Dictionaries | References

भागवत

भागवत;Bhāgavata-purāṇa;Bhāgavata-purāṇa;Bhāgavata-purāṇa  
Variations : भा.; भ.; Bhāgavata; Bhāgvata; Bhâg.; bhāg.; Bhag. ; Bhāg;; Bhagawat; Bhāg ; BhP.; Bh.; BhāgP.

  |  
अकृतव्रण   अकृतव्रन   अक्रूर   अग्निवेश्य   अग्निष्वात्त   अग्निहोत्र   अग्नीध्र   अगस्त्य   अंगिरस्   अङ्ग   अङ्गिरस्   अजनाभ   अजामिल   अटमान   अत्रि   अथर्वन्   अथर्वा   अथौजस्   अध्यपायन   अंध्र   अन्तरीक्ष   अनेनस्   अन्नाद   अनुम्ल्मोचा   अनरण्य   अनर्वन्   अनुव्रत   अनुविंद   अनुविन्द   अनुह्राद   अनिरुद्ध   अंबुधारा   अंबरीष   अभयम्   अभिमति   अभिमन्यु   अभिमानिन्   अमृतम्   अम्बरीष   अम्बष्ठ   अम्बिका   अमर्षण   अयुतायु   अयुतायुस्   अयस्मय   अयातयाम   अर्चिस्   अर्जुनपाल   अर्ण   अरुणि   अर्थसिद्धि   अर्यमन्   अर्हत्   अर्हिर्बुध्न्य   अरिष्टनेमि   अलम्बुषा   अविज्ञात   अविज्ञातगति   अविद्ध   अश्मक   अश्मन्   अश्वमेधज   अश्वसेन   अशोकवर्धन   असिक्नि   असिक्नी   असिकृष्ण   असिद्धार्थ   असीमकृष्ण   आकूति   आग्निवेश्यायन   आग्नीध्र   आग्नीध्रक   आंगिरस   आंगिरसी   आजमीढ   आञ्जलि   आत्मन्   आदिराज   आदिशिशिर   आन्ध्र   आनन्द   आनर्त्त   आयुष्मत्   आरुणि   आर्यक   आविर्होत्र   आसारण   आहृत   इक्ष्वाकु   इडविडा   इडस्पति   इंद्रसेन   इध्म   इध्मजिह्र   इध्मजिह्व   इध्मवाह   इन   इन्द्रद्युम्न   इन्द्रप्रमति   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP