Dictionaries | References

आपस्तंब श्रौतसूत्र

आपस्तंबश्रौतसूत्र;Āpastamba-śrauta-sūtra;Āpastamba-śrauta-sūtra;Āpastamba-yajñaparibhāṣā-sūtra  
Variations : आप. श्रौ.; आ.श्रौ.; Āpastamba; ĀpŚr.; Āpast.Śr.; ĀpY.

  |  
अग्रह   आग्रायण   ऋतुपर्ण   कंकतीय   कृष्णकेश   कापेय   पैंग्य   पर्वत   प्रहरण   पुष्कल   पार्थव   भङ्गश्विन   भाल्लवि   मगध   मयोभुव   यशोदा   यस्क   विघन   वितत्य   शाक्त्य   शालंकायन   सर्पराज्ञी   सुरभिमत्   सांकृति   प्रकरण   शाब्दिक   सेवन   अक्षशब्द   अकामसंज्ञपन   अग्नि   अग्नितनु   अग्निष्ठ   अग्राग्र   अगस्त्यगृहस्पतिक   अघूर्ण   अङ्गारसात्कृ   अच्छेत्य   अजगाव   अज्यानि   अतिदोषम्   अतिपरी   अतिमुक्ति   अतिवर   अतिसुहित   अद्   अद्ययज्ञ   अदानीय   अधःकुम्ब   अध्युद्धि   अधाराग्रह   अनुज्ञापन   अनडुदर्ह   अन्तःपातिन्   अन्तरय   अन्तरेष   अनुप्रकम्प्   अनुप्रोह्   अनुपिण्डम्   अनुबोध   अन्यबन्धु   अन्ययज्ञ   अनवक्रामम्   अन्वत्   अन्ववधा   अनुविकॄ   अनिःष्टुब्ध   अनिकाषम्   अनिष्कासित   अनिष्कासिन्   अपच्छद्   अपदिबद्ध   अप्रत्तदेवत   अप्रत्तदैवत   अप्रतिषेक्य   अप्रतीक्ष   अपरार्ध्य   अपरिवर्गम्   अप्सुमत्   अपोर्णवन   अभ्यग्र   अभ्याकारम्   अभ्यासङ्ग्य   अभिच्छाया   अभिदुह्   अभिदिह्   अभिदोषम्   अभिदोहन   अभिदोह्य   अभिनिम्रोक   अभिप्रव्रजन   अभिविक्षेप   अभिविक्षिप्   अभिविदृश्   अभिशस्तिकृत्   अमेध्यप्रतिमन्त्रण   अमाष   अर्कमय   अर्काहुति   अर्धशिरस्   अर्धाध्वे   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP