Dictionaries | References
G

Gîtagovinda

Gîtagovinda.;Gīta-govinda  
Variations : Gît.; Git. ; Gīt.; Gīt; Gīt.; Git

  |  
अञ्च्   अतिशात   अधिष्ठा   अनुगै   अनुपॄ   अनुविद्   अन्धकारिन्   अभिसरणम्   अभिसार   अभिसृत   अभ्यर्ण   अलि   अविरामम्   असमबाण   आकल्   आगम्   आनन्द्   आपीड्   आबद्ध   आर   आरवडिण्डिम   इन्दीवर   ईशाचल   उज्ज्वल्   उत्कम्प्   उत्ताल   उत्सारिन्   उदञ्चित   उदञ्च्   उद्गीर्ण   उद्भट   उद्भृ   उद्भ्रम्   उद्या   उन्नद्ध   उन्मील्   उपचितीभू   उपनिधा   उपनी   उपाधा   उपाहित   उपेन्द्र      कंसध्वंसन   कच्छ   कदम्ब   कनकदण्ड   कर   करतलताल   करम्ब   करम्बित   कर्कर   कल   कलङ्ककला   कलधौतलिपि   कलहान्तरिता   कलाकेलि   कलिन्द   कलोत्ताल   कल्   कल्कि   कव   कवर   कवरीभर   कारुण्यम्   काल   कालसर्प   काश्मीर   कासार   किण   किन्दुबिल्व   कियत्   कीलित   कुञ्ज   कुञ्जकुटीर   कुतुक   कुतुकम्   कुतूहल   कुन्त   कुन्तल   कुरङ्गमद   कुरङ्गी   कुल   कुलम्   कुवलयापीड   कुसुमम्   कुसुमशर   कुसुमशरासन   कुहु   कुहूस्   कूज   कूलम्   कृत   कृतवेष   कृतार्थता   कृष्ण   कृष्णभोगिन्   केतकि   केतकी   केतन   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP