• Register

"Maruti namaskar"

333 views
Shevatacha namaskar smarato: : 'Jagi bheem to Maruti bramhachari, samstanpudhe tapasi nirvikari, namu javayalagi re moksha pantha, namskar majha taya hanumanta'
asked Jun 5, 2014 in Hindu - Beliefs by Shrikant Prabhudesai (30 points)

1 Answer

0 votes
sir what ido
answered Jul 27, 2014 by nimbalkar neha (50 points)
Sarva namaskar havet.
...