Dictionaries | References
D

Dhātupāṭha

Dhātupāṭha  
Variations : Dhātup.; Dhāt.

  |  
पर्णय   ह्री   संचलन   अघय   अल्पीभाव   अवस्रंसन   आधृषीय   आधार्ष्ट्य   आधी   आशद्   इख्   इङ्ख्   इङ्ग्   इट्   इन्द्   इन्व्   इल्   ईख्   ईङ्ख्   ईज्   ईञ्ज्   ईन्त्   ईर्क्ष्य्   ईर्ष्य्   ईष्      उख्   उङ्ख्   उछ्   उठ्   उद्   उध्रस्   उन्द्   उपदी   उब्ज्   उभ्   उभयतोभाष   उलड्   उष्   ऊय्   ऊर्द्   ऊर्व्   ऊष्   ऋच्   ऋछ्   ऋज्   ऋञ्ज्   ऋण्   ऋफ्   ऋम्फ्   ऋष्   एज्   एठ्   एष्   ओख्   ओज्   ओण्   ओलण्ड्   कू   कै   कक्   कुक्   कख्   कग्   कङ्क्   कच्   कुच्   कुचित   कज्   कुज्   कञ्च्   कुञ्च्   कट्   कुट्   कूट्   कुट्ट्   कुटुम्बय   कठ्   कड्   कुड्   कूड्   कड्ड्   कण्   कुण्   कूण्   कण्ठ्   कुण्ठ्   कण्ड्   कुण्ड्   कृत्   कत्थ्   कत्र्   कुत्स्   कुथ्   कद्   कुद्   कन्   क्नु   क्नू   कुन्थ्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP