Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.
208 views
in Hindu - Philosophy by (11.2k points)

1 Answer

0 votes
सत्व, रज, तम या तिन्ही गुणांचा क्षोभ करुन जगत निर्माण करणारी ईश्वरी माया. हिला गुणमाया असेही म्हणतात.

गुरु -
आचार्य, उपाध्याय, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, कृपाळू, उपदेशक इ. गुरु शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत. शिष्याने गुरुगृही राहून अध्ययन करणे, यास गुरुकुल पद्धत म्हणतात. दीक्षागुरु व शिक्षागुरु असे गुरुचे दोन भेद आहेत. पूर्व परंपरेने प्राप्त झालेल्या मंत्राची दीक्षा देणारे ते दीक्षागुरु आणि ध्यान धारणा इ. साधनेचे विविध प्रकार शिकविणारे ते शिक्षागुरु. गुरुंमध्ये पुढील प्रकार पडू शकतात.
१ प्रेरक -
साधकाच्या मनात दीक्षेची प्रेरणा देणारे
२  सूचक -
साधना व दीक्षा यांचे प्रकार वर्णन करणारे
३ वाचक -
साधकाच्या योग्यतेला ओळखणारे
४  दर्शक -
साधना आणि दीक्षा यातील योग्यायोग्यता सांगणारे
५  बोधक -
साधना आणि दीक्षा यांचे तात्त्विक विवेचन करणारे
६  शिक्षक -
साधना शिकविणारे
७  सिद्ध -
शक्तिपाताद्वारे ब्रह्मज्ञान देणारे. या सर्वात ब्रह्मज्ञान देणारे सिद्ध गुरु सर्वश्रेष्ठ होत. (पाहा - शक्तिपात)

गुरु शब्दातील तीन वर्णाचा अर्थ पुढीलप्रमाणे -
गकार हा सिद्धी देणारा, रकार हा पापहारक व उकार हा विष्णुपदाचा होय. गुरु हे ब्रह्मा, विष्णू व महेश्वर असून साक्षात परब्रह्म होत. त्यांना नमस्कार असो. या अर्थाचा श्लोक सर्वांना सुपरिचित आहे. गुरु कसा असावा, याबद्दल तंत्रसार ग्रंथात म्हटले आहे.

शान्तो दान्त: कुलीनश्च विनीत: शुद्धवेषवान्‍ ।
शुद्धाचार: सुप्रतिष्ठ: शुचिर्दक्ष: सुबुद्धिमान ॥
अध्यात्मध्याननिष्ठश्च मन्त्रतन्त्रविशारद: ।
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥
by (11.2k points)
...