Dictionaries | References
M

Mṛichchhakaṭika

Mṛichchhakaṭika (R. D. Karmarkar, 1937).;Mṛcchakaṭikā  
Variations : मृच्छकटिक; Mk.; Mk. ; Mṛcch.

  |  
   अकार्य   अगाध   अगुण   अग्र   अङ्गारक   अज्ञात   अञ्जन   अथ   अधिकरणम्   अधिकरणिक   अध्वान   अनिमित्त   अनिर्वाहणशील   अनिर्वेदित   अनुकम्प्   अनुगत   अनुगुण   अनुद्विग्न   अनुद्वेजयत्   अनुनायिक   अनुनेय   अनुरक्त   अनुविद्ध   अनुशुच्   अनुसंधा   अनुसार   अन्तःप्रचलित   अन्तर   अन्तरि   अन्तरेण   अन्तर्हित   अन्विष्   अपद्म   अपध्वस्त   अपनी   अपर   अपरीक्ष्यकारिन्   अपवल्गित   अपवह्   अपवाद   अपवारक   अपवारित   अपवित्रडाकिनी   अपसार   अपाकृ   अपाङ्गविशालनेत्र   अपाप   अपिधानम्   अपिनाम   अपेक्ष्   अपेय   अप्राप्यतम   अप्रीति   अभिगम्य   अभिद्रु   अभिपत्   अभियुक्त   अभिरम्   अभिरूप   अभिलप्   अभिशङ्क   अभिसृ   अभुजिष्या   अभुजिष्यात्व   अभ्यन्तर   अभ्यस्त   अभ्युक्षित   अभ्युद्धृत   अभ्युपपत्ति   अभ्युपपद्   अभ्युपपन्न   अभ्रखण्ड   अमित्रता   अमौक्तिक   अम्बिका   अम्भोधर   अयि   अर्गल   अर्थ   अर्थजात   अर्थत   अर्थ्   अर्ध   अर्धाक्षि   अलंकारभाण्ड   अलक्त   अलघु   अलङ्घित   अलम्   अल्प   अल्पच्छद   अवकाश   अवगम्   अवगाढ   अवगाह्   अवगुण्ठन   अवगुण्ठनम्   अवचनीय   अवतरितव्य   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP