Dictionaries | References

आश्वलायन गृह्यसूत्र

आश्वलायन गृह्यसूत्र;Āśvalāyana-gṛhya-sūtra  
Variations : आश्व. गृ.; आश्र्व.गृ.; आश्र्व.गृ.; Āśvalāyana Gṛhyasūtra; ĀśvGṛ.; AśvGr.

  |  
अरुन्धती   आयुष्मत्   इध्म   औदवाहि   कुम्भ   कल्माष   कुशस्तम्ब   क्षीरिन्   कहोल   गृत्समद   गान्धर्व   गार्ग्य   घृताची   जैमिनि   जामदग्न्य   दक्षिणाग्नि   प्राजापत्य   पूषन्   मैत्रेयी   महत्   महौदवाहि   मांडूकेय   शतर्चिन्   शाकल   शांवत्य   सुजातवक्र   स्मृत   सुयज्ञ   सुश्रवस्   सांख्यायन   गति   गौतम   अवाक्   प्रतिज्ञा   प्रतिष्ठा   प्रशस्त   सिद्ध   अकूर्मपृषत्   अकुष्ठिपृषत्   अक्षण्वत्   अग्निवेला   अग्निहोत्रहवनी   अदन्तजात   अध्यंस   अधोनिवीत   अन्तर्यम्   अनुत्सृष्ट   अनुदेशिन्   अनुपत्   अनुपेत   अनुप्रवचनीय   अनुपरिया   अन्यूनातिरिक्ताङ्ग   अनवलोभन   अन्वाचम्   अनूषर   अनुसंकल्   अप्पूर्वम्   अप्रच्छिन्न   अपर्युप्य   अप्रवदत्   अपरिजात   अपशु   अपसलैः   अपिबन्ध्   अभ्युत्क्रम्   अभ्यनुज्ञा   अभ्यागारे   अभ्यात्माग्र   अभ्यापद्   अभिधा   अभिनिष्टान   अभिपॄ   अभिप्रवृत्   अभिमत   अभिमृत   अभिरम्   अभिवादनीय   अभीवर्त   अम   अमृतापिधान   अमृतोपस्तरण   अमात्य   अमिथुन   अयुज   अर्घ्य   अरुणदती   अर्थचर्या   अरश्मिक   अलाभ   अवक्षर्   अवदो   अवधा   अवप्लुत   अव्रत्योपचार   अवस्था   अवस्रुत   अवसिच्   अवहत्   अविच्छिन्दत्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP