Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.
1.4k views
in Hindu - Beliefs by (11.2k points)

1 Answer

0 votes
हिंदू धर्मात नदी, दगड, पानी अशा निर्जीव वस्तूतही देवत्व पाहिले जाते.

पण गाडी निर्जीव असली तरी, तिच्यात पेट्रोल अथवा असेच इंधन टाकले असता गाडी चालू होऊन, माणसाला वाहून नेते.

शास्त्राप्रमाणे जी चलत् आहे ते सजीव समजले जाते.

घड्याळ सुद्धां त्यापैकीच एक.

आणि अशा गाडीने आपले संरक्षण करावे, कोठेही बंद पडू नये म्हणून पूजा केली जाते.
by (11.2k points)
...