TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रथम पटल - लयप्रकरण २

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


लयप्रकरण २
द्विविध: कर्मकाण्ड: स्यान्निषेधविधिपूर्वक: ।
निषिद्धकर्मकरणे पापं भवति निश्चितम् ।
विधिना कर्मकरणे पुण्यं भवति निश्चितम् ॥२१॥

त्रिविधो विधिकूट: स्यान्नित्यनैमित्यकाम्य्त: ।
नित्यsकृते किल्बिषं स्यात्काम्ये नैमित्तिके फ़लम् ॥२२॥

द्विविधं तु फ़लं ज्ञेय स्वर्ग नरकमेव च ।
स्वर्गे नानाविधं चैव नरके च तथा भवेत् ॥२३॥

पुण्यकर्मणि वै स्वर्गो नरकं पापकर्मणि ।
कर्मबंधमयी सृष्टिर्नान्यथा भवति ध्रुवम् ॥२४॥

जन्तुभिश्चानुभूयन्ते स्वर्गे नानासुखानि च ।
नानाविधानि दु:खानि नरके दु:सहानि वै ॥२५॥

पापकर्मवशाद्दु:खं पुण्यकर्मवशात्सुखम् ।
तस्मात्सुखार्थी विविधं पुण्यं प्रकुरुते ध्रुवम् ॥२६॥

पापभोगावसाने तु पुनर्जन्म भवेत्खलु ।
पुण्यभोगावसाने तु नान्यथा भवति ध्रुवम् ॥२७॥

स्वर्गेsपि दु:खसम्भोग: परस्त्रीदर्शनाद्ध्रुवम् ।
ततो दु:खमिदं सर्व भवेन्नास्त्यत्र संशय: ॥२८॥

तत्कर्म कल्पकै: प्रोक्तं पुण्यपापमिति द्विधा ।
पुण्यपापमयो बन्धो देहिनां भवति क्रमात् ॥२९॥

इहामुत्र फ़लद्वेषी सकलं फ़लद्वेषी सकलं कर्म संत्यजेत् ।
नित्यनैमित्तिके संग त्यक्त्वा योगे प्रवर्तते ॥३०॥

कर्मकाण्डस्य माहात्म्यं ज्ञात्वा योगी त्यजेत्सुधी: ।
पुण्यपापद्वयं त्यक्त्वा ज्ञानकाण्डं प्रवर्तते ॥३१॥

आत्म वा रे च श्रोतव्यो मंतव्य इति यत् श्रुति: ।
सा सेव्या तत्प्रयत्नेन मुक्तिदा हेतुदायिनी ॥३२॥

दुरितेषु च पुण्येषु यो धीवृत्तिं प्रचोदयात् ।
सोsहं प्रवर्तते मत्तो जगत्सर्व चराचरम् ॥३३॥
सर्व च दृश्यते मत्त: सर्व च मयि लीयते ।
न तद्भिन्नोsहमस्मिन्नो यद्भिन्नो न तु किंचन ॥३४॥

जलपूर्णेष्वसंख्येषु शरावेषु यथा भवेत् ।
एकस्य भात्यसंख्यत्वं तद्भेदोsत्र न दृश्यते ॥३५॥
उपाधिषु शरावेषु या संख्या वर्तते परा ।
सा संख्या भवति यथा रवौ चात्मनि तत्तथा ॥३६॥

यथैक: कल्पक: स्वप्ने नानाविश्वतयेष्यते ।
जागरेsपि तथाप्येकस्तथैव बहुधा जगत् ॥३७॥

सर्प बुद्धिर्यथा रज्जौ शुक्तौ वा रजतभ्रम: ।
तद्वदेवभिदं विश्वं विवृतं परमात्मनि ॥३८॥

रज्जुज्ञानद्यथा सर्पो मिथ्यारूपो निवर्तते ।
आत्मज्ञानात्तथा याति मिथ्याभूत मिदं जगत् ॥३९॥

रौप्यभ्रांतिरियं यांति शुक्तिज्ञानाद् यथा खलु ।
जगद्भ्रांतिरियं यांति चात्मज्ञानाद्यथा तथा ॥४०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:54:59.2100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गव

 • स्त्री. वळसा ; सभोवती चक्कर . ' तत्राप फौजेस गव घालून हरिपंत तात्या दादासाहेबांचे मागें लागले . - भारतवर्ष पंतप्रधान दुसरी शकावली ६३ . ( सं . ग्रह - गृह ?) 
 • गव लावणें 
 • (व.) १. फायद्याची वस्‍तु सापडणें. २. गुप्त निधि सापडणें. 
 • काहून पेरले जव, तर ज्‍याची त्‍याला गव 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

mahavakya panchikaran he pustak upalabdha hoil ka ?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.