• Register

कोणता शब्द योग्य आहे ? नखाला जिव्हारी लागणे की जिव्हाळी लागणे?

383 views
asked Nov 12, 2015 in Dictionary by Abhivyakti Abhivyakt (60 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
जिव्हारी लागणे म्हणजे एखादयाने कांही मनाला लागेल असे बोलल्यास वाईट वाटते, अपशब्दच बोलले पाहिजे असे कांही नाही, पण अशा वेळेस वाईट वाटते.

त्याला जिव्हारी लागणे असे म्हणतात म्हणजे मनाला यातना होतात, यात प्रत्यक्ष जखम होत नाही किंवा कांहीही दृष्य स्वरूपात नसते. म्हणून जेव्हा नखाला जखम होते तेव्हा जिव्हाळी लागणे असे म्हणतात. खूपदा कांही लोक जिभाळी लागणे सुद्धा म्हणत्तात.
answered Nov 18, 2015 by TransLiteral (10,140 points)
selected Jan 3, 2017 by TransLiteral Admin

Related questions

...