TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अध्यायः २
श्रीहंस उवाच
संस्तुतो भगवानेवं तदैवोत्थाय केशवः । शून्यनामाथ जगृहे परुषाख्यां तनुं हरिः ॥१॥
पुरुषः सर्वरूपाणां व्यक्ताबीज इवस्थितः । सोनन्तात्मा व्याप्ततनुः विश्वकुक्षिरितीरितः ॥२
पुरुषाद्वासुदेवाद्याश्चत्वारो ह्यभवंस्ततः । वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः ॥३॥
श्वेतरक्तपीतनीलाः वासुदेवादयः क्रमात् । मुक्त्यैहृत्यै तथा गुप्तै सृष्ट्यै स्वेच्छातनुर्हरिः ॥४॥
शून्यनाम्नी रमादेवी श्रीर्भूत्वा पुरुषंश्रिता । सैवमायाजयाभूत्वा कृतिःशान्तिरितीरिता ॥५॥
वासुदेवादि भार्यासीत्सर्वदा सानपायिनी । चतुर्मुखो वासुदेवः ब्रह्मणो बिम्बरूपकः ॥६॥
सङ्कर्षणः सहस्रास्यः फणिराड्बिम्बरूपकः । प्रद्युम्नो मारबिम्बात्मा ह्यतिसुन्दरविग्रहः ॥७॥
बिम्बात्मा कामपुत्रस्यानिरुद्धास्यानिरुद्धकः । सकृद्धोल्कादि पञ्चात्मा विश्वाद्यष्टतनुर्हरिः ॥८॥
विमलादिनवात्माभूत्समत्स्यादि दशाकृतिः । शक्त्यादि द्वादशात्माभूद्वारकादि षोडशरूपवान् ॥९॥
आनन्दादि त्रयोविंशद्रूप आसीत्परात्परः । केशवादि चतुर्विंशद्रूपवानभवद्धरिः ॥१०॥
अजादि पञ्चाशद्रूपः ततोभूत्पुरुषोत्तमः । कालाख्यषष्ठिरूपोभूत्संवत्सरनियामकः ॥११॥
नारायणादि शतकः स विश्वादि सहस्रकः । पराद्यनन्तरूपोभूदात्मभेद विवर्जितः ॥१२॥
तदाज्ञयैव देवी सा रमापि बहुरूपिणी । स तयानन्तरूपिण्या अनन्तरूपो रमापतिः ॥१३॥
स्वरतोऽपि तया देव्या तत्प्रीत्यर्थं दयानिधिः । लयकालाष्टमांशन्तु नीत्वा पुरुषपुङ्गवः ॥१४॥
प्रारम्भे सृष्टिकालस्य अजादीन्स्रष्टुमारभथ् ॥१५॥
इति श्री परतत्वनिर्णये प्रकाशसंहितायां प्रथमपरिच्छेदे द्वितीयोध्यायः

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-02-27T04:56:15.7370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

credit delivery system

  • ऋण वितरण प्रणाली 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथीसत्कार याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site