Dictionaries | References
S

Saṃgīta-sārasaṃgraha

Saṃgīta-sārasaṃgraha  
Variations : Saṃgīt.; Saṃgītas.; Saṃg.

  |  
अग्रतलसंचार   अपस्वर   पूर्वसूरि   प्रतिमञ्च   प्रतिमञ्चक   प्रतिमुखरी   प्रतिमुखी   प्रत्यङ्ग   प्रथममञ्जरी   प्रभावती   प्रमाण   प्रयत्ना   प्रसर   प्रसारिणी   प्रसारिन्   प्रसिद्धा   प्रस्तार   प्राणिभव   प्रीति   प्लुतमेरु   फुत्काररन्ध्र   फुत्कृति   बन्धनृत्य   बिन्दुमालिन्   बृहन्नाट   ब्रह्मताल   ब्रह्मवीणा   ब्राह्मी   भग्नताल   भानवी   भार   भावक   भावनेरि   भाविनी   भित्र   भीतगायन   भूपति   भृङ्ग   भ्रादिनी   मकरन्द   मङ्गल   मङ्गलाचार   मञ्च   मञ्चक   मञ्चनृत्य   मञ्चिका   मट्ट   मण्डक   मतंगजा   मत्सरी   मत्सरीकृता   मदन   मदन्तिका   मधुकारी   मधुकिरी   मधुमाधवी   मधुस्यन्दिन्   मध्य   मध्यम   मध्यमग्राम   मध्यमध्या   मध्यमा   मध्यमादि   मध्यमादी   मध्या   मन्दा   मयूर   मर्दिनी   मलय   मल्लताल   मल्लार   मल्लिकामोद   महानन्द   महामलहरी   महासन्नि   मातु   माधवी   मायूरिका   मायूरी   मारफी   मारहाटी   मारहाट्टा   मारहाठी   मार्गताल   मार्जनी   मार्दलिक   मालकौश   मालकौशिक   मालव   मालवश्री   मालवी   मालश्री   मालसिका   मालिनी   मिश्र   मिश्रक   मिश्रवर्ण   मुकुन्द   मुक्ताख्य   मुखचालि   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP