• Register

वास्‍तुदोषावर आरसा काय करतो आरशांचा उपयोग कसा होतो

72 views
asked Aug 9, 2018 in Hindu - Philosophy by Shekhar Purandare (30 points)

1 Answer

0 votes
वास्तुशास्त्रात दिशा ह्या महत्वाच्या असतात. कोणती दिशा कमी झाली आहे, कोणती वाढलेली आहे यावर वास्तुचे गुणदोष समजतात.

वास्तु पूर्ण बाधून पूर्ण झाल्यावर अथवा एखादी दिशा बदलता येत नसेल तर, जी दिशा वाडवायची असेल त्र त्या ठिकाणी आरसा लावल्यास ती दिशा वाढते.

वाढीव दिशाचे परिणाम मिळतात.
answered Jun 22 by TransLiteral (10,840 points)
...