Dictionaries | References
M

Meghadūta

Meghadūta. (R. D. Karmarkar, 1938).;Meghadūta;Meghadūta, 15 additional verses  
Variations : Me.; Me.; me ; Me ; Megh.; Megh.*.

  |  
अंशुकम्   अग्र   अग्रभूमि   अङ्क   अङ्गानुकूल   अचेतन   अच्छ   अट्ट   अति   अतिक्रम्   अतिक्रान्त   अतितराम्   अती   अतीत   अत्यन्त   अत्यादित्य   अधर   अधिक   अधिकार   अधिगुण   अधिवस्   अध्यास्   अध्वन्   अध्वश्रम   अनिभृत   अनु   अनुकच्छम्   अनुकनखलम्   अनुकरणम्   अनुकूल   अनुक्रोश   अनुग   अनुचर   अनुतटम्   अनुरूप   अनुविद्ध   अनुसरणम्   अन्त   अन्तर्   अन्तर्जलौघ   अन्तस्तोय   अन्य   अन्यथा   अपगम   अपनयनम्   अपाय   अपेक्षा   अप्सरस्   अभिख्या   अभिगम   अभिज्ञ   अभिज्ञानम्   अभिनव   अभिपॄ   अभिमत   अभिमुख   अभिराम   अभिलाष   अभिलाषिन्   अभिलीन   अभी   अभोग   अभोग्य   अभ्यन्तर   अभ्यसूया   अभ्युद्यत   अभ्युपे   अभ्युपेत   अभ्रंलिह   अभ्रम्   अमोघ   अम्बु   अम्बुवाह   अयमित   अयमितनख   अर्घ   अर्थ   अर्थकृत्य   अर्थकृत्या   अर्थिता   अर्थित्व   अर्ध   अर्धरूढ   अर्धेन्दुमौलि   अलक   अलम्   अलस   अलसगमन   अलोल   अल्प   अल्पाल्प   अल्पाल्पभास्   अवकाश   अवतीर्ण   अवधि   अवधू   अवधेस्   अवनम्   अवनि   अवन्ति   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP