• Register

निर्जीव गाड्यांची पूजा करतात, यामागील शास्त्र काय?

1,222 views
asked Apr 3, 2015 in Hindu - Beliefs by TransLiteral (11,160 points)

1 Answer

0 votes
हिंदू धर्मात नदी, दगड, पानी अशा निर्जीव वस्तूतही देवत्व पाहिले जाते.

पण गाडी निर्जीव असली तरी, तिच्यात पेट्रोल अथवा असेच इंधन टाकले असता गाडी चालू होऊन, माणसाला वाहून नेते.

शास्त्राप्रमाणे जी चलत् आहे ते सजीव समजले जाते.

घड्याळ सुद्धां त्यापैकीच एक.

आणि अशा गाडीने आपले संरक्षण करावे, कोठेही बंद पडू नये म्हणून पूजा केली जाते.
answered Aug 2 by TransLiteral (11,160 points)
...