Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.
377 views
मुक्ती ही प्राणीमात्राची अंतीम अवस्था आहे.
in Hindu - Beliefs by (11.2k points)

1 Answer

0 votes
सर्व प्रकारच्या दु:खापासून,बंधनापासून, वासनांपासून आणि अज्ञानापासून सुटण्याची, मोकळे होण्याची जी अवस्था ती मुक्ती होय. अज्ञानबंधामुळे जीव आपले मूळ परमात्मस्वरुप विसरुन स्वत:स देहबद्ध समजतो. आध्यात्मिक साधनेमुळे हा बंध दूर होऊन जीव स्वस्वरुपास - आत्मस्वरुपास प्राप्त होतो, त्यालाच मुक्ती मिळणे असे म्हणतात. देह पडेपर्यंत आत्मज्ञानाला जीवनमुक्ती मिळते. आणि देह पडल्यावर विदेहमुक्ती मिळते. मुक्तीच्या चार पायर्‍या आहेत -

१ - सलोकता मुक्ती -
परमेश्वराच्या लोकी म्हणजे प्रदेशी पोचणे, अर्थात त्याचे संपूर्ण स्वरुप आकलन होणे.

२ - समीपता मुक्ती -
परमेश्वरी स्वरुपाचे ज्ञान तर मिळतेच शिवाय एकनिष्ठ भक्तीच्या साहाय्याने त्याच्या जवळ जाता येते.

३ - सरुपता मुक्ती -
परमेश्वराचे साक्षात दर्शन होते. जगाच्या कणाकणात ईश्वराचे रुप दिसते.

४ - सायुज्यता मुक्ती -
देव व भक्त हे द्वैत विरुन भक्त देवात एकरुप होतो.
by (11.2k points)
...