Dictionaries | References

ऐतरेयब्राह्मण | Aitareya Brahmana

ऐतरेयब्राह्मण;Aitareya-brāhmaṇa  
Variations : ऐतरेय ब्राह्मण; ऐतरेयब्राह्मण; ऐतरेय ब्रह्मण; Aitareya Brāhmaṇa; Aitareya-Brāhmaṇa; ऐ. ब्रा.; ऐ. व्रा.; ऐ. ब्र.; Ait. Br. ; Ait Br.; AitBr.; BṛĀr.

  |  
१८   ५९      अंग   अंगिरस्   अंहु   अकृत   अक्षरभाज्   अक्षरशस्   अक्षि   अगस्त्य   अग्नि   अग्निमय   अग्निहोत्री   अग्नीध्   अग्रपेय   अङ्गसमाख्यायम्   अङ्गुलि   अच्छिद्रोक्थ   अजीगर्त   अजीतपुनर्वण्य   अञ्जःसव   अञ्जसायन   अतितारिन्   अतिमर्शम्   अतिवाद   अतिशंस्   अतिसर्व   अतिहन्   अत्यराति   अत्यृज्   अधीतरस   अध्रि   अनद्धापुरुष   अननुध्यायिन्   अनन्तरायम्   अनन्तरिति   अनपक्राम   अनपधृष्य   अनभिमानुक   अनवानम्   अनाप्य   अनायतनवत्   अनाशिष्ट   अनिलय   अनुकम्   अनुक्थ   अनुख्याति   अनुख्यातृ   अनुचित   अनुद्रु   अनुनियुज्   अनुनिवृत्   अनुपरापत्   अनुपराभू   अनुपर्यागा   अनुपर्याधा   अनुपर्यावृत्   अनुप्रकम्प्   अनुप्रतिधा   अनुप्रपत्तव्य   अनुप्रपा   अनुप्रवद्   अनुप्रे   अनुयाजवत्   अनुयुज्   अनुरात्रम्   अनुवषट्कृ   अनुवाच्   अनुवित्त   अनुष्टुप्शिरस्   अनुष्टुप्शीर्षन्   अनुसंस्था   अनूकाश   अनूत्सारम्   अनूपस्था   अनृतसंहित   अनोरथ   अन्तःश्लेषण   अन्तरि   अन्तर्   अन्तर्धा   अन्तर्हस्तीन   अन्तवत्   अन्तस्त्य   अन्तस्त्यम्   अन्तेवास   अन्नपत्नी   अन्यङ्गश्वेत   अन्वञ्च्   अन्वस्   अन्वाधा   अन्वाप्   अपजिघांसु   अपत्नीक   अपबाध्   अपरदीक्षिन्   अपराजिता   अपहति   अपाच्य   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP