Dictionaries | References
N

Naishadhacharita

Naishadhacharita.;Naiṣadha-carita  
Variations : N. ; N. ; Naiṣ.; Naiṣ-

  |  
अक्रमम्   अक्षदाय   अक्षिबन्ध   अक्षिलक्षीकृ   अगदंकार   अग्र   अग्रगणना   अग्रसूची   अचण्डमरीचि   अटनि   अतितमाम्   अतिथीकृ   अदयीय   अदस्   अद्वयवाद   अधर   अधिकण्ठम्   अधिक्षिति   अधिजङ्घम्   अधीति   अध्येय   अनध्याय   अनादि   अनुतापक   अनुबिम्ब   अनुभव   अनौचिती   अपघन   अपच्छाय   अपदर्प   अपदृष्टि   अपनिद्र   अपनिद्रत्   अपवर्ग   अपव्यवस्थ   अपशालीन   अपश्रम   अपष्ठु   अपह्नु   अपह्नुवान   अपार्थय   अपासु   अप्तु   अप्सरायित   अभिक   अभिकर्णकूपम्   अभिवन्द्य   अभिषङ्ग   अभ्यधिकाधिक   अभ्युत्थिति   अभ्रपुष्प   अमर   अमिति   अमित्र   अमृत   अमृतदीधिति   अमृतद्युति   अम्बुजन्मन्   अम्बुजिनी   अयोगिन्   अरस   अरीण   अर्ककर   अर्कोपल   अर्ज्   अर्थना   अर्थलाघव   अर्थापय   अर्थिन्   अर्ध   अर्धवर्त्मन्   अर्धसमस्या   अर्धेन्दु   अर्यमनन्दन   अर्ह्   अलज्ज   अलीक   अल्पय   अल्पित   अवकेशिन्   अवतर   अवधानवत्   अवनिभृत्   अवनीभृत्   अवरोधिन्   अवाप्   अवारित   अवारितद्वार   अविचलत्   अवीक्षित   अवीक्षिन्   अशकुनीभू   अश्   अश्रान्त   अश्वामुख   अष्टादशन्   असंवर   असमता   असमय   असमशर   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP