Dictionaries | References
U

Uṇâdisūtras.

Uṇâdisūtras.  
Variations : Uṇ.; Un. ; Uṇ

  |  
अंहति   अंहस्   अक्षि   अक्ष्ण   अगस्ति   अग्नि   अग्र   अघ्न्य   अङकति   अङ्कुर   अङ्कुश   अङ्गार   अङ्गिर   अङ्गुलि   अङ्घ्रि   अजि   अजिनम्   अजिर   अञ्जलि   अञ्जिष्ठ   अण़्ड   अतस   अतिथि   अत्न   अत्रि   अद्ग   अद्मनि   अद्रि   अधम   अध्वन्   अनिल   अनीक   अनेहस्   अन्त   अन्तर्   अन्त्रम्   अन्दु   अन्धस्   अन्धु   अपष्ठु   अपस्   अप्न   अप्सरस्   अब्द   अमत   अमति   अमित्र   अमीन   अम्बरीषम्   अम्भस्   अम्ल   अरणि   अरण्यम्   अररम्   अरि   अरुण   अरुस्   अरूष   अर्क   अर्चिस्   अर्जुन   अर्थ   अर्पिस   अर्भ   अर्म   अर्यमन्   अर्वन्   अर्शस्   अलि   अलीक   अवगथ   अवनि   अवन्ति   अवभृथ   अवम   अवस   अविन   अवी   अव्यथिष   अशनि   अशित्र   अश्मन्   अश्रि   अश्रु   अश्व   अष्टक   अष्टन्   असि   असु   असुर   अस्त्रम्   अस्थि   अस्मद्   अहन्   आगस्   आति   आत्मन्   आपनिक   आप्वन्   आमिषम्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP