• Register

अंत्येष्टी म्हणजे काय ?

388 views
asked Mar 21, 2015 in Hindu - Traditions by TransLiteral (9,340 points)

1 Answer

0 votes
हिंदू धर्मियात मनुष्यप्राणी मृत झाल्यावर ज्या अंतिम क्रिया केल्या जातात त्यांस `अंत्येष्टी' असे म्हणतात.

प्रायश्चित्त, दहन ( अथवा दफन असल्यास ), श्राद्ध आणि दान अशा चार क्रिया होत.
answered Mar 21, 2015 by TransLiteral (9,340 points)
...