Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.
1.8k views
in Hindu - Puja Vidhi by

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
१ - दिव्याची वात पूर्व दिशेला असल्यास आयुष्यात वृद्धी होते.

२ - दिव्याची वात पश्चिम दिशेला असल्यास दुःख वाढते.

३ - दिव्याची वात उत्तर दिशेला असल्यास धनलाभ होतो.

४ - दिव्याची वात दक्षिण दिशेला असल्यास नुकसान होते. हे नुकसान एखादी व्यक्ती किंवा धनाच्या स्वरुपात होऊ शकते.

कोणत्याही शुभ कार्यापूर्वी दिवा लावताना खालील मंत्राचा उच्चार करावा.

दीपज्योति: परब्रह्म: दीपज्योति: जनार्दन:।
दीपोहरतिमे पापं संध्यादीपं नामोस्तुते ॥
शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुखं सम्पदां ।
शत्रुवृद्धि विनाशं च दीपज्योति: नमोस्तुति ॥
by
selected by
...