Dictionaries | References

महाभारत शान्तिपर्व

महाभारत शान्तिपर्व  
Variations : म. भा. शान्ति; शांति; म. भा. शांति; म. मा. शांति; म. भ. शांति; म. भा. शांति; म. शां.; म. शा.; Śānti Parva; Śakti Parva; Śanti Parva; Mahābhārata, Śānti Parva; M.B. Śānṭi Parva; Mb.12.; Śānti.; Śāntī.; Sānti.; Mb12; Mbh.xii; śāntip

  |  
   १०   १६   १८      २२   २४   ३०   ३००   ३६            ७०         अंग   अंगार   अंबरीष   अकृतश्रम   अगति   अगस्त्य   अगाध   अग्नि   अघमर्षण   अघ्न्य   अङ्गार   अज   अणिमाण्डव्य   अतर्षुलम्   अतसी   अति   अतिबल   अतिशक्ति   अत्रि   अदिति   अधन   अधर्म   अधिकरणम्   अधिवास   अध्ययनम्   अध्यवसिन्   अध्वर   अनंग   अनङ्ग   अनन्तर   अनपग   अनाक्रन्द   अनिमि   अनिरुद्ध   अनिल   अनीर्षु   अनुगृध्   अनुज्ञात   अनुदह्   अनुद्वेग   अनुनिशम्   अनुपस्कृत   अनुप्रवण   अनुयुञ्जक   अनुवाक   अनुविषय   अनुसंदृश्   अनैतिह्यम्   अन्त   अन्तर   अन्तिक   अन्त्य   अन्ध   अन्ध्रक   अन्नभुज्   अन्योन्य   अन्वभिषिच्   अपघात   अपध्वस्त   अपरान्त   अपवत्सय्   अपहा   अपहार   अपान्तरतमा   अपिगुण   अपृथक्त्विन्   अपेक्षा   अप्रख्यता   अप्रतीघातिता   अप्रमत्तवत्   अप्रमद   अबद्ध   अबुद्ध   अबुद्धि   अभिगुप्ति   अभिजात   अभिध्यानम्   अभिनिर्णुद्   अभिनिर्मुक्त   अभिनिश्चित   अभिनिस्यन्द्   अभिपत्ति   अभिपन्न   अभिपीत   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP