TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयपरिच्छेदः - परिच्छेदः ७

श्री १००८ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य-योगीन्द्रवर्य-श्रीआत्मानन्दसर स्वतीस्वामिभिंर्विरचितः ।


परिच्छेदः ७
पंचसूनाकृतं पापं पंचयज्ञैर्व्यपोहति"
" स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रं ह्येतत् ॥
इत्यादिश्रुतिस्मृतयोऽवैश्वदेवान्नंपापरूपमेवेत्युद्धोषयंति न तद्बधिरैः श्रूयते किं वेदा हि
इष्टानिष्ठप्राप्तिपरिहारा नुकूलमलौकिकमुपायमुपादिशंतो जीवजातमखिलमनुगृह्णन्ति"
प्रत्यक्षेणानुमित्या वायस्तूपायो न बुध्यते । एवं विदंति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥
न खलु ज्योतिष्टोमादिः परमेष्टेहतुः कलंजभक्षणादिरनिष्टेहेतुरित्यमुमर्थं
वेदव्यतिरेकेणानुमानसहस्रणापि तार्किकशिरोमणिरप्यवगन्तुं शक्रोति तत्र च
श्रुतिलिंगवाक्य प्रमाणान्येवोपयुज्यंत अथच कर्मकांडीयश्रौतस्मार्तधर्मा रंभे
प्रथममेव सर्वेपि सनातनाः वेदनिष्ठाः गणेशपूजनमविरोधेन कुर्वन्ति सर्वे लौकिका
वैदिकाश्र्चन कदापि विप्रतिपन्ना भवंति तथा च स्मृतिः ॥
"अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः।
चतुर्भिर्गीयते विष्णुर्द्वाभ्यां शक्तिश्र्च विघ्नपः" इति स्मृत्या अष्टाद शपुराणेषु
शिवविष्णुशक्तिगणेशानामविरोधेन प्रतिपादनमकारि भगवता व्यासेन तत्रापि
"ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतिं गणानां त्वा गणपति ॐ हवामहे कविं कवीनां
मुपमश्रवस्तमम्" इत्याद्याः शतशः श्रुतयः श्रीगणेशाद्यपूजनमाहुः तथैव पुराणे त्रिपुरसंहारकाले
श्रीमहादेवेनोक्तं "शैंवैस्त्वदीयैरुत वैष्णवैश्र्च शाक्तैश्र्च सोर्यैरपि सर्वकार्ये ।
शुभाशुभे लौकिकवैदिके च त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नात्" इ
त्यादिस्मृतिबलात् गणेशपूजनं विना न कोपि श्रौतस्मार्तकर्मारंभ इति स्थितम्
"तदा जानीहि भो योगिन् ब्रह्माकारो श्रुतेर्मुखात् । तयोः स्वामिगणेशश्र्च योगरूपेण संस्थितः" ॥२॥
इत्यादिनापि श्रीगणेशप्रशंसनात् तद्रणेशपूजनमकुर्वाणानां विशिष्टाद्वैतादिमताभिनिवेशिनां
श्रौतस्मार्तसनातन कर्ममर्यादाभ्रष्टत्वमेवेति सिद्धम् ।
अथच विशिष्टाद्वैतादिवादिभिः जीवेश्र्वरयोर्भेदः अंगीकृतः स किं
स्वामिभृत्ययोरिवोपकार्योपकारकभावेन संमतः उत
 अग्निविस्फुलिंगयोरिवांशांशिभावेन उभयथापि न संभवति भेदस्य श्रुत्यानिरासात् ‘तत्त्वमसि’
‘अहंब्रह्मास्मीति’ अभेदप्रतिपादनात् जीवो ब्रह्माभिन्नः सच्चिदानंदस्वरूपात् यन्नैवं तन्नैव
मित्यनुमानाच्चात्मब्रह्मैक्यासिद्धिः जीवत्वं चात्मनि उपाधिसंबंधेन कल्पितं वस्तुतः
स्वरूपेण आत्मा ब्रह्मैव नतु ब्रह्मात्मनोर्भेदः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:10.8030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

फुलगें-फुलगॅं कलवंत

 • ( गो.) फुलगें नांवाची एक कलावंतीण होती. ती नखरा फार करीत असे. त्यावरुन एखाद्या मुलीनें फार नट्टापट्टा केला कीं तिला म्हणतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध पूजा अथवा होम प्रसंगी स्त्रीने पुरूषाच्या कोणत्या अंगास बसावे आणि हाताला हात कां लावावा?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.