Dictionaries | References
R

Ritusamhâra

Ritusamhâra  
Variations : Rs.; R.S. ; Ṛs.

  |  
अधिवासित   अपकृष्   अवगाह   अवधू   अशोक   आकम्प्   आकुलित   आकृष्   आक्रन्द्   आतप   आनत   आयुज्   आलिप्   आश्रि   उच्चै   उच्छ्वस्   उच्छ्वास   उत्क्षिप्   उत्पत्   उत्प्लु   उत्सुक   उदरम्   उद्गम्   उद्भिन्न   उन्नत   उपादा   कक्ष   कङ्केलि   कदम्ब   कन्दली   कर   कर्णिकार   कलाप   कलिका   कलुष   कल्हारम्   कषाय   काकलि   कादम्ब   कामिन्   कामुक   काल   कालीयक   काश   किंशुक   कु   कुङ्कुमम्   कुट   कुण्डल   कुमुद   कुरल   कुलम्   कुसुमम्   कुसुम्भ   कूज्   केतक   केलि   केश   केस   कोटर   कोविदार   कौशे   क्रौञ्च   क्व   क्वण्   क्षय   क्षिति   खन्   खेदित   गण्ड   गवय   गवेष्   गह्वर   गुरु   गौर   घन   घ्राण   चक्रम्   चन्दन   चर्चित   चाटु   चारु   चुम्ब्   जल   जिह्म   जृम्भण   जृम्भ्   तनु   तल   तालु   तीक्ष्ण   तुद्   तुषार   तुहिन   तृषित   तृष्णा   दग्ध   दन्त   दह्   दिन   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP