Dictionaries | References

महाभारत आदिपर्व

महाभारत आदिपर्व;Ādi-parvan of the Mahābhārata  
Variations : म. भा. आदि; म. आ.; Ādi Parva; Mahābhārata, Ādi Parva; Adi Parva; Ādī Parva; Ādi Parva of the Mahābhārata; A1di-p.; ƒÄdi-p.; Mb.1.; Mb1; Ādi-p.; Mbh.i

  |  
११   १४            अंगारपणे   अंतिनार   अंबा   अंबालिका   अंबुवीच   अंश   अंशुमत्   अंशुमान्   अकर्कर   अकर्क्कर   अकूज   अक्रूर   अक्रोध   अक्रोधन   अक्षौहिणी   अगस्त्य   अग्नि   अग्निवेश   अग्निवेश्य   अग्र   अग्रयणी   अग्रे   अङ्ग   अङ्गिरस्   अज   अजक   अजमीढ   अजेय   अजैकपात्   अणि   अणिमाण्डव्य   अणुह   अण्ड   अतिबाहु   अतिरथ   अतिवाद   अत्यभिसृत   अत्रि   अदिति   अदृश्यन्ती   अदृष्ट   अद्रिका   अधर्म   अधिक्षि   अधिरथ   अनघ   अनन्त   अनरण्य   अनला   अनवद्या   अनश्वन   अनश्वन्   अनाकाश   अनाक्रन्द   अनाधृष्टि   अनाधृष्य   अनिरुद्ध   अनिल   अनीकिनी   अनील   अनु   अनुक्रमणम्   अनुतप्   अनुमुह्   अनुयायिन्   अनुवंशश्लोक   अनुविंद   अनुसरणम्   अनूचाना   अनेनस्   अन्तक   अन्तर   अन्त्य   अन्ध   अन्वग्भानु   अन्ववेक्षा   अपध्वंस्   अपयानम्   अपरनन्दा   अपराजित   अपविघ्न   अपहस्त   अपाङ्ग   अप्रजा   अप्सरस्   अभिगम्   अभिचुद्   अभितद्   अभिदृश्   अभिपद्म   अभिपन्न   अभिपरिग्लान   अभिपश्   अभिप्रवेश   अभिप्रेत   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP