Dictionaries | References
D

Divyāvadāna

Divyāvadāna;Divyāvadāna;Divyāvadāna  
Variations : Divyāvadāna; Divyāv.; Divyâv.; Divyâs; DivyÂv

  |  
अकणक   अकर्मिका   अकायिका   अकृतकार्य   अकोप्य   अक्रन्दित   अक्षुण्णवेध   अगद   अगोचरीकृ   अग्रधर्म   अघरिका   अच्छटाशब्द   अच्छटासंघात   अटट   अटत   अण्ड   अतरपण्येन   अतिक्रान्तातिक्रान्त   अतिचिरय   अतिनम्   अतियात्रा   अतिसर्ग   अत्ययिकपिण्डपात   अदत्तादायिक   अदर्शनपथ   अद्याग्रेण   अद्वैतवादिन्   अधरिम   अधिमुक्त   अधिवस्   अधिष्ठा   अधिष्ठान   अधीष्   अधोबाण   अध्यवसाय   अध्याशय   अध्युपेक्ष्   अध्वगण   अनधीष्ट   अनवराग्र   अनात्मन्   अनापत्ति   अनायतन   अनाश्वासिक   अनिश्चर   अनुगन्ती   अनुपरिग्रह्   अनुपरिमृज्   अनुपाट   अनुप्रवर्तित   अनुयम्   अनुलोमप्रतिलोम   अनुविलोक्   अनुशंस   अनुश्रु   अनुसंज्ञप्ति   अनुसंवर्ण्   अन्तरा   अन्तरान्तरात्   अन्तर्वर्तिनी   अन्तशस्   अन्तिकात्   अन्यतर   अन्वावृत्   अन्वाहिण्ड्   अपक्रान्त   अपगतकालक   अपचायक   अपतान   अपरिभोगम्   अपहृ   अपाठ   अपोत्सृज्   अप्रगाध   अप्रतिवाणि   अप्रियाख्यायिन्   अभिगीत   अभिध्यालु   अभिनिर्मि   अभिप्रसन्न   अभिसम्प्रहा   अभैषज्य   अभ्यन्तर   अभ्यवगाह्   अभ्यानन्द्य   अभ्युद्धार   अभ्युपपत्ति   अयस्कील   अरान्तरगता   अलक्षणक   अल्पपरिच्छद   अवकीर्ण   अवचरक   अवजात   अवतार   अवदातवसन   अवद्रङ्ग   अवपृष्ठीकृत   अवपृष्ठीभूत   अवमूर्धक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP