• Register

गांवे, नद्या, समुद्र, देवदेवता किंवा अन्य नांवांची उत्पत्ती काय असेल? नांवे कशी पडली असतील?

664 views
वेगवेगळ्या गावांना, नद्यांना वगैरेंना जी नांवे आहेत ती कोणी दिली असतील? ती कशी आणि कोणी दिली असतील? उदा. तापी नदी, हिमालय, पॅसिफिक, पुणे, टेम्स नदी वगैरे. कांही कांही नांवांचा अर्थच लागत नाही. देवांना ती तशी नांवे कोणी दिली?
asked Mar 29, 2014 in Hindu - Literature by anonymous

Please log in or register to answer this question.

Related questions

...