Dictionaries | References

गणरत्न महोदधि

वर्धमान कृत ‘गणरत्न महोदधि';Gaṇaratna-mahodadhi;Gaṇaratna-mahodadhi  
Variations : गण.; Gaṇar.; Gaṇaratnâv.

  |  
अह   आस्यजाह   कार्ष्णि   कालब्धी   काव्यायन   काशादि   काश्या   किंशुकादि   कितव   किदर्भ   किशरादि   किसलयकरा   कुक्कुट्यादि   कुञ्जादि   कुटी   कुशीरक   कृश   कृशानवक   कृशानुक   केतकी   केवालकृ   केवाला   केवालीअस्   केवासीअस्   केवासीकृ   केशाकेशि   कौद्रायण   कौद्रायणक   कौलूत   कौष्ठवित्क   क्रियागुप्तक   क्रुञ्चा   क्रोष्टुमाय   क्षुधा   खडूर   खरीखन्   खर्जूरकर्ण   खल्वका   खल्वाटबिल्वीय   खसूचि   खाण्डवीरण   खादाक्य   खारीखण   खाल्यकायनि   खेल   गडुकण्ठ   गडेर   गडेरक   गड्वादि   गण्डुल   गन्धक   गरी   गरुडध्वज   गर्गादि   गलडा   गविष्ठिल   गहादि   गाङ्गेय   गाज   गाडेरकि   गाधेर   गान्धर्व   गालडि   गालवगडुल   गाविष्ठिल   गाविष्ठिलायन   गाही   गिर   गिरिक   गुरु   गुरुमध्य   गुर्वन्त   गुलुगुधाकृ   गुलुगुला   गृहीतपाणि   गोख   गोणा   गोतमगौर   गोधाय   गोपक   गोप्तृ   गोषदादि   गोष्ठा   गोष्ठी   गौकक्षीपति   गौकक्ष्यापति   गौदन्तेय   गौदपरिणद्धि   गौपालिक   गौफिलक   गौमथिक   गौरगोतम   ग्रहादि   ग्रामषण्ड   घासकुन्द   चतुर्थ   चतुर्वर्णादि   चन्द्रगोमिन्   चन्द्रभागी   चप्पट्टक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP