Dictionaries | References
S

Susruta | सुश्रुत

Susruta.;Suśruta;Suśruta  
Variations : सुश्रुत शारीर; सुश्रुत सूत्र; सुक्षुत; सुश्रुत; सुश्रुत शारीर.; सुश्रुत. शा.; सुक्षुत - शारीर; सुश्रुत; सुश्रुत - शारीर; सुक्षुत - शारीर; सुश्रुत; Susr.; Susr.; Suśr. ; Suśr.; Śuśr.

  |  
२४               ९००   अंशवत्   अंशुमती   अंसपीठ   अंसफलक   अकुहक   अक्लिन्नवर्त्मन्   अक्षक   अक्षपीड   अक्षिनिमेष   अक्षिपाक   अक्षोट   अगस्ति   अगालित   अगृह्णत्   अग्नि   अग्निक   अग्निकर्मन्   अग्निदग्ध   अग्निदीपन   अग्निदीप्ति   अग्निप्रभा   अग्निमत्   अग्निमन्थ   अग्निरोहिणी   अग्निसज्जा   अग्निसाद   अग्र   अग्रवक्त्र   अग्राहिन्   अग्रोपहरणीय   अङ्कुर   अङ्गग्रह   अङ्गभञ्जन   अङ्गुलराजि   अङ्गुलिका   अजा   अण्ठित   अतिक्षिप्त   अतिपत्   अतिप्रवृत्   अतिलङ्घन   अतिसृ   अतिस्रावित   अतिस्विन्न   अत्याधम्   अत्यानन्द   अदुग्ध   अधस्   अधिकदन्त   अधिजिह्व   अधिजिह्विका   अधिदन्त   अधिपति   अधिमांस   अधिमांसक   अध्यर्बुदम्   अध्यशनम्   अध्यस्थि   अध्रुष   अध्वन्   अनल   अनात्मवत्   अनिर्घात्य   अनिलायन   अनुकृ   अनुतप्   अनुत्तान   अनुत्तुण्डित   अनुपठ्   अनुबन्ध   अनुरस   अनुलोम   अनुलोमन   अनुलोमय   अनुलोमयति   अनुवक्रग   अनुवास्   अनुवेल्लित   अनुशस्त्र   अनुश्रोतव्य   अनुस्नेहम्   अन्तःपूय   अन्तःप्रवेश   अन्तरग्नि   अन्तराभक्त   अन्तर्   अन्तर्मुख   अन्तर्मृत   अन्ध   अन्धपूतना   अन्धालजी   अन्नविद्वेष   अन्नाभिरुचि   अन्यतोवात   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP