Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.
262 views
in Hindu - Beliefs by (11.2k points)

1 Answer

0 votes
परमेश्वर आपल्या भक्तांवर अनुग्रह करण्यासाठी अर्चा, विभव, व्यूह, सूक्ष्म व अंतर्यामी अशी पाच प्रकारची रुपे धारण करतो.
१ - मृत्तिका, धातू किंवा अन्य वस्तूंपासून निर्माण झालेली आणि सुप्रतिष्ठित झालेली मूर्ती म्हणजे अर्चारूप.
२ - राम, कृष्ण इ. अवतारात ईश्वराची जी अभिव्यक्ती होते ती विभव.
३ - ईश्वराच्या अलौकिक गुणांची प्रधानता म्हणजे व्यूह. (पाहा - चतुर्व्यूह)
४ - सूक्ष्म - ज्ञान, शक्ती ऐश्वर्य, बल, वीर्य, तेज या षड्‍गुणांनी युक्त असलेला वासुदेव परब्रह्म म्हणजे सूक्ष्म.
५ - आत्म्याच्या आत राहून जीवांचे नियमन करणारा तो अंतर्यामी. (विशिष्टाद्वैत मत)
by (11.2k points)
...