TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कुमारीलक्षणम्
श्रीमहाभैरव्युवाच
प्रथमं दिव्यभावस्तु कौलिके श्रृणु यत्नतः ।
सर्वदेवार्चिता विद्याम तेजःपुञ्जप्रपूरिताम् ॥८३॥

तेजोमयीं जगत्सर्वाम विभाव्य मूर्तिकल्पनाम् ।
तत्तन्मूर्तिमयैह रुपैः स्नेहशून्ये न वा पुनः ॥८४॥

आत्मानं तन्मयं कृत्वा सर्वभावं तथैव च ।
तत्सर्वां योषितं ध्यात्वा पूजयेद्यतमानसः ॥८५॥

अशेषकुलसम्पन्नां नानाजातिसमुद्‌भवाम् ।
नानादेशोद्‌भवां वापि सद्‌गुणालस्य संयुताम् ॥८६।

द्वितीयवत्सरादूर्ध्वं यावत् स्यादष्टमाब्दकम् ।
तावज्जप्त्वा पूजयित्वा कन्यां सुन्दरमोहिनीम् ॥८७॥

दिव्यभावः स्थितः साक्षात्तमन्त्रफलं लभेत् ।
कुमारीपूजनादेव कुमारीभोजनादिभिः ॥८८॥

एकद्वित्र्यादिबीजानां फलदा नात्र संशयः ।
ताभ्यः पुष्पफलं दत्त्वा अनुलेपादिकं तथा ॥८९॥

बलिप्रियञ्च नैवेद्यं दत्त्वा तद्‌भावभावितः ।
मुदा तदङुमाल्यानां बालभावविचेष्टितः ॥९०॥

जातिप्रिय कथालाप्रक्रीडाकौतूहलान्वितः ।
यथार्थं तत् प्रियं तत्र कृत्त्वा सिद्धीश्वरो भवेत् ॥९१॥

कन्या सर्वसमृद्धिः स्यात् कन्या सर्वपरन्तपः ।
होमं मन्त्रार्चनं नित्यक्रियां कौलिकसत्क्रियाम् ॥९२॥

नानाफलं महाधर्मं कुमारीपूजनं बिना ।
तत्तदर्द्धफलं नाथ प्राप्नोति साधकोत्तमः ॥९३॥

फलं कोतिगुणं वीरः कुमारीपूजया लभेत् ।
कुसुमाञ्जलि पूर्णञ्च कन्यायां कुलपण्डितः ॥९४॥

ददाति यदि तत्पुष्प कोटिमेरुप्रदो भवेत् ।
तज्ज्ञानजं महापुण्यं क्षणादेव् समालभेत् ॥९५॥

कुमारी भोजिता येन त्रैलोक्यं तेन भोजितम् ।
एकवर्षा भवेत् सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती ॥९६॥

त्रिवर्षा च त्रिधामूर्तिश्चतुर्वर्षो च कालिका ।
सूर्यगा पञ्चवर्षा च षड्‌वर्षा चैव रोहिणी ॥९७॥

सप्तभिर्मालिनी साक्षादष्टवर्षा च कुब्जिका ।
नवभिः कालसन्दात्री दशभिश्चापराजिता ॥९८॥

एकादशे च रुद्राणी द्वादह्सेऽब्दे तु भैरवी ।
त्रयोदशे महालक्षमीर्द्विसप्तपीठनायिका ॥९९॥

क्षेत्रज्ञा पञ्चदशभिः षोडशे चाम्बिका मता ।
एव्म क्रमेण सम्पूज्य यावत् पुष्पं न विद्यते ॥१००॥

प्रतिदादिपूर्णान्तं वृद्धिभेदेन पूजयेत् ।
महापर्वसु सर्वेषु विशेषाञ्च पवित्रके ॥१०१॥

महानवम्यां देवेश कुमारीश्च प्रपूजयेत ।
तस्मात् षोडशपर्यन्तं युवतीति प्रचक्षते ॥१०२॥

तत्र भावप्रकाशः स्यात्स भावः परमो मतः ।
रक्षितव्य्म प्रयत्नेन रक्षितास्ताः प्रकाशयेत् ॥१०३॥

महापूजादिकं कृत्वा वस्त्रालङ्कारभोजनैः ।
पूजयेन्मन्दभाग्योऽपि लभते जयमङुम् ॥१०४॥

अन्येषां कथनेनाथ प्रयोजनमहाफलम् ।
विधिना पूजयेद्‌ यस्तु दिववीरपशुस्थितः ॥१०५॥

भावतत्रे महासौख्यं दिव्ये सत्कर्म सत्फलम् ॥१०६॥

॥ इति श्री रुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्‌दीपने कुमार्युपचर्याविलासे सिद्धमन्त्रप्रकरणे भावनिर्णये षष्ठः पटलः ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-04-08T05:57:46.4300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

STRĪVĪLĀPA PARVA(स्त्रीवीलाप)

 • A sub-section of Strī Parva in Mahābhārata comprising Chapters 16 to 25. 
RANDOM WORD

Did you know?

Why Cows are considered secred in Hinduism?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.