Dictionaries | References
N

Nalodaya.

Nalodaya.;Nalodaya  
Variations : Nalod.; Nalod. ; Nalôd.

मालय   गणेश   अम्बुराज   अमात्   अय   अरत   अलंकाल   अवनम्   अवलीन   अशोक   अस्   आरस्   कस्   तन्   दारोदर   नवन   प्रज्ञाकर   प्रतिज्ञाकर   भीमत्   मुकुल   मन्दारिता   महेला   महिता   महिन्   माकर   मारव   मारवत्   रद   रसद   रसा   रसिन्   रहण   रहणम्   राधावत्   रोदःकुहर   लप्   लव   लालक   वन   व्युदास   व्याधिन्   वल्   वान   वायस   विकृतिमत्   विघट्टना   विचिति   विभ्रान्त   विभाविन्   विसार   विहृति   शीत्कृतिन्   सकल   सकलवर्ण   सूचित   सन्नमय   सन्नामन्   संनाम   सम   समनिन्दानवन   समया   समानन   स्वादिन्   ससंनाम   सहक   सहकार   संहा   साकल्यम्   साद   सादमय   सारस   सारस्य   सौत्यम्   हा   हास्त   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP