1.2k views
in Hindu - Traditions by (11.2k points)

1 Answer

0 votes

एकाविंशति दूर्वाम् गृहीत्वा तन्मध्यतो गंध पुष्पाक्षतैर्युतं युग्मं एकैकनाम समर्प्य, अवशिष्यासेकां दूर्वा इलोकद्वयेन समर्पयेत् ।

हा मंत्र म्हणून २१ दूर्वांना गंध अक्षता लावून हातात घ्याव्यात आणि पुढील मंत्र म्हणून एकेकी नांवानंतर प्रत्येकी २ दूर्वा वहाव्यात.

नांवे अशी-

गणाधिपाय नमः ।

उमापुत्राय नमः ।

अघनाशनाय नमः ।

विनायकाय नमः ।

ईशपुत्राय नमः ।

सर्वसिद्धिविनायकाय नमः ।

एकदंताय नमः ।

इभवक्ताय नमः ।

आखुवाहनाय नमः ।

कुमार गुरवे नमः ।

अशा प्रकारे प्रत्येकी २ दुर्वा वाहल्यानंतर १ दुर्वा शिल्लक रहाते, ती दुर्वा खालील मंत्र म्हणून वाहावी.

गणाधिप नमस्तेस्तु उमापुत्राघनाशत।

एकदन्ते भवकत्रेति तथा मूषकवाहन ।

विनायकेश पुत्रेति सर्व सिद्धि प्रदायक ।

कुमार गुरूवे नित्यं पूजनीयः प्रयन्ततः ॥

श्री सिद्धीविनायक नमः । दूर्वामेकां समर्पयामि ।

असे म्हणून इरलेली १ दूर्वा गणपतीला वाहावी.

 

by (11.2k points)
ह्या व्रताने काय लाभ होतो

Related questions

...