Dictionaries | References
K

Kauśika Śrauta Sūtra

Kauśika Śrauta Sūtra;Kauśika-sūtra  
Variations : Kauśika Śrauta Sūtra; Kaus.; Kaus. ; Kauś.; Kauś.

  |  
अंहोलिङ्ग   अक्षत   अत्यासृ   अधिपाश   अधिशिरस्   अधी   अध्यासद्   अनाचार   अनुचरण   अनुनिपद्   अनुपदस्त   अनुपरिकॄ   अनुपरिणी   अनुपरी   अनुपलीढ   अनुप्रस्तृ   अनुयुज्   अनुशुष्   अनुष्ठानी   अनुसंहृ   अन्तरग्नि   अन्तरुपाती   अन्धम्भावुक   अन्यत्पार्श्व   अन्वञ्ज्   अन्वावप्   अन्वासेचन   अन्वाह्वे   अपकृत्   अपक्रम्   अपनोदन   अपयज्   अपराजितगण   अपवाता   अपविच्   अपसव्यंकृ   अपादा   अपाद्य   अपिधम्   अपिवान्यवत्सा   अपोत्कृष्   अप्यय   अभय   अभिघारण   अभिच्छद्   अभिजभ्   अभिजित्   अभिदक्षिणम्   अभिनिगदन   अभिनिगद्   अभिनिरस्   अभिनिष्ठिव्   अभिन्युब्ज्   अभिपरिहृ   अभिप्रक्रम्   अभिप्लु   अभिमन्त्रण   अभिमन्थन   अभिराज्   अभिलिप्   अभिवर्षण   अभिवस्   अभिविमृज्   अभिविष्यन्द्   अभिव्याहृ   अभिव्रज्   अभिश्चुत्   अभिषह्   अभिषेक्य   अभिष्ठा   अभिसंगॄ   अभिसंनह्   अभिसंस्तम्भ्   अभिसमासिच्   अभिसमाहृ   अभ्यतिनी   अभ्यवकाश   अभ्यवदुग्ध   अभ्यवनिज्   अभ्यवास्   अभ्याख्यात   अभ्यातान   अभ्याधान   अभ्यावर्तिन्   अमम्रि   अमम्री   अमस्तु   अमापुत्रा   अमृत्यु   अमोत   अरजोवित्ता   अरलु   अरसाश   अरसाशिन्   अरिष्टक   अरोचक   अलंकरण   अवकर   अवक्षि   अवगमन   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP