ।
२७२ ॐ चञ्चद्‍वाग्वादिन्यै नमः ।
२७३ ॐ चन्द्रचूडायै नमः ।
२७४ ॐ चोरविनाशिन्यै नमः ।
२७५ ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्गयै नमः ।
२७६ ॐ चञ्चच्चामरवीजितायै नमः ।
२७७ ॐ चारुमध्यायै नमः ।
२७८ ॐ चारुगत्यै नमः ।
२७९ ॐ चन्दिलायै नमः ।
२८० ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः ।
२८१ ॐ चारुहोमप्रियायै नमः ।
२८२ ॐ चार्वाचरितायै नमः ।
२८३ ॐ चक्रबाहुकायै नमः ।
२८४ ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
२८५ ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः ।
२८६ ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः ।
२८७ ॐ चेष्टायै नमः ।
२८८ ॐ चित्रायै नमः ।
२८९ ॐ चारुविलासिन्यै नमः ।
२९० ॐ चित्स्वरूपायै नमः ।
२९१ ॐ चन्द्रवत्यै नमः ।
२९२ ॐ चन्द्रमसे नमः ।
२९३ ॐ चन्दनप्रियायै नमः ।
२९४ ॐ चोदयित्र्यै नमः ।
२९५ ॐ चिरप्रज्ञायै नमः ।
२९६ ॐ चातकायै नमः ।
२९७ ॐ चारुहेतुक्यै नमः ।
२९८ ॐ छत्रयातायै नमः ।
२९९ ॐ छत्रधरायै नमः ।
३०० ॐ छायायै नमः ।
३०१ ॐ छन्दःपरिच्छदायै नमः ।
३०२ ॐ छायादेव्यै नमः ।
३०३ ॐ छिद्रनखायै नमः ।
३०४ ॐ छन्नोन्द्रियविसर्पिण्यै नमः ।
३०५ ॐ छन्दोऽनुष्टुप्‌प्रतिष्ठान्तायै नमः ।
३०६ ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः ।
३०७ ॐ छेदायै नमः ।
३०८ ॐ छत्रेश्वर्यै नमः ।
३०९ ॐ छिन्नायै नमः ।
३१० ॐ छुरिकायै नमः ।
३११ ॐ छेदनप्रियायै नमः ।
३१२ ॐ जनन्यै नमः ।
३१३ ॐ जन्मरहितायै नमः ।
३१४ ॐ जातवेदसे नमः ।
३१५ ॐ जगन्मय्यै नमः ।
३१६ ॐ जाह्नव्यै नमः ।
३१७ ॐ जटिलायै नमः ।
३१८ ॐ जेत्र्यै नमः ।
३१९ ॐ जरामरणवर्जितायै नमः ।
३२० ॐ जम्बूद्वीपवत्यै नमः ।
३२१ ॐ ज्वालायै नमः ।
३२२ ॐ जयन्त्यै नमः ।
३२३ ॐ जलशालिन्यै नमः ।
३२४ ॐ जितेन्द्रियायै नमः ।
३२५ ॐ जितक्रोधायै नमः ।
३२६ ॐ जितामित्रायै नमः ।
३२७ ॐ जगात्प्रियायै नमः ।
३२८ ॐ जातरूपमय्यै नमः ।
३२९ ॐ जिह्वायै नमः ।
३३० ॐ जानक्यै नमः ।
३३१ ॐ जगत्यै नमः ।
३३२ ॐ जरायै नमः ।
३३३ ॐ जनित्र्यै नमः ।
३३४ ॐ जह्नुतनयायै नमः ।
३३५ ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः ।
३३६ ॐ ज्वालामुख्यै नमः ।
३३७ ॐ जपवत्यै नमः ।
३३८ ॐ ज्वरघ्न्यै नमः ।
३३८ ॐ जितविष्टपायै नमः ।
३४० ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः ।
३४१ ॐ ज्वालायै नमः ।
३४२ ॐ जाग्रत्यै नमः ।
३४३ ॐ ज्वरदेवतायै नमः ।
३४४ ॐ ज्वलन्त्यै नमः ।
३४५ ॐ जलदायै नमः ।
३४६ ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
३४७ ॐ ज्याघोषास्फोटदिङ्‍मुख्यै नमः ।
३४८ ॐ जम्भिन्यै नमः ।
३४९ ॐ जृम्भणायै नमः ।
३५० ॐ जृम्भायै नमः ।
३५१ ॐ ज्वलन्माणिक्यकुण्डलायै नमः ।
३५२ ॐ झिञ्झिकायै नमः ।
३५३ ॐ झणनिर्घोषायै नमः ।
३५४ ॐ झंझामारुतवेगिन्यै नमः ।
३५५ ॐ झल्लरीवाद्यकुशलायै नमः ।
३५६ ॐ ञरूपायै नमः ।
३५७ ॐ ञभुजायै नमः ।
३५८ ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः ।
३५९ ॐ टङ्किन्यै नमः ।
३६० ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः ।
३६१ ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः ।
३६२ ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः ।
३६३ ॐ टङ्कारकारिण्यै देव्यै नमः ।
३६४ ॐ ठठशब्दनिनादिन्यै नमः ।
३६५ ॐ डामर्यै नमः ।
३६६ ॐ डाकिन्यै नमः ।
३६७ ॐ डिम्भायै नमः ।
३६८ ॐ डुण्डुमारैकनिर्जितायै नमः ।
३६९ ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः ।
३७० ॐ डमड्डमरुनादिन्यै नमः ।
३७१ ॐ डिण्डीरवसहायै नमः ।
३७२ ॐ डिम्भलसत्क्रीडापरायणायै नमः ।
३७३ ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः ।
३७४ ॐ ढक्काहस्तायै नमः ।
३७५ ॐ ढिलिव्रजायै नमः ।
३७६ ॐ नित्यज्ञानायै नमः ।
३७७ ॐ निरुपमायै नमः ।
३७८ ॐ निर्गुणायै नमः ।
३७९ ॐ नर्मदाये नमः ।
३८० ॐ नद्यै नमः ।
३८१ ॐ त्रिगुणायै नमः ।
३८२ ॐ त्रिपदायै नमः ।
३८३ ॐ तन्त्र्यै नमः ।
३८४ ॐ तुलसीतरुणातरवे नमः ।
३८५ ॐ त्रिविक्रमपदाक्रान्तायै नमः ।
३८६ ॐ तुरीयपदगामिन्यै नमः ।
३८७ ॐ तरुणादित्यसंकाशायै नमः ।
३८८ ॐ तामस्यै नमः ।
३८९ ॐ तुहिनायै नमः ।
३९० ॐ तुरायै नमः ।
३९१ ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ।
३९२ ॐ त्रिवेण्यै नमः ।
३९३ ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
३९४ ॐ त्रिशक्त्यै नमः ।
३९५ ॐ त्रिपुरायै नमः ।
३९६ ॐ तुङ्गायै नमः ।
३९७ ॐ तुरङ्गवदनायै नमः ।
३९८ ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः ।
३९९ ॐ तीव्रायै नमः ।
४०० ॐ त्रिस्त्रोतायै नमः ।
४०१ ॐ तामसादिन्यै नमः ।
४०२ ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः ।
४०३ ॐ तनुमध्यायै नमः ।
४०४ ॐ त्रिविष्टपायै नमः ।
४०५ ॐ त्रिसंध्यायै नमः ।
४०६ ॐ त्रिस्तन्यै नमः ।
४०७ ॐ तोषासंस्थायै नमः ।
४०८ ॐ तालप्रतापिन्यै नमः ।
४०९ ॐ ताटङ्किन्यै नमः ।
४१० ॐ तुषाराभायै नमः ।
४११ ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः ।
४१२ ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः ।
४१३ ॐ तारहारवलिप्रियायै नमः ।
४१४ ॐ तिलहोमप्रियायै नमः ।
४१५ ॐ तीर्थायै नमः ।
४१६ ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः ।
४१७ ॐ तारकायै नमः ।
४१८ ॐ त्रियुतायै नमः ।
४१९ ॐ तन्व्यै नमः ।
४२० ॐ त्रिशंकुपरिवारितायै नमः ।
४२१ ॐ तलोदर्यै नमः ।
४२२ ॐ तिलाभूषायै नमः ।
४२३ ॐ ताटङकप्रियवाहिन्यै नमः ।
४२४ ॐ त्रिजटायै नमः ।
४२५ ॐ तित्तिर्यै नमः ।
४२६ ॐ तृष्णायै नमः ।
४२७ ॐ त्रिविधायै नमः ।
४२८ ॐ तरुणाकृत्यै नमः ।
४२९ ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः ।
४३० ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः ।
४३१ ॐ त्रैयम्बकायै नमः ।
४३२ ॐ त्रिवर्गायै नमः ।
४३३ ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः ।
४३४ ॐ तर्पणायै नमः ।
४३५ ॐ तृप्तिदायै नमः ।
४३६ ॐ तृप्तायै नमः ।
४३७ ॐ तामस्यै नमः ।
४३८ ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः ।
४३९ ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः ।
४४० ॐ त्रिगुणाकारायै नमः ।
४४१ ॐ त्रिभङ्गयै नमः ।
४४२ ॐ तनुबल्लर्यै नमः ।
४४३ ॐ थात्कार्य्यै नमः ।
४४४ ॐ थारवायै नमः ।
४४५ ॐ थान्तायै नमः ।
४४६ ॐ दोहिन्यै नमः ।
४४७ ॐ दीनवत्सलायै नमः ।
४४८ ॐ दानवान्तकर्यै नमः ।
४४९ ॐ दुर्गायै नमः ।
४५० ॐ दुर्गासुरनिबर्हिण्यै नमः ।
४५१ ॐ देवरीत्र्यै नमः ।
४५२ ॐ दिवारात्र्यै नमः ।
४५३ ॐ द्रौपद्यै नमः ।
४५४ ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः ।
४५५ ॐ देवयान्यै नमः ।
४५६ ॐ दुरावासायै नमः ।
४५७ ॐ दारिद्र्योद्भेदिन्यै नमः ।
४५८ ॐ दिवायै नमः ।
४५९ ॐ दामोदरप्रियायै नमः ।
४६० ॐ दीप्तायै नमः ।
४६१ ॐ दिग्वासायै नमः ।
४६२ ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः ।
४६३ ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः ।
४६४ ॐ दण्डिन्यै नमः ।
४६५ ॐ देवपूजितायै नमः ।
४६६ ॐ देववन्द्यायै नमः ।
४६७ ॐ दिविषदायै नमः ।
४६८ ॐ द्वेषिण्यै नमः ।
४६९ ॐ दानवाकृत्यै नमः ।
४७० ॐ दीनानाथस्तुतायै नमः ।
४७१ ॐ दीक्षायै नमः ।
४७२ ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः ।
४७३ ॐ धात्र्यै नमः ।
४७४ ॐ धनुर्धरायै नमः ।
४७५ ॐ धेन्वै नमः ।
४७६ ॐ धारिण्यै नमः ।
४७७ ॐ धर्मचारिण्यै नमः ।
४७८ ॐ धरन्धरायै नमः ।
४७९ ॐ धराधारायै नमः ।
४८० ॐ धनदायै नमः ।
४८१ ॐ धान्यदोहिन्यै नमः ।
४८२ ॐ धर्मशीलायै नमः ।
४८३ ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
४८४ ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः ।
४८५ ॐ धृत्यै नमः ।
४८६ ॐ धन्यायै नमः ।
४८७ ॐ धृतपदायै नमः ।
४८८ ॐ धर्मराजप्रियायै नमः ।
४८९ ॐ ध्रुवायै नमः ।
४९० ॐ धूमावत्यै नमः ।
४९१ ॐ धूम्रकेश्यै नमः ।
४९२ ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः ।
४९३ ॐ नन्दायै नमः ।
४९४ ॐ नन्दप्रियायै नमः ।
४९५ ॐ निद्रायै नमः ।
४९६ ॐ नृनुतायै नमः ।
४९७ ॐ नन्दनात्मिकायै नमः ।
४९८ ॐ नर्मदायै नमः ।
४९९ ॐ नलिन्यै नमः ।
५०० ॐ नीलायै नमः ।
५०१ ॐ नीलकण्ठसमाश्रयायै नमः ।
५०२ ॐ नारायणप्रियायै नमः ।
५०३ ॐ नित्यायै नमः ।
५०४ ॐ निर्मलायै नमः ।
५०५ ॐ निर्गुणायै नमः ।
५०६ ॐ निधये नमः ।
५०७ ॐ निराधारायै नमः ।
५०८ ॐ निरुपमायै नमः ।
५०९ ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
५१० ॐ निरञ्जनायै नमः ।
५११ ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः ।
५१२ ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः ।
५१३ ॐ नृसिंहिन्यै नमः ।
५१४ ॐ नगधरायै नमः ।
५१५ ॐ नृपनागविभूषितायै नमः ।
५१६ ॐ नरकक्लेशशमन्यै नमः ।
५१७ ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः ।
५१८ ॐ निरवद्यायै नमः ।
५१९ ॐ निराकारायै नमः ।
५२० ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः ।
५२१ ॐ नानाज्योतिःसमाख्यातायै नमः ।
५२२ ॐ निधिदायै नमः ।
५२३ ॐ निर्मलात्मिकायै नमः ।
५२४ ॐ नवसूत्रधरायै नमः ।
५२५ ॐ नीत्यै नमः ।
५२६ ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः ।
५२७ ॐ नन्दजायै नमः ।
५२८ ॐ नवत्नाढ्यायै नमः ।
५२९ ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः ।
५३० ॐ नवनीतिप्रियायै नमः ।
५३१ ॐ नार्य्यै नमः ।
५३२ ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः ।
५३३ ॐ निमेषिण्यै नमः ।
५३४ ॐ नदीरूपायै नमः ।
५३५ ॐ नीलग्रीवायै नमः ।
५३६ ॐ निशीश्वर्यै नमः ।
५३७ ॐ नामावल्यै नमः ।
५३८ ॐ निशुम्भघ्न्यै नमः ।
५३९ ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः ।
५४० ॐ नवजाम्बूनदप्रख्यायै नमः ।
५४१ ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः ।
५४२ ॐ नूपुराक्रान्तचरणायै नमः ।
५४३ ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः ।
५४४ ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः ।
५४५ ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः ।
५४६ ॐ नन्दनोद्याननिलयायै नमः ।
५४७ ॐ निर्व्यूहोपरिचारिण्यै नमः ।
५४८ ॐ पार्वत्यै नमः ।
५४९ ॐ परमोदारायै नमः ।
५५० ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः ।
५५१ ॐ परस्यै नमः ।
५५२ ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः ।
५५३ ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः ।
५५४ ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः ।
५५५ ॐ पञ्चिकायै नमः ।
५५६ ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः ।
५५७ ॐ पूर्णिमायै नमः ।
५५८ ॐ परमायै नमः ।
५५९ ॐ प्रीत्यै नमः ।
५६०ॐ परतेजसे नमः ।
५६१ ॐ प्रकाशिन्यै नमः ।
५६२ ॐ पुराण्यै नमः ।
५६३ ॐ पौरुष्यै नमः ।
५६४ ॐ पुण्यायै नमः ।
५६५ ॐ पुण्डरीकनिभेक्षणायै नमः ।
५६६ ॐ पातालतलनिमग्नायै नमः ।
५६७ ॐ प्रीतायै नमः ।
५६८ ॐ प्रीतिविवर्धिन्यै नमः ।
५६९ ॐ पावन्यै नमः ।
५७० ॐ पादसहितायै नमः ।
५७१ ॐ पेशलायै नमः ।
५७२ ॐ पवनाशिन्यै नमः ।
५७३ ॐ प्रजापतये नमः ।
५७४ ॐ परिश्रान्तायै नमः ।
५७५ ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः ।
५७६ ॐ पद्मप्रियायै नमः ।
५७७ ॐ पद्मसंस्थायै नमः ।
५७८ ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
५७९ ॐ पद्मसम्भवायै नमः ।
५८० ॐ पद्मपत्रायै नमः ।
५८१ ॐ पद्मपदायै नमः ।
५८२ ॐ पद्मिन्यै नमः ।
५८३ ॐ प्रियभाषिण्यै नमः ।
५८४ ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः ।
५८५ ॐ पुरन्ध्रयै नमः ।
५८६ ॐ पुरवासिन्यै नमः ।
५८७ ॐ पुष्कलायै नमः ।
५८८ ॐ पुरुषायै नमः ।
५८९ ॐ पर्वायै नमः ।
५९० ॐ पारिजातसुमप्रियायै नमः ।
५९१ ॐ पतिव्रतायै नमः ।
५९२ ॐ पवित्राङ्गयै नमः ।
५९३ ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः ।
५९४ ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः ।
५९५ ॐ पौत्र्यै नमः ।
५९६ ॐ पुत्रपूज्यायै नमः ।
५९७ ॐ पयस्विन्यै नमः ।
५९८ ॐ पट्टिपाशधरायै नमः ।
५९९ ॐ पङ्क्तयै नमः ।
६०० ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः ।
६०१ ॐ पुराण्यै नमः ।
६०२ ॐ पुण्यशीलायै नमः ।
६०३ ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः ।
६०४ ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः ।
६०५ ॐ पुष्टायै नमः ।
६०६ ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः ।
६०७ ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः ।
६०८ ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः ।
६०९ ॐ पृथुजङ्घायै नमः ।
६१० ॐ पृथुभुजायै नमः ।
६११ ॐ पृथुपादायै नमः ।
६१२ ॐ पृथूदर्यै नमः ।
६१३ ॐ प्रवालशोभायै नमः ।
६१४ ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः ।
६१५ ॐ पीतवाससे नमः ।
६१६ ॐ प्रचापलायै नमः ।
६१७ ॐ प्रसवायै नमः ।
६१८ ॐ पृष्टिदायै नमः ।
६१९ ॐ पुण्यायै नमः ।
६२० ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।
६२१ ॐ प्रणवागतये नमः ।
६२२ ॐ पञ्चवर्णाये नमः ।
६२३ ॐ पञ्चवाण्यै नमः ।
६२४ ॐ पञ्चिकायै नमः ।
६२५ ॐ पञ्चरस्थितायै नमः ।
६२६ ॐ परमायायै नमः ।
६२७ ॐ परज्योतये नमः ।
६२८ ॐ परप्रीतये नमः ।
६२९ ॐ परागतये नमः ।
६३० ॐ पराकाष्ठायै नमः ।
६३१ ॐ परेशान्यै नमः ।
६३२ ॐ पाविन्यै नमः ।
६३३ ॐ पावकद्युतये नमः ।
६३४ ॐ पुण्यभद्रायै नमः ।
६३५ ॐ परिच्छेद्यायै नमः ।
६३६ ॐ पुष्पहासायै नमः ।
६३७ ॐ पृथूदर्यै नमः ।
६३८ ॐ पीताङ्गयै नमः ।
६३९ ॐ पीतवसनायै नमः ।
६४० ॐ पीतशय्यायै नमः ।
६४१ ॐ पिशाचिन्यै नमः ।
६४२ ॐ पीतक्रियायै नमः ।
६४३ ॐ पिशाचघ्न्यै नमः ।
६४४ ॐ पाटलाक्ष्यै नमः ।
६४५ ॐ पटुक्रियायै नमः ।
६४६ ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः ।
६४७ ॐ पूतनाप्राणघातिन्यै नमः ।
६४८ ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः ।
६४९ ॐ पूण्यतीर्थनिषेवितायै नमः ।
६५० ॐ पञ्चाङ्गयै नमः ।
६५१ ॐ पराशक्तये नमः ।
६५२ ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः ।
६५३ ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः ।
६५४ ॐ पूषायै नमः ।
६५५ ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः ।
६५६ ॐ पानप्रियायै नमः ।
६५७ ॐ पञ्चशिखायै नमः ।
६५८ ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः ।
६५९ ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः ।
६६० ॐ पृथ्व्यै नमः ।
६६१ ॐ पथिकायै नमः ।
६६२ ॐ पृथुदोहिन्यै नमः ।
६६३ ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः ।
६६४ ॐ पाटल्यै नमः ।
६६५ ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः ।
६६६ ॐ पुण्यप्रजायै नमः ।
६६७ ॐ पारदात्र्यै नमः ।
६६८ ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः ।
६६९ ॐ प्रवालशोभायै नमः ।
६७० ॐ पूर्णाशायै नमः ।
६७१ ॐ प्रणवायै नमः ।
६७२ ॐ पल्लवोदर्यै नमः ।
६७३ ॐ फलिन्यै नमः ।
६७४ ॐ फलदायै नमः ।
६७५ ॐ फल्गवे नमः ।
६७६ ॐ फूत्कार्यै नमः ।
६७७ ॐ फलकाकृतये नमः ।
६७८ ॐ फणीन्द्रभोगशयनायै नमः ।
६७९ ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः ।
६८० ॐ बालबालायै नमः ।
६८१ ॐ बहुमतायै नमः ।
६८२ ॐ बालातपनिभांशुकायै नमः ।
६८३ ॐ बलभद्रप्रियायै नमः ।
६८४ ॐ वन्द्यायै नमः ।
६८५ ॐ वडवायै नमः ।
६८६ ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः ।
६८७ ॐ बन्दीदेव्यै नमः ।
६८८ ॐ बिलवत्यै नमः ।
६८९ ॐ बडिशघ्न्यै नमः ।
६९० ॐ बलिप्रियायै नमः ।
६९१ ॐ बान्धव्यै नमः ।
६९२ ॐ बोधितायै नमः ।
६९३ ॐ बुद्धयै नमः ।
६९४ ॐ बन्धूकमुसुमप्रियायै नमः ।
६९५ ॐ बालभानुप्रभाकारायै नमः ।
६९६ ॐ ब्राह्मयै नमः ।
६९७ ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः ।
६९८ ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः ।
६९९ ॐ वृन्दायै नमः ।
७०० ॐ वृन्दावनविहारिण्यै नमः ।
७०१ ॐ बालाकिन्यै नमः ।
७०२ ॐ बिलाहारायै नमः ।
७०३ ॐ बिलवासायै नमः ।
७०४ ॐ बहूदकायै नमः ।
७०५ ॐ बहुनेत्रायै नमः ।
७०६ ॐ बहुपदायै नमः ।
७०७ ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः ।
७०८ ॐ बहुबाहुयुतायै नमः ।
७०९ ॐ बीजरूपिण्यै नमः ।
७१० ॐ बहुरूपिण्यै नमः ।
७११ ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः ।
७१२ ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः ।
७१३ ॐ बद्धगोधाङ्गुलित्राणायै नमः ।
७१४ ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः ।
७१५ ॐ बृन्दारकायै नमः ।
७१६ ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः ।
७१७ ॐ बृहत्यै नमः ।
७१८ ॐ बाणपातिन्यै नमः ।
७१९ ॐ वृन्दाध्यक्षायै नमः ।
७२० ॐ बहुनुतायै नमः ।
७२१ ॐ वनितायै नमः ।
७२२ ॐ बहुविक्रमायै नमः ।
७२३ ॐ बद्धपद्मासनसीनायै नमः ।
७२४ ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः ।
७२५ ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः ।
७२६ ॐ बडिस्थायै नमः ।
७२७ ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः ।
७२८ ॐ बालायै नमः ।
७२९ ॐ बाणासनवत्यै नमः ।
७३० ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः ।
७३१ ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तःस्थायै नमः ।
७३२ ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः ।
७३३ ॐ भवान्यै नमः ।
७३४ ॐ भीषणवत्यै नमः ।
७३५ ॐ भाविन्यै नमः ।
७३६ ॐ भयहारिण्यै नमः ।
७३७ ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
७३८ ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः ।
७३९ ॐ भारत्यै नमः ।
७४० ॐ भारताशयायै नमः ।
७४१ ॐ भैरव्यै नमः ।
७४२ ॐ भीषणाकारायै नमः ।
७४३ ॐ भूतिदायै नमः ।
७४४ ॐ भूतिमालिन्यै नमः ।
७४५ ॐ भामिन्यै नमः ।
७४६ ॐ भोगनिरतायै नमः ।
७४७ ॐ भद्रदायै नमः ।
७४८ ॐ भूरिविक्रमायै नमः ।
७४९ ॐ भूतवासायै नमः ।
७५० ॐ भृगुलतायै नमः ।
७५१ ॐ भार्गव्यै नमः ।
७५२ ॐ भूसुरार्चितायै नमः ।
७५३ ॐ भागीरथ्यै नमः ।
७५४ ॐ भोगवत्यै नमः ।
७५५ ॐ भवनस्थायै नमः ।
७५६ ॐ भिषग्वरायै नमः ।
७५७ ॐ भामिन्यै नमः ।
७५८ ॐ भोगिन्यै नमः ।
७५९ ॐ भाषायै नमः ।
७६० ॐ भवान्यै नमः ।
७६१ ॐ भूरिदक्षिणायै नमः ।
७६२ ॐ भर्गात्मिकायै नमः ।
७६३ ॐ भीमवत्यै नमः ।
७६४ ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः ।
७६५ ॐ भजनीयायै नमः ।
७६६ ॐ भूतधात्रीरञ्चितायै नमः ।
७६७ ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
७६८ ॐ भुजङ्गवलयायै नमः ।
७६९ ॐ भीमायै नमः ।
७७० ॐ भेरुण्डायै नमः ।
७७१ ॐ भागधेयिन्यै नमः ।
७७२ ॐ मात्रे नमः ।
७७३ ॐ मायायै नमः ।
७७४ ॐ मधुमत्यै नमः ।
७७५ ॐ मधुजिह्वायै नमः ।
७७६ ॐ मधुप्रियायै नमः ।
७७७ ॐ महादेव्यै नमः ।
७७८ ॐ महाभागायै नमः ।
७७९ ॐ मालिन्यै नमः ।
७८० ॐ मीनलोचनायै नमः ।
७८१ ॐ मायातीतायै नमः ।
७८२ ॐ मधुमत्यै नमः ।
७८३ ॐ मधुमांसायै नमः ।
७८४ ॐ मधुद्रवायै नमः ।
७८५ ॐ मानव्यै नमः ।
७८६ ॐ मधुसम्भूतायै नमः ।
७८७ ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः ।
७८८ ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः ।
७८९ ॐ मेदिन्यै नमः ।
७९० ॐ मेघमालिन्यै नमः ।
७९१ ॐ मन्दोदर्यै नमः ।
७९२ ॐ महामायायै नमः ।
७९३ ॐ मैथिल्यै नमः ।
७९४ ॐ मसृणप्रियायै नमः ।
७९५ ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
७९६ ॐ महाकल्यै नमः ।
७९७ ॐ महाकन्यायै नमः ।
७९८ ॐ महेश्वर्यै नमः ।
७९९ ॐ माहेन्द्र्यै नमः ।
८०० ॐ मेरुतनयायै नमः ।
८०१ ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः ।
८०२ ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः ।
८०३ ॐ मोक्षदायै नमः ।
८०४ ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः ।
८०५ ॐ मधुरद्राविण्यै नमः ।
८०६ ॐ मुद्रायै नमः ।
८०७ ॐ मलयायै नमः ।
८०८ ॐ मलयान्वितायै नमः ।
८०९ ॐ मेधायै नमः ।
८१० ॐ मरकतश्यामायै नमः ।
८११ ॐ मागध्यै नमः ।
८१२ ॐ मेनकात्मजायै नमः ।
८१३ ॐ महामार्यै नमः ।
८१४ ॐ महावीरायै नमः ।
८१५ ॐ महाश्यामायै नमः ।
८१६ ॐ मनुस्तुतायै नमः ।
८१७ ॐ मातृकायै नमः ।
८१८ ॐ मिहिराभासायै नमः ।
८१९ ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः ।
८२० ॐ मूलाधारस्थितायै नमः ।
८२१ ॐ मुग्धायै नमः ।
८२२ ॐ मणिपूरकवासिन्यै नमः ।
८२३ ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।
८२४ ॐ महिषारूढायै नमः ।
८२५ ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
८२६ ॐ योगासनायै नमः ।
८२७ ॐ योगगम्यायै नमः ।
८२८ ॐ योगायै नमः ।
८२९ ॐ यौवनकाश्रयायै नमः ।
८३० ॐ यौवन्यै नमः ।
८३१ ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः ।
८३२ ॐ यमुनायै नमः ।
८३३ ॐ युगधारिण्यै नमः ।
८३४ ॐ यक्षिण्यै नमः ।
८३५ ॐ योगयुक्तायै नमः ।
८३६ ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः ।
८३७ ॐ यात्रायै नमः ।
८३८ ॐ यानविधानज्ञायै नमः ।
८३९ ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः ।
८४० ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः ।
८४१ ॐ याजुष्यै नमः ।
८४२ ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः ।
८४३ ॐ यामिन्यै नमः ।
८४४ ॐ योगनिरतायै नमः ।
८४५ ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः ।
८४६ ॐ रुक्मिण्यै नमः ।
८४७ ॐ रमण्यै नमः ।
८४८ ॐ रामायै नमः ।
८४९ ॐ रेवत्यै नमः ।
८५० ॐ रेणुकायै नमः ।
८५१ ॐ रत्यै नमः ।
८५२ ॐ रौद्र्यै नमः ।
८५३ ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः ।
८५४ ॐ राममात्रे नमः ।
८५५ ॐ रतिप्रियायै नमः ।
८५६ ॐ रोहिण्यै नमः ।
८५७ ॐ राज्यदायै नमः ।
८५८ ॐ रैवायै नमः ।
८५९ ॐ रमायै नमः ।
८६० ॐ राजीवलोचनायै नमः ।
८६१ ॐ राकेश्यै नमः ।
८६२ ॐ रूपसम्पन्नायै नमः ।
८६३ ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः ।
८६४ ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः ।
८६५ ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः ।
८६६ ॐ राजहंससमारूढायै नमः ।
८६७ ॐ रम्भायै नमः ।
८६८ ॐ रक्तबलिप्रियायै नमः ।
८६९ ॐ रमणीययुगाधारायै नमः ।
८७० ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः ।
८७१ ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः ।
८७२ ॐ रथिन्यै नमः ।
८७३ ॐ रत्‍नमालिकायै नमः ।
८७४ ॐ रोगेश्यै नमः ।
८७५ ॐ रोगशमन्यै नमः ।
८७६ ॐ राविण्यै नमः ।
८७७ ॐ रोमहर्षिण्यै नमः ।
८७८ ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः ।
८७९ ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः ।
८८० ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छन्नायै नमः ।
८८१ ॐ रथस्थायै नमः ।
८८२ ॐ रुक्मभूषणायै नमः ।
८८३ ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः ।
८८४ ॐ लोलायै नमः ।
८८५ ॐ ललितायै नमः ।
८८६ ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः ।
८८७ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
८८८ ॐ लोलायै नमः ।
८८९ ॐ लुप्तविषायै नमः ।
८९० ॐ लोकिन्यै नमः ।
८९१ ॐ लोकविश्रुतायै नमः ।
८९२ ॐ लज्जायै नमः ।
८९३ ॐ लम्बोदर्यै देव्यै नमः ।
८९४ ॐ ललनायै नमः ।
८९५ ॐ लोकधारिण्यै नमः ।
८९६ ॐ वरदायै नमः ।
८९७ ॐ वन्दितायै नमः ।
८९८ ॐ विद्यायै नमः ।
८९९ ॐ वैष्णव्यै नमः ।
९०० ॐ विमलाकृत्यै नमः ।
९०१ ॐ वाराह्यै नमः ।
९०२ ॐ विरजायै नमः ।
९०३ ॐ वर्षायै नमः ।
९०४ ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ।
९०५ ॐ विलासिन्यै नमः ।
९०६ ॐ विनतायै नमः ।
९०७ ॐ व्योममध्यस्थायै नमः ।
९०८ ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः ।
९०९ ॐ वारुण्यै नमः ।
९१० ॐ वेणुसम्भूतायै नमः ।
९११ ॐ वीतिहोत्रायै नमः ।
९१२ ॐ विरूपिण्यै नमः ।
९१३ ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
९१४ ॐ विष्णुरूपायै नमः ।
९१५ ॐ विधिप्रियायै नमः ।
९१६ ॐ विष्णुपत्‍न्यै नमः ।
९१७ ॐ विषुमत्यै नमः ।
९१८ ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
९१९ ॐ वसुन्धरायै नमः ।
९२० ॐ वामदेवप्रियायै नमः ।
९२१ ॐ वेलायै नमः ।
९२२ ॐ वज्रिण्यै नमः ।
९२३ ॐ वसुदोहिन्यै नमः ।
९२४ ॐ वेदाक्षरपरीताङ्गयै नमः ।
९२५ ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः ।
९२६ ॐ वासव्यै नमः ।
९२७ ॐ वामजनन्यै नमः ।
९२८ ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः ।
९२९ ॐ वरायै नमः ।
९३० ॐ व्यासप्रियायै नमः ।
९३१ ॐ वर्मधरायै नमः ।
९३२ ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः ।
९३३ ॐ शाकम्भर्यै नमः ।
९३४ ॐ शिवायै नमः ।
९३५ ॐ शान्तायै नमः ।
९३६ ॐ शारदायै नमः ।
९३७ ॐ शरणागतये नमः ।
९३८ ॐ शातोदर्यै नमः ।
९३९ ॐ शुभाचारायै नमः ।
९४० ॐ शुम्भासुरविमर्दिन्यै नमः ।
९४१ ॐ शोभावत्यै नमः ।
९४२ ॐ शिवाकारायै नमः ।
९४३ ॐ शङ्करार्द्धशरीरिण्यै नमः ।
९४४ ॐ शोणायै नमः ।
९४५ ॐ शुभाशयायै नमः ।
९४६ ॐ शुभ्रायै नमः ।
९४७ ॐ शिरःसंधानकारिण्यै नमः ।
९४८ ॐ शरावत्यै नमः ।
९४९ ॐ शरानन्दायै नमः ।
९५० ॐ शरज्ज्योत्स्त्रायै नमः ।
९५१ ॐ शुभाननायै नमः ।
९५२ ॐ शरभायै नमः ।
९५३ ॐ शूलिन्यै नमः ।
९५४ ॐ शुद्धायै नमः ।
९५५ ॐ शबर्यै नमः ।
९५६ ॐ शुकवाहनायै नमः ।
९५७ ॐ श्रीमत्यै नमः ।
९५८ ॐ श्रीधरानन्दायै नमः ।
९५९ ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः ।
९६० ॐ शर्वाण्यै नमः ।
९६१ ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः ।
९६२ ॐ षड्‍भाषायै नमः ।
९६३ ॐ षड्‍ऋतुप्रियायै नमः ।
९६४ ॐ षडाधारस्थितायै नमः ।
९६५ ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः ।
९६६ ॐ षडङ्गरूपसुमतिसुरासुरनमस्कृतायै नमः ।
९६७ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
९६८ ॐ सदाधारायै नमः ।
९६९ ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः ।
९७० ॐ सामगानप्रियायै नमः ।
९७१ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
९७२ ॐ सावित्र्यै नमः ।
९७३ ॐ सामसम्भवायै नमः ।
९७४ ॐ सर्वावासायै नमः ।
९७५ ॐ सदानन्दायै नमः ।
९७६ ॐ सुस्तन्यै नमः ।
९७७ ॐ सागराम्बरायै नमः ।
९७८ ॐ सर्वैश्वर्यप्रियायै नमः ।
९७९ ॐ सिद्धयै नमः ।
९८० ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः ।
९८१ ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः ।
९८२ ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः ।
९८३ ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
९८४ ॐ सान्द्रकरुणायै नमः ।
९८५ ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः ।
९८६ ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः ।
९८७ ॐ सङ्गहीनायै नमः ।
९८८ ॐ सदगुणायै नमः ।
९८९ ॐ सकलेष्टदायै नमः ।
९९० ॐ सरघायै नमः ।
९९१ ॐ सूर्यतनयायै नमः ।
९९२ ॐ सुकेश्यै नमः ।
९९३ ॐ सोमसंहतये नमः ।
९९४ ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।
९९५ ॐ हरिण्यै नमः ।
९९६ ॐ ह्रींकार्यै नमः ।
९९७ ॐ हंसवाहिन्यै नमः ।
९९८ ॐ क्षौमवस्त्रपरीताङ्गयै नमः ।
९९९ ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः ।
१०००ॐ क्षमायै नमः ।
१००१ ॐ गायत्र्यै नमः ।
१००२ ॐ सावित्र्यै नमः ।
१००३ ॐ पार्वत्यै नमः ।
१००४ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
१००५ ॐ वेदगर्भायै नमः ।
१००६ ॐ वरारोहायै नमः ।
१००७ ॐ श्रीगायत्र्यै नमः ।
१००८ ॐ पराम्बिकायै नमः ।॥ इति श्रीमद्देवीभागवते महापुराणे श्रीगायत्रीसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

इति साहस्रकं नाम्नां गायत्र्याश्चैव नारद ॥ पुण्य़दं सर्वपापघ्नं महासंपत्तिदायकम् ॥१॥
एवं नामानि गायत्र्यास्तोषोत्पत्तिकराणि हि । अष्टम्यां च विशेषेण पठितव्यं द्विजैः सह ॥२॥
जपं कृत्वा होमपूजाध्यानं कृत्वा विशेषतः ॥ यस्मै कस्मै न दातव्यं गायत्र्यास्तु विशेषतः ॥३॥
सुभक्ताय सुशिष्याय वक्तव्यं भूसुराय वै ॥ भ्रष्टेभ्यः साधकेभ्यश्च बांधवेभो न दर्शयेत् ॥४॥
यद्गृहे लिखितं शास्त्रं भयं तस्य न कस्यचित् ॥ चञ्चलापि स्थिरा भूत्वा कमला तत्र तिष्ठति ॥५॥
इदं रहस्यं परमं गुह्याहुह्यतरं महत् ॥ पुण्यप्रदं मनुष्याणां दरिद्राणां निधिप्रदम् ॥६॥
मोक्षप्रदं मुमुक्षूणां कामिनां सर्वकामदम् ॥ रोगाद्वै मुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात् ॥७॥
ब्रह्महत्या सुरापानं सुवर्णस्तेयिनो नराः ॥ गुरुतल्पगतो वापि पातकान्मुच्यते सकृत् ॥८॥
असत्प्रतिग्रहाच्चैवाभक्ष्यभक्षाद्विशेषतः ॥ पाखंडानृतमुख्येभ्यः पठनादेव मुच्यते ॥९॥
इदं रहस्यममलं मयोक्तं पद्मजोद्भव ॥ ब्रह्मसायुज्यदं नृणां सत्यं सत्य न संशयः ॥१०॥
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कंधे गायत्रीसहस्रनामस्तोत्रकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥
अनेन श्रीगायत्रीसहस्रनामभिः बिल्वपत्रसमर्पणेन ( तुलसीदलसमर्पणेन पुष्पसमर्पणेन वा ) भगवती श्रीगायत्रीदेवता प्रीयतां नमम ॥
॥ इति श्रीगायत्रीसहस्रनामावलिः समाप्ता ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-14T01:00:57.6300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

cephalisation

  • न. Zool. (localisation and concentration of sensory and neural organs in an anterior head) शीर्षसंघटन 
  • न. अभिशीर्ष उत्क्रमण 
RANDOM WORD

Did you know?

I need something, but I cant find it or is it not there?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.